ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 424 ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 48 2019