Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ο.Ε.Κ. & Ο.Ε.Ε.

Επικαιρότητα: 

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώθηκε ότι από 1/9/2012 βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28/τ.Α/14/2/2012) καταργούνται οι Εργοδοτικές εισφορές Υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ)και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) κατά ποσοστό 075% και 035% αντίστοιχα.

Συνεπώς ασφαλιστικές εισφορές περιόδων ασφάλισης από 1/9/2012 και εφεξής θα καταβάλλονται μειωμένες κατά 110% όσον αφορά στην εργοδοτική εισφορά σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι οι εισφορές υπέρ των ανωτέρω καταργηθέντων Οργανισμών εξακολουθούν να καταβάλλονται κανονικά.