Πρόσκληση Ενδιαφέροντος των ωφελούμενων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΙΜΕ.

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι φορέας υλοποίησης της Πράξης «Δίκτυο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας για τις Μικρές Επιχειρήσεις» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 - 2013.

 Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη ενός πανελλαδικού Δικτύου Επιχειρηματικότητας το οποίο θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε Πολύ Μικρές και Μικρές επιχειρήσεις του δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομίας.

 Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 4
 προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλλουν αίτηση για:
«ΛΗΨΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»

Όροι συμμετοχής και επιλογής επιχειρήσεων

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν επιχειρήσεις σε όλη την ελληνική επικράτεια οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Α) Δραστηριοποιούνται σε κλάδους με τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας - ΚΑΔ (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ):


10-33 Μεταποίηση
35 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος φυσικού αερίου ατμού και κλιματισμού
37 Επεξεργασία λυμάτων
38 Συλλογή επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων ανάκτηση υλικών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
41-43 Κατασκευές
45-47 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
49 Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών
52 Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες
55 Καταλύματα
56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
58 Εκδοτικές δραστηριότητες
62 Δραστηριότητες προγραμματισμού Η/Υ παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
66.22 Δραστηριότητες ασφαλιστικών πρακτόρων και μεσιτών
68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
74.1Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου
74.2Φωτογραφικές δραστηριότητες
77.1Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανοκίνητων οχημάτων
77.2Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης
79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς τοίχους
82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
85.5 Άλλη εκπαίδευση
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
90 Δημιουργικές δραστηριότητες τέχνες και διασκέδαση
92.00.13 Υπηρεσίες λαχείων παιχνιδιών με αριθμούς και μπίνγκο
92.00.29.01Υπηρεσίες πρακτορείου ΠΡΟ-ΠΟ
95 Επισκευή Η/Υ και ειδών ατομικής ή οικιακής χρήσης
96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Β) Απασχολούσαν το 2011 έως 25 εργαζομένους (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας - ΕΜΕ βάσει του εντύπου Ε7).


Γ) Λειτουργούν τουλάχιστον ένα (1) έτος (βάσει βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας από ΔΟΥ).


Δ) Λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή εταιρίας (Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) και δεν δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchising).

2. Θεματικά πεδία υποστήριξης


H συμβουλευτική υποστήριξη έγκειται στην ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων και στην παροχή πρόσθετης πληροφόρησης και καθοδήγησης για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

Τα θεματικά πεδία στα οποία εντάσσεται η συμβουλευτική υποστήριξη απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:


Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
1 Θέματα χρηματοοικονομικής και λογιστικής διαχείρισης
2 Θέματα χρηματοδότησης / αναχρηματοδότησης / βελτίωσης όρων δανεισμού
3 Θέματα αποτίμησης / εξαγοράς επιχειρήσεων
4 Κατάρτιση μελετών βιωσιμότητας
5 Θέματα βελτίωσης του πλαισίου οργάνωσης και διοίκησης των επιχειρήσεων
6 Σχεδιασμός / Αξιολόγηση / Υποστήριξη της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων*
7 Δικτύωση επιχειρήσεων
8 Υποστήριξη στη διαδοχή / μεταβίβαση της επιχείρησης
9 Θέματα προώθησης πωλήσεων – Σύνταξη σχεδίου μάρκετινγκ
10 Κατάρτιση μελετών αγοράς – προοπτικών του κλάδου
11 Κατάρτιση μελετών ανταγωνισμού
12 Θέματα εκπαίδευσης κατάρτισης διαχείρισης ανάπτυξης και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού
13 Θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
14 Θέματα ποιότητας (HACCP ISO κλπ)
15 Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστημάτων πληροφορικής – Αξιοποίηση / Χρήση των Νέων Τεχνολογιών
16 Ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας


• Στο θεματικό πεδίο 6 δεν περιλαμβάνεται η ένταξη επιχείρησης σε προγράμματα χρηματοδότησης αναπτυξιακό νόμο κ.α. Στο πλαίσιο αυτό οποιαδήποτε σχετική ενέργεια (σύνταξη πρότασης για χρηματοδότηση προετοιμασία φακέλου κ.α.) δεν αφορά υπηρεσία του Δικτύου Επιχειρηματικότητας.

Κάθε επιχείρηση έχει την δυνατότητα να δηλώσει στην αίτηση που επισυνάπτεται μέχρι τρία (3) θεματικά πεδία υποστήριξης.

Αίτηση συμμετοχής και τρόποι υποβολής


Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να ωφεληθούν από τις υπηρεσίες του Δικτύου Επιχειρηματικότητας του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν αίτηση λήψης συμβουλευτικής υποστήριξης.


Η αίτηση διατίθεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (
www.imegsevee.gr - Ενότητα «Προσκλήσεις – Διαγωνισμοί) όπως και στην ιστοσελίδα της Πράξης (www.diktyo.imegsevee.gr). Εναλλακτικά η αίτηση διατίθεται σε όλες τις περιφερειακές δομές του Δικτύου Επιχειρηματικότητας και δύναται να αποσταλεί ηλεκτρονικά ή μέσω φαξ στους ενδιαφερόμενους που την ζητήσουν τηλεφωνικά.


Κατόπιν συμπλήρωσης της η αίτηση θα αποστέλλεται στην κεντρική δομή του Δικτύου Επιχειρηματικότητας στην Αθήνα όπου και θα τηρείται πρωτόκολλο για όλες τις αιτήσεις που υποβάλλονται πανελλαδικά με οποιονδήποτε από τους τρεις τρόπους που παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Αποστολή Fax: 210-3838027
Αποστολή e-mail:
diktyo@imegsevee.gr
Ταχυδρομικώς: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ – Δίκτυο Επιχειρηματικότητας: Αριστοτέλους 46 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα


Πληροφόρηση/ενημέρωση επιχειρήσεων


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του έργου:
www.diktyo.imegsevee.gr είτε να έρθουν σε επικοινωνία με τους Συντονιστές της κεντρικής δομής του Δικτύου Επιχειρηματικότητας κ. Ηλία Γεωργόπουλο κ. Πέτρο Πρωτοπαπαδάκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 210-8837188 καθώς και στο e-mail diktyo@imegsevee.gr 


 Παραρτήματα