Πρόσκληση 2ης διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ακτινοσκοπικού μηχανήματος(Ορθή Επανάληψη) 6Ζ9Υ4690ΒΞ-8Ο3