ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Επικαιρότητα: 

Με την ηλεκτρονική χαρτογράφηση όλων των εργαζομένων το υπουργείο Εργασίας στοχεύει στον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής που ξεπερνά σήμερα το 40%.
Υποχρεωτική καθίσταται από την 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 από τις επιχειρήσεις για τη γνωστοποίηση της πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης.
Παράλληλα επανακαθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και σήμερα η πολιτική ηγεσία και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας θα ενημερώσουν για την υποχρέωση ηλεκτρονικής καταγραφής του συνόλου των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα μέσω του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» που θα αρχίσει στις 15 Σεπτεμβρίου θα διαρκέσει 2 μήνες και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί στις 15 Νοεμβρίου.
Ειδικότερα για το θέμα γνωστοποίησης υπερωριακής απασχόλησης σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εστάλη προς όλες τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις από την προηγούμενη Παρασκευή (6-9-2013) δύνανται προαιρετικά να υποβάλουν ηλεκτρονικά το έντυπο μέσω της σχετικής φόρμας που υπάρχει στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» ενώ από την Τρίτη 01-10-2013 η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 καθίσταται υποχρεωτική.
Κατά τη μεταβατική περίοδο (από 06-09-2013 έως 30-09-2013) οι υπηρεσίες του ΣΕΠΕ εξακολουθούν να παραλαμβάνουν τα έντυπα που κατατίθενται με προσέλευση και να τηρούν το σχετικό πρωτόκολλο ενδείκνυται ωστόσο να ενημερώνουν τους εργοδότες για τη σχετική τους υποχρέωση.
Με την εγκύκλιο ωστόσο προβλέπεται η δυνατότητα και μετά την 1η Οκτωβρίου να παραλαμβάνουν οι υπηρεσίες το έντυπο Ε8 όταν κατατίθεται με προσέλευση από εργοδότες οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» εξαιτίας του ιδίου του Πληροφοριακού Συστήματος.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται επίσης ότι τόσο κατά τη μεταβατική περίοδο όσο και αφότου καταστεί υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εφόσον έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία του πρώτου δεκαπενθημέρου του μήνα.
Και στην περίπτωση αυτή όπως διευκρινίζεται η γνωστοποίηση της υπερωριακής απασχόλησης πραγματοποιείται με προσέλευση και κατάθεση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ του σχετικού εντύπου ενώ στη συνέχεια οι υπηρεσίες προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την περίπτωση εκπρόθεσμης κατάθεσης.
Εν τω μεταξύ με την υπ' αριθ. 28153/126/28-08-2013 Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2163/30.08.2013) του υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τροποποιείται και συμπληρώνεται η υπ' αριθ. 5072/6/25.02.2013 όμοια (ΦΕΚ Β' 449/25.02.2013) με την οποία επανακαθορίζονταν οι όροι και προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων για θέματα αρμοδιότητας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού
Ειδικότερα θεσπίζεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
Εξαιρέσεις
Με τη σχετική υπουργική απόφαση προβλέπεται εξαίρεση ως προς την εφαρμογή των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεων περί εκπρόθεσμης ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων σε ενδεχόμενο δυσλειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» όπως προαναφέρεται και επιπλέον καθορίζονται οι ενδεδειγμένες ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται από πλευράς διοίκησης ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ
Συγκεκριμένα όταν λόγω τεχνικών προβλημάτων ή ανωτέρας βίας διαπιστώνεται δυσλειτουργία του Π.Σ. «Εργάνη»» το ΣΕΠΕ και ο ΟΑΕΔ θα εκδίδουν οδηγίες προς τις περιφερειακές υπηρεσίες οι οποίες καθορίζουν κατά περίπτωση προθεσμίες υποβολής των εντύπων με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία.
Αλλη ρύθμιση παρέχει στους Επιθεωρητές Εργασίας τη δυνατότητα πρόσβασης στα απαραίτητα στοιχεία του ΟΑΕΔ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο πλαίσιο της διάγνωσης της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας της εφαρμογής του αρ. 19 του Ν. 4144/2013 και της διασταύρωσης στοιχείων που αφορούν στην επιβολή των προστίμων - ποινών και κυρώσεων.
Στις εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή εντύπων περιλαμβάνεται η περίπτωση εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Εργου) και προβλέπεται ότι για τους εν λόγω εργοδότες εξακολουθεί να ισχύει η διαδικασία κατάθεσης εντύπων με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη».
Οκτώ έντυπα
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας αναμένεται να παρουσιάσει σήμερα οκτώ ηλεκτρονικά έντυπα που θα υποβάλουν οι εργοδότες με τα στοιχεία των εργαζομένων των συμβάσεων και των όρων εργασίας και αμοιβής τους.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες τα ηλεκτρονικά έντυπα αφορούν σε αναγγελία πρόσληψης αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας και επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Μαζί με τα έντυπα θα υποβάλλονται στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας και οι επιχειρησιακές συμβάσεις με τις υπογραφές και των εργαζομένων.
Ενταξη ΟΑΕΕ στη ρύθμιση «Νέα Αρχή»
Δεν είναι απαραίτητο να είναι φορολογικά ενήμερος ασφαλισμένος-οφειλέτης για ένταξη στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».
Αυτό σημειώνεται σε εγκύκλιο του ΟΑΕΕ σχετικά με συμπληρωμετικές οδηγίες για τις ρυθμίσεις οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών «Νέα Αρχή» και Πάγια Ρύθμιση».
Υποχρεούται όμως να υποβάλει -προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση- φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση οφειλής της αρμόδιας ΔΟΥ για να αξιολογείται η δυνατότητα ανταπόκρισης (βιωσιμότητα) στη ρύθμιση «Νέα Αρχή».
Οι οφειλόμενες εισφορές από 1/1/2013 έως 30/6/2013 μπορούν να ρυθμιστούν με την Πάγια Ρύθμιση παράλληλα με τη ρύθμιση «Νέα Αρχή».
Για την ομοιόμορφη εφαρμογή της διαδικασίας παράλληλων ρυθμίσεων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες δόθηκαν οι πιο κάτω διευκρινίσεις - οδηγίες: EviaChamber.html News News_links News_links_full OLD2_links OLD_links OLD_links_full OLD_links_full~ Old ParseFiles.sh ParseFiles.sh~ ParseFiles2.sh ParseFiles2.sh~ ParseFiles3.sh ParseFiles3.sh~ Top Top_links Top_links_full Uploads Uploads.zip Uploads2 commands commands~ default.aspx export_News-final.csv export_News-final_no_quot.csv export_News.csv export_News_no-quot.csv export_Old-final.csv export_Old-final_no_quot.csv export_Old.csv export_Old_fixed_href.csv export_Old_no-quot.csv export_Top-final.csv export_Top-final_no_quot.csv export_Top.csv export_Top_no-quot.csv export_update_News.csv export_update_News2.csv export_update_Old.csv export_update_Old2.csv export_update_Top.csv export_update_Top.csv~ export_update_Top3.csv index jsDatePick.css jsDatePick.min.1.0.js koko.html lalallaa.csv test.csv test_importer_template.zip testing.html tmppppppp.csv tmppppppp_TOP.csv uploadlist uploadlist~ Ο ασφαλισμένος υποβάλλει ένα αίτημα για την ένταξη και στις δύο ρυθμίσεις.
* Ως δικαιολογητικά για την ένταξη στις παράλληλες ρυθμίσεις θα ζητούνται μόνο τα προβλεπόμενα για τη ρύθμιση «Νέα Αρχή».
* Η αίτηση καταχωρείται στο μηχανογραφικό σύστημα τόσο για τη «Νέα Αρχή» όσο και για την Πάγια Ρύθμιση. Η καταχώρηση της «Νέας Αρχής» θα προηγείται της Πάγιας Ρύθμισης.
* Οι δύο ρυθμίσεις θα παρακολουθούνται χωριστά. Ως εκ τούτου θα τυπώνονται χωριστές αποδείξεις πληρωμής έντυπα για ανάθεση πάγιας εντολής και αποφάσεις υπαγωγής.
* Οι δόσεις των ρυθμίσεων εξοφλούνται με πάγια εντολή.
* Το πιστοποιητικό οφειλής που προβλέπεται -σε αντικατάσταση της ενημερότητας- θα εκδίδεται εφόσονπληρούνται οι όροι και των δύο ρυθμίσεων και θα περιλαμβάνει το συνολικό υπόλοιπό τους.
* Απώλεια της μίας ρύθμισης επιφέρει αυτόματα απώλεια και της άλλης.
* Ο ασφαλισμένος - οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τη μία εκ των δύο και να διατηρήσει σε δόσεις την άλλη ή να εξοφλήσει και τις δύο ρυθμίσεις.
* Τα έντυπα που έχουν δημιουργηθεί για την ένταξη στις παράλληλες ρυθμίσεις αποστέλλονται συνημμένα.
* Λοιπές οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. 32-33/2013 εγκύκλιες οδηγίες της Υπηρεσίας μας εξακολουθούν να ισχύουν.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ10/09/2013