ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Επικαιρότητα: 

Χωρίς να ισχύει το κριτήριο εισοδήματος και χωρίς να είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ για δύο συνεχή έτη από την έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας δύνανται οι νεοεισερχόμενοι αγρότες να χαρακτηριστούν επαγγελματίες και να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις που θέτει το ΥπΑΑΤ είναι ο νέος αγρότης:

* να μην ασκεί μόνιμη ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (εξαρτημένη ή μη)

* να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης και

* να δηλώνει υπεύθυνα ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ.

Επίσης στην ίδια εγκύκλιο περιγράφονται οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό δασεργατών χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ.

Ειδικότερα για να κριθεί κάποιος νεοεισερχόμενος ως επαγγελματίας αγρότης θα πρέπει:

α) να μην ασκεί μόνιμη εξωαγροτική απασχόληση εξαρτημένη ή όχι (μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες κ.λπ.) ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση (χωρίς ασφάλιση ΟΓΑ). Ο ενδιαφερόμενος παραγωγός θα πρέπει επομένως να έχει διακόψει κάθε προηγούμενη μόνιμη ή εποχική εξωαγροτική απασχόληση αποδεικνύοντάς το με τα παρακάτω κατά περίπτωση ενδεικτικά δικαιολογητικά:

* Αντίγραφο βεβαίωσης διακοπής εργασιών της ΔΟΥ επικυρωμένο από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

* Απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ).

* Οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ).

* Βεβαίωση διακοπής κύριας απασχόλησης του οικείου ασφαλιστικού φορέα.

* Λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου.

* Κάρτα ανεργίας.

Σε περίπτωση μη προηγούμενης απασχόλησης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει προηγούμενη απασχόληση και ότι δεν έχει εγγραφεί σε άλλον ασφαλιστικό φορέα.

β) να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης. Η κατοχή της αγροτικής εκμετάλλευσης αποδεικνύεται κατά περίπτωση με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

* Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (με τα αντίστοιχα παραστατικά ιδιοκτησίας).

* Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 και το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος.

* Αντίγραφο Δήλωσης Ε9 πρόσφατης ημερομηνίας.

* Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές και το ίδιο με το υποβληθέν στη ΔΟΥ εφόσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη ΔΟΥ.

* Εναρξη αγροτικής δραστηριότητας στην Εφορία εγγραφή στο Μητρώο ΦΠΑ Αγροτών TAXIS κ.λπ.

* Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά γονική παροχή αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ που περιέχουν μόνιμες φυτείες (εφόσον δεν εκμισθώνονται σε τρίτους).

* Αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων που περιέχουν μόνιμες φυτείες.

* Εκτός των ανωτέρω αντίγραφα ελαιοκομικού αμπελουργικού μητρώου κ.λπ.

* Συμβόλαια αγοράς αγροτικών εκτάσεων νομίμως μετεγγραμμένα που προέρχονται από αγορά γονική παροχή αποδοχή κληρονομιάς κ.λπ. ή αποδεικτικά μίσθωσης αγροτικών εκτάσεων και παραστατικά αγοράς σπόρων ή φυτωρίων ή εφοδίων ή πώλησης προϊόντων της εκμετάλλευσης προκειμένου για μονοετής καλλιέργειες.

* Αποδεικτικά κατοχής ζωικού κεφαλαίου ή μελισσοσμηνών.

* Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ζωικού κεφαλαίου/μελισσοσμηνών από άλλον κτηνοτρόφο/μελισσοκόμο θεωρημένο από δημόσια αρχή.

* Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή κεφαλαίου/μελισσοσμηνών εφόσον η παραχώρηση έγινε από τους γονείς.

* Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του ΥΠΑΑΤ (μητρώο αιγοπροβάτων βοοειδών μελισσοκομικό βιβλιάριο αποδείξεις αγοράς κ.λπ.) γ) να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) στην οποία να δηλώνει ότι θα εγγραφεί στα μητρώα του ΟΓΑ ότι για το σκοπό αυτόν εντός έξι μηνών θα υποβάλει προς τον ΟΓΑ σχετική αίτηση εγγραφής στα μητρώα του και επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας και ότι υποχρεούται με τη συμπλήρωση των δύο ετών να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση εγγραφής στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ γιατί σε διαφορετική περίπτωση εάν δεν προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση με υπαιτιότητά του αναζητούνται και εισπράττονται εντόκως από το Δημόσιο όλα τα ωφελήματα που τυχόν αποκόμισε.Συνολική καταγραφή:Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση της Αγροτικής Πολιτικής.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ19/03/2014