ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31-12-2018

Επικαιρότητα: 

                                     

 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ (ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΜΕ ΙΣΧΥ ΕΩΣ 31-12-2018

 

Υπενθυμίζουμε στους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές  των οποίων η ισχύς της αδείας (ταυτότητας) λήγει 31-12-2018,

ότι για την ανανέωση της για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-03-2019, σύμφωνα με το Ν. 1569/85,

ως ισχύει και το ΠΔ 190/06, πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας και να προσκομίσουν συμπληρωμένα:

 

1.    Αίτηση ανανέωσης της αδείας (ταυτότητας)

2. α. Υπεύθυνη δήλωση για Ασφαλιστικό ΣύμβουλοΣυντονιστή Ασφαλιστικών   

        Συμβούλων

3. β. Υπεύθυνη δήλωση για Ασφαλιστικό ΠράκτοραΜεσίτη Ασφαλίσεων

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Ν.4364/2016, άρθρο 278 (ΦΕΚ 13/5-2-2016), από Ιανουαρίου 2016 οι Ασφαλιστικοί  Διαμεσολαβούντες απαιτείται να προσκομίσουν και το αποδεικτικό της φορολογικής τους ενημερότητας το οποίο ανανεώνεται ετησίως με μέριμνα των ιδίων

Σύμφωνα με το Ν.4449/2017, άρθρο 54 (ΦΕΚ 7/24-01-2017), το αποδεικτικό της φορολογικής ενημερότητας αντικαθίσταται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος ( εκκαθαριστικό Δ.Ο.Υ.).

 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ Υ.Δ. ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ