ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Επικαιρότητα: 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ανακοινωση

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η εγγραφή, η καταχώριση και η συμπλήρωση των εκθέσεων αποβλήτων και μετά το πέρας της 31ης Μαΐου 2017.
Ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 20η Ιουλίου 2017.

Ανακοινωση

Από τις 18-04-2017, στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων. Η συμπλήρωση των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και λήγει στις 31-05-2017.

 

Επισημαίνεται ότι, συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ και τις Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ.

Παρακαλούνται οι χρήστες του ΗΜΑ να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους προς την ηλεκτρονική διεύθυνση wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr.
Λειτουργεί επίσης τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στους αριθμούς 210-8653150, 210-8643630 & 210-8644346.

Ανακοινωση

Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο ΗΜΑ να προβούν σε έλεγχο του προφίλ τους,
καθώς παρατηρήθηκε σημαντικός αριθμός ανενεργών Εγκαταστάσεων και Δραστηριοτήτων Συλλογής-Μεταφοράς.

Ειδικότερα παρακαλούνται οι χρήστες:

  • Να ελέγξουν αν οι Εγκαταστάσεις ή/και Δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς είναι ενεργοποιημένες και αν έχει γίνει η αποδοχή τους από την Επιχείρηση/ Οργανισμό.
  • Να συμβουλευτούν τον πίνακα Ι.2 του Παραρτήματος Ι του Εγχειριδίου Χρήσης πριν τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων.

Σε περίπτωση αδυναμίας εισόδου στο προφίλ της Εγκατάστασης ή/και Δραστηριότητας Συλλογής-Μεταφοράς
παρακαλούμε να αποσταλεί ο Αριθμός Μητρώου της Εγκατάστασης ή/και Δραστηριότητας Συλλογής-Μεταφοράς
με email στο wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr, προκειμένου να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού.

Ανακοινωση

Κατά την καταχώριση υπόχρεων στο ΗΜΑ παρατηρήθηκε εσφαλμένη δήλωση των δραστηριοτήτων
των «Εγκαταστάσεων» ή/και της «Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς»

Επισημαίνουμε ότι:

  • Καταχώριση «Δραστηριότητας Συλλογής και Μεταφοράς» γίνεται μόνο από τους αδειοδοτημένους συλλέκτες & μεταφορείς αποβλήτων, καθώς και από τους Δήμους.
    Η συνεργασία μιας «Εγκατάστασης» με έναν συλλέκτη-μεταφορέα, δηλώνεται κατά τη συμπλήρωση της Έκθεσης Αποβλήτων.
  • Ως «εγκατάσταση αποθήκευσης» καταχωρίζονται οι εγκαταστάσεις που διαθέτουν διακριτή άδεια αποθήκευσης αποβλήτων (εργασίες R13, D15).
  • Οι Δήμοι οφείλουν να εγγραφούν και ως «Εγκατάσταση» παραγωγής αποβλήτων, προκειμένου να δηλώνεται η παραγωγή αποβλήτων ανά Δήμο (αποκομιδή αποβλήτων).

Παρακαλούνται οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο ΗΜΑ που έχουν προβεί σε λανθασμένες καταχωρίσεις να επικοινωνήσουν
με το Helpdesk για τις περαιτέρω ενέργειες.

Συνεχιση Καταχωρισεων

Συνεχίζεται η εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων.
Ανακοίνωση ΥΠΕΝ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΚΑ

Αρχή φόρμας

Τέλος φόρμας

Μπορείτε να εισάγετε τον κωδικό ΕΚΑ που σας ενδιαφέρει και να δείτε όλες τις εγκαταστάσεις Παραλαβής, Αποθήκευσης
αποβλήτων και δραστηριότητες Συλλογής και Μεταφοράς που έχουν εγγραφεί στο ΗΜΑ.ΣΥΝΔΕΣΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗMA

Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία (4ου επιπέδου) που παρέχεται από το Υπουργείο και περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο και παράλληλα υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν. Καλύπτει επίσης την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων σύμφωνα με τους νέους πίνακες που έχει καταρτίσει ομάδα εργασίας του ΥΠΕΝ. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα στους διαχειριστές του ΗΜΑ, να παράγουν αναφορές με επεξεργασία των στοιχείων που έχουν εισαχθεί στο πληροφοριακό σύστημα από τους υπόχρεους χρήστες.

 

 

ΧΡΗΣΤΕΣ

Ωφελούμενοι χρήστες του ΗΜΑ είναι:

Οι Επιχειρήσεις/Οργανισμοί που είναι εμπλεκόμενοι με την παραγωγή, ανάκτηση, διάθεση, αποθήκευση, συλλογή & μεταφορά αποβλήτων και ως υπόχρεοι: α) εμπίπτουν στις κατηγορίες Α και Β του κεφαλαίου Α του Ν.4014/2011, β) εκτελούν εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων, καθώς και οι Δήμοι της χώρας.

Οι Εγκαταστάσεις των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που παράγουν1 ή/και παραλαμβάνουν (επεξεργάζονται /αποθηκεύουν2) απόβλητα από τρίτους.

Οι δραστηριότητες Συλλογής & Μεταφοράς αποβλήτων.

1Είτε μόνο παράγουν είτε και εκτελούν εργασίες ανάκτησης / διάθεσης των αποβλήτων που παράγουν
3Εκτελούν εργασίες R13 /D15

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η υιοθέτηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων προσδίδει ισχυρά πλεονεκτήματα στον στόχο για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, όπως:
η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων

η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία

η καταγραφή και έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων

οι διαφανείς online διαδικτυακές διαδικασίες

η εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φορτίου

η ανάπτυξη υγιούς και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος

 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο ΗΜΑ μπορείτε να δείτε το παρακάτω βιντεο:

 

Κατεβάστε το εγχειρίδιο με τις Οδηγίες Χρήσης του ΗΜΑ:

Οδηγίες χρήσης

Δείτε Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις (FAQ) σχετικά με το ΗΜΑ:

Συχνές ερωτήσεις

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τηλ. 210-8653150 & 210-8643630
e-mail wrm.helpdesk@prv.ypeka.gr

http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/images/get_areader.png

CREDITS

http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/images/sepan-logo-eng.png
Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων υλοποιήθηκε με την υποστήριξη και χρηματοδότηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ).

http://wrm.ypeka.gr/promo_assets/images/draxis-logo.png
Η ομάδα ανάπτυξης του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων προέρχεται από την εταιρεία DRAXIS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Α.Ε. και έχει ως στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον ευρύτερο τομέα της περιβαλλοντικής πληροφορικής καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης.