Γενικά Θέματα

Ελληνικά

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΑ ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΑ Κ.Ε.Π.

Με το ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, συνδέθηκαν τα 1.060 Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, γρήγορης αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης. ΠΗΓΗ : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Απόφαση: Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να δημοσιεύσουν τις διακηρύξεις των σχετικών διαγωνισμών.

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

H εξεύρεση θέσεων εργασίας στον τομέα του εμπορίου, ιδιαιτέρως δε η εξασφάλιση της διαδοχής σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αποτελεί στόχο του προγράμματος συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης νέων ανέργων, ηλικίας 18 έως 24 ετών, της ΕΣΕΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά την διαπίστωση της έλλειψης απαρτίας κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17/12/2014 και ομοίως κατά την δεύτερη επαναληπτική στις 22/12/2014, σας καλώ να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας και κατ΄επέκταση του θεσμού των Επιμελητηρίων. Γνωρίζετε όλοι τις υποχρεώσεις σας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ενιαίου Κανονισμού Αρμοδιοτήτων και Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων(ΦΕΚ 176/6.2.2008), κυρίως όμως, γνωρίζετε την ευθύνη που έχετε απέναντι στα μέλη του Επιμελητηρίου που σας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους για να τους εκπροσωπήσετε, αλλά και στους συναδέλφους - μέλη της Διοίκησης που βρίσκουν χρόνο και παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3ος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συγκρότηση Θέματος Πρωτότυπη Ιδέα Θέματος Εφαρμόσιμη Ιδέα-Πρακτική Εφαρμογή Συμβολή στην Πραγματική Ανάπτυξη της Περιφέρειας

TΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΗΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η επίσημη παρουσίαση του «Ελληνικού Σήματος» για την θωράκιση των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών παρουσιάσθηκε τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2014, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από τον αρμόδιο Υφυπουργό Γεράσιμο Γιακουμάτο, τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Στέφανο Κομνηνό, εκπροσώπους φορέων, επιμελητηρίων και επιχειρήσεων.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ»

Το Πρόγραμμα «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των ΜΜΕ, στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές.

Σελίδες