Αρχείο - Σεπ 26, 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Αναδιατύπωση των πινάκων 1 και 3 του άρθρου 1 της

Α.Δ. 3/2012

Έχοντας υπόψη:

1) Την Α.Δ.