ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Επικαιρότητα: 

Ηλεκτρονικά γίνεται πλέον η υποβολή των υποστηρικτικών εγγράφων της Διασάφησης Εξαγωγής.
Ειδικότερα σύμφωνα με Εγκύκλιο (Δ19Α 5033014 ΕΞ 16.9.2013) και στο πλαίσιο της μετάβασης σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό περιβάλλον στο καθεστώς της εξαγωγής και προκειμένου να περιοριστεί η φυσική παρουσία του συναλλασσομένου στο τελωνείο με στόχο τη διευκόλυνση του υγιούς εμπορίου είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων στο υποσύστημα εξαγωγών του ICISnet.
Η νέα αυτή εφαρμογή έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 17 Σεπτεμβρίου.
Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι χαμηλής επικινδυνότητας και δεν συντρέχουν λόγοι αναβάθμισης αυτού ο αρμόδιος προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση χωρίς κανένα έλεγχο δηλαδή πραγματοποιείται τελωνισμός κατά δήλωση.
Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων που έχουν δηλωθεί στη θέση 44 και η διασάφηση εξαγωγής λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση».
Α. Διαδικασία
i. Με την εν λόγω εφαρμογή όταν το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας δηλαδή πρέπει να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος ο εξαγωγέας ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος του θα τα υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα μέσα από τη λειτουργική περιοχή «Ενέργειες» / «Αίτηση με Συνημμένα Αρχεία από Οικονομικό Φορέα» σύμφωνα με τις οδηγίες που είναι αναρτημένες στο portal του ICISnet.
Στο περιβάλλον του τελωνείου ο υπάλληλος που λαμβάνει την εντολή να διενεργήσει τον έλεγχο εγγράφων ακολουθεί τα εξής βήματα προκειμένου να εμφανιστούν στην οθόνη του τα έγγραφα που επισυνάπτονται στη διασάφηση εξαγωγής:
1. Στην αρχική σελίδα του υποσυστήματος εξαγωγών και κάτω από την ενότητα «Εξαγωγές» επιλέγει την λειτουργία «Αναζήτηση ΕΔΕ εξαγωγής» συμπληρώνει το MRN της διασάφησης η οποία έχει επιλεγεί για έλεγχο εγγράφων και στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέγει το πεδίο «Προβολή» για να εμφανιστεί το παραστατικό.
2. Σε αυτήν την προβολή δίπλα από τη λειτουργία «Σχετικά Μηνύματα» έχει προστεθεί η λειτουργία «Σχετικά Συνυποβαλλόμενα Αρχεία». Επιλέγοντάς την εμφανίζονται όλα τα αρχεία που έχει ανεβάσει ο συναλλασσόμενος για τη συγκεκριμένη διασάφηση.
3. Η εμφάνιση κάθε επισυναπτόμενου εγγράφου γίνεται πατώντας «download».
Σημειώνεται ότι σχετικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στο portal της τελωνειακής υπηρεσίας για τους εσωτερικούς χρήστες.
ii. Φυσικός έλεγχος. Επειδή στην παρούσα φάση το μήνυμα που λαμβάνει ο εξαγωγέας ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του δεν κάνει διάκριση για το είδος του ελέγχου ο συναλλασσόμενος ενημερώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο (είτε με πρωτοβουλία του ιδίου είτε με πρωτοβουλία του τελωνείου) αν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή των συνημμένων στη διασάφηση εγγράφων καθώς αυτά προσκομίζονται στο τελωνείο για τη διενέργεια του φυσικού ελέγχου.
iii. Υποχρέωση του συναλλασσομένου. Εξυπακούεται ότι τα πρωτότυπα έγγραφα εκείνων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα φυλάσσονται στο αρχείο του συναλλασσομένου για ενδεχόμενο εκ των υστέρων έλεγχο του τελωνείου και για αυτό το σκοπό παραμένουν στη διάθεση του τελωνείου εφόσον ζητηθούν.
ίν. Εφεδρική Διαδικασία. Οταν η εν λόγω εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής των συνημμένων εγγράφων στο μηχανογραφικό σύστημα τελωνείων ICISnet είναι εκτός λειτουργίας τότε ο συναλλασσόμενος μπορεί να αποστέλλει αυτά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπίας ακολουθώντας τις εξής οδηγίες:
* Για την αποστολή με e-mail να αναγράφει στο θέμα τον αριθμό MRN της διασάφησης στην οποία αφορούν τα εν λόγω έγγραφα.
* Για την αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας να αναγράφει τον αριθμό MRN στο επάνω δεξί άκρο κάθε εγγράφου.
Β. Εξαιρέσεις
Της ανωτέρω διαδικασίας εξαιρούνται:
* η Αδεια CITES EviaChamber.html News News_links News_links_full OLD2_links OLD_links OLD_links_full OLD_links_full~ Old ParseFiles.sh ParseFiles.sh~ ParseFiles2.sh ParseFiles2.sh~ ParseFiles3.sh ParseFiles3.sh~ Top Top_links Top_links_full Uploads Uploads.zip Uploads2 commands commands~ default.aspx export_News-final.csv export_News-final_no_quot.csv export_News.csv export_News_no-quot.csv export_Old-final.csv export_Old-final_no_quot.csv export_Old.csv export_Old_fixed_href.csv export_Old_no-quot.csv export_Top-final.csv export_Top-final_no_quot.csv export_Top.csv export_Top_no-quot.csv export_update_News.csv export_update_News2.csv export_update_Old.csv export_update_Old2.csv export_update_Top.csv export_update_Top.csv~ export_update_Top3.csv index jsDatePick.css jsDatePick.min.1.0.js koko.html lalallaa.csv test.csv test_importer_template.zip testing.html tmppppppp.csv tmppppppp_TOP.csv uploadlist uploadlist~ το Πιστοποιητικό AGREX EviaChamber.html News News_links News_links_full OLD2_links OLD_links OLD_links_full OLD_links_full~ Old ParseFiles.sh ParseFiles.sh~ ParseFiles2.sh ParseFiles2.sh~ ParseFiles3.sh ParseFiles3.sh~ Top Top_links Top_links_full Uploads Uploads.zip Uploads2 commands commands~ default.aspx export_News-final.csv export_News-final_no_quot.csv export_News.csv export_News_no-quot.csv export_Old-final.csv export_Old-final_no_quot.csv export_Old.csv export_Old_fixed_href.csv export_Old_no-quot.csv export_Top-final.csv export_Top-final_no_quot.csv export_Top.csv export_Top_no-quot.csv export_update_News.csv export_update_News2.csv export_update_Old.csv export_update_Old2.csv export_update_Top.csv export_update_Top.csv~ export_update_Top3.csv index jsDatePick.css jsDatePick.min.1.0.js koko.html lalallaa.csv test.csv test_importer_template.zip testing.html tmppppppp.csv tmppppppp_TOP.csv uploadlist uploadlist~ οι Αδειες για εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών EviaChamber.html News News_links News_links_full OLD2_links OLD_links OLD_links_full OLD_links_full~ Old ParseFiles.sh ParseFiles.sh~ ParseFiles2.sh ParseFiles2.sh~ ParseFiles3.sh ParseFiles3.sh~ Top Top_links Top_links_full Uploads Uploads.zip Uploads2 commands commands~ default.aspx export_News-final.csv export_News-final_no_quot.csv export_News.csv export_News_no-quot.csv export_Old-final.csv export_Old-final_no_quot.csv export_Old.csv export_Old_fixed_href.csv export_Old_no-quot.csv export_Top-final.csv export_Top-final_no_quot.csv export_Top.csv export_Top_no-quot.csv export_update_News.csv export_update_News2.csv export_update_Old.csv export_update_Old2.csv export_update_Top.csv export_update_Top.csv~ export_update_Top3.csv index jsDatePick.css jsDatePick.min.1.0.js koko.html lalallaa.csv test.csv test_importer_template.zip testing.html tmppppppp.csv tmppppppp_TOP.csv uploadlist uploadlist~ οι Αδειες διττής χρήσης. τα οποία και πρέπει να προσκομίζονται στο τελωνείο.
Γ. Τελωνειακοί έλεγχοι
Εξυπακούεται ότι οι τελωνειακές Αρχές απαιτούν την προσκόμιση των πρωτότυπων επισυναπτόμενων εγγράφων σε κάθε περίπτωση που ο υπάλληλος που διενεργεί τον έλεγχο έχει βάσιμες υπόνοιες ότι το έγγραφο που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα πάσχει εγκυρότητας ή/και αυθεντικότητας.
Επιπλέον το τελωνείο διενεργεί κατά την κρίση του διασταυρωτικούς ελέγχους με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές έκδοσης των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων για τη διαπίστωση της εγκυρότητάς τους.
Δ. Ευθύνη αυθεντικότητας
Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη νια την εγκυρότητα και την αυθεντικότητα των στοιχείων που περιλαμβάνονται στα συνημμένα στη διασάφηση έγγραφα βαρύνει τον εξαγωγέα ή το νόμιμο αντιπρόσωπό του (άρθρο 199 του καν. 2454/93 ΔΕΚΤΚ).
Συνεπώς εάν από τους διασταυρωτικούς ελέγχους διαπιστωθεί παραποίηση των σχετικών εγγράφων αυτό επισύρει ποινές κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
Ε. Διευκρινίσεις
Με αφορμή την παρούσα και επειδή η υπηρεσία μας έχει γίνει αποδέκτης πολλών παρατηρήσεων-συστάσεων παρακαλείσθε για την πιστή τήρηση των κατωτέρω:
* Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι χαμηλής επικινδυνότητας και δεν συντρέχουν λόγοι αναβάθμισης αυτού ο αρμόδιος προϊστάμενος τελωνισμού εμπορευμάτων δρομολογεί τη διασάφηση χωρίς κανέναν έλεγχο δηλαδή πραγματοποιείται τελωνισμός κατά δήλωση. Σε αυτήν την περίπτωση δεν απαιτείται η προσκόμιση των επισυναπτομένων στη διασάφηση εγγράφων που έχουν δηλωθεί στη θέση 44 και η διασάφηση εξαγωγής λαμβάνει την κατάσταση (status) «υπό απελευθέρωση». Ο εξαγωγέας ενημερώνεται με την αποστολή του μηνύματος ΙΕ 529 «άδεια παράδοσης προς εξαγωγή».
Επισημαίνεται ότι ο τελευταίος έχει την υποχρέωση να φυλάσσει στο αρχείο του τα επισυναπτόμενα στη διασάφηση εξαγωγής έγγραφα τα οποία θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σε τυχόν εκ των υστέρων έλεγχο.
* Οταν το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου είναι μεσαίας ή υψηλής επικινδυνότητας (έλεγχος εγγράφων ή φυσικός έλεγχος) σε αυτές και μόνο τις περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση των συνημμένων στη διασάφηση εγγράφων στο τελωνείο ή πλέον η ηλεκτρονική υποβολή τους στο ICISnet για τη διενέργεια του ελέγχου.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ27/09/2013