Το Πρόγραμμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

4.jpg

Το Πρόγραμμα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.


Εκδόθηκε η προδημοσίευση της Προκήρυξης του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων μέσα από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • Μεταποίηση 
  • Τουρισμός 
  • Εμπόριο
  • Υπηρεσίες

Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον 2 χρήσεις απασχολούν από 0 έως 50 άτομα και ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών της τριετίας τους κυμαίνεται:


1. από 50.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
2. από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ το μέγιστο για τη θεματική ενότητα «Τουρισμός» και
3. από 30.000 ευρώ μέχρι 10.000.000 ευρώ το μέγιστο επίσης για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 55% - 65% ανάλογα με τη Γεωγραφική Ζώνη. Για το νομό Ευβοίας το ποσοστό επιδότησης είναι 65%.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 20.000 ευρώ - 300.000 ευρώ ανάλογα με τη Θεματική Ενότητα.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 1 δισ. 50 εκατ. ευρώ (1050 δισ.).

Ειδικότερα από 250 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για κάθε μια από τις ενότητες της Μεταποίησης του Τουρισμού του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και 50 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για τις εταιρείες franchise.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ημερομηνία ανάρτησης της προδημοσίευσης στην ιστοσελίδα www.espa.gr (25/05/2009) είναι ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) από τους υποψήφιους επενδυτές.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Η προδημοσίευση μεταξύ άλλων προβλέπει:

H ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα www.espa.gr (25/05/2009) είναι ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών και όχι η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων/επενδυτικών προτάσεων στους αρμόδιους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης (ΕΦΔ) από τους υποψήφιους επενδυτές. Η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής των επενδυτικών προτάσεων θα καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

To φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση καλείται «Δυνητικός Δικαιούχος της Ενίσχυσης» και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων είναι οι ακόλουθες:

1. Να είναι εγκατεστημένοι στην Ελληνική επικράτεια.

2. Να έχουν συμπληρώσει δύο (2) τουλάχιστον πλήρεις δωδεκάμηνες και κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

3. Να λειτουργούν με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή Α.Ε.

4. Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυμαίνεται:
-από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Τουρισμός».
- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για τις θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».
- από τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Εμπόριο».
- από πενήντα χιλιάδες ευρώ (50.000 ευρώ) μέχρι δέκα εκατομμύρια ευρώ (10.000.000 ευρώ) το μέγιστο για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».

5. Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. Κατ' εξαίρεση στη Θεματική Ενότητα «Τουρισμός» είναι επιλέξιμες και οι επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία


6. Να απασχολούσαν λιγότερα από 50 άτομα κατά το 2008.


7. Να είναι Μικρές ή Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις σύμφωνα με τον ορισμό της σύστασης της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ της 6ης Μαΐου 2003.


8. Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης .

Ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το σχετικό φορολογικό έντυπο της κάθε επιχείρησης. Για εκείνες τις επιχειρήσεις του τομέα του Τουρισμού που δεν τηρούν βιβλία βάση νόμου ο ετήσιος κύκλος εργασιών προσδιορίζεται σύμφωνα με τον τύπο: Καθαρό Τεκμαρτό Φορολογητέο Εισόδημα / 032.

Ο αριθμός των απασχολουμένων αντιστοιχεί στον αριθμό ετήσιων μονάδων εργασίας (ΕΜΕ) δηλαδή στον αριθμό εργαζομένων μόνιμης και πλήρους απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος 2008. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν ολόκληρο το έτος οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης ανεξάρτητα από τη διάρκεια και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα των ΕΜΕ.

Όρια Επιχορηγούμενου Προϋπολογισμού - Διάρκεια υλοποίησης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

1. από πενήντα χιλιάδες έως τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (50.000 έως 300.000 ευρώ) για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση».
2. από τριάντα χιλιάδες έως διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (30.000 έως 250.000 ευρώ) για την θεματική ενότητα «Τουρισμός».
3. από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 ευρώ) για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
4. από είκοσι χιλιάδες έως διακόσιες χιλιάδες ευρώ (20.000 έως 200.000 ευρώ) για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες».

Κάθε δυνητικός δικαιούχος ενίσχυσης που δραστηριοποιείται σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω Θεματικές Ενότητες μπορεί να πραγματοποιήσει επενδυτική πρόταση με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται με το ως άνω όριο. Στην περίπτωση αυτή οι υπερβάλλουσες δαπάνες της επενδυτικής πρότασης δεν επιχορηγούνται.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δέκα οκτώ (18) μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους δώδεκα (12) μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Ε.Φ.Δ. και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα τετράμηνης και δίμηνης παράτασης αντίστοιχα η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει την ημερομηνία λήξης του παρόντος μέτρου ενίσχυσης.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με το σύστημα δικαιόχρησης (franchise) και υπάγονται σε μια από τις προαναφερόμενες θεματικές ενότητες έχει προβλεφθεί ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνόλου του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της υποβαλλόμενης επενδυτικής πρότασης. Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να μειωθεί κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της επένδυσης και ελέγχεται κατά τη διαδικασία καταβολής της δημόσιας επιχορήγησης.

Ως ίδια συμμετοχή νοείται το ίδιο κεφάλαιο για τις ατομικές επιχειρήσεις και το εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο για τις λοιπές. Για όλες τις επιχειρήσεις πλην των ατομικών η καταβολή της ιδίας συμμετοχής πιστοποιείται από την αύξηση του εταιρικού/μετοχικού κεφαλαίου που προκύπτει από νέες σε μετρητά εισφορές των εταίρων/μετόχων ή κατά περίπτωση από ελεύθερα προς διανομή αποθεματικά όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία ή από λοιπά στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων εις νέον για τα οποία δεν υπάρχει απαγόρευση κεφαλαιοποίησής τους.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων που δραστηριοποιούνται σε μια μόνο θεματική ενότητα πρέπει να διέθεταν επιλέξιμη επιχειρηματική δραστηριότητα πριν την 01/01/2009 και να πραγματοποιήσουν επένδυση σε επιλέξιμη δραστηριότητα στην ίδια θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνταν πριν από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης.

Οι επιχειρήσεις με μικτή δραστηριότητα (δηλ. σε διαφορετικές θεματικές ενότητες) μπορεί να είναι δυνητικοί δικαιούχοι ενίσχυσης υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν επενδυτική πρόταση στη θεματική ενότητα που αντιστοιχεί στην δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα όπως αυτό προκύπτει από τον μέσο όρο του κύκλου εργασιών τριετίας τους όπως αποδεικνύεται από τα σχετικά φορολογικά τους έντυπα και η επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης που αντιστοιχεί στην εν λόγω θεματική ενότητα είναι επιλέξιμη. Επιπλέον το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να περιλαμβάνει δαπάνες τουλάχιστον 40% (σαράντα) σχετικές με αυτήν τη θεματική ενότητα. Το υπόλοιπο 60% των δαπανών μπορεί να αφορά σε άλλη θεματική ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα που ήδη διέθεταν πριν την 01/01/2009.

Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τα τρία (3) τελευταία έτη λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των δύο τελευταίων ετών.

Λόγω του καθορισμού των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) με την Π.Ο.Λ. 1133/2008 με την οποία κοινοποιήθηκε η 1100330/1954/ΔΜ/6¬10¬2008 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ορισμένοι κωδικοί δραστηριότητας έχουν αλλάξει θεματική ενότητα (π.χ. ανήκαν με την παλιά κωδικοποίηση στην μεταποίηση τώρα ανήκουν στις υπηρεσίες). Οι δυνητικοί δικαιούχοι των ενισχύσεων πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν την επενδυτική τους πρόταση βάσει των νέων Κ.Α.Δ. και στην θεματική ενότητα που ανήκουν σύμφωνα με τους νέους Κ.Α.Δ.. Ο Ε.Φ.Δ. στον οποίο υποβάλλεται η επενδυτική πρόταση αφού ελέγξει την αντιστοίχιση των σχετικών φορολογικών εντύπων με τον δηλωθέντα Κ.Α.Δ. θα αποδέχεται την υποβολή στην θεματική ενότητα αυτή ανεξάρτητα εάν περισσότερο από το 50% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών τριετίας εμφανίζεται στην θεματική ενότητα στην οποία αντιστοιχούσε ο παλαιός Κ.Α.Δ.

Επισημαίνονται τα εξής:

  • Στις επιλέξιμες δαπάνες δεν περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) οποιασδήποτε κατηγορίας δαπανών εκτός εάν βαρύνει πραγματικά και οριστικά τον δικαιούχο της ενίσχυσης. Ο ΦΠΑ που δεν μπορεί να ανακτηθεί από τον δικαιούχο μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη.
  • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εκσυγχρονισμό κτιρίων επί ακινήτου που δεν ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στον δυνητικό δικαιούχο της ενίσχυσης. Κατ' εξαίρεση περιλαμβάνεται στις επιλέξιμες δαπάνες ο εκσυγχρονισμός κτιρίων εφόσον υπάρχει παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Η προσκόμιση του δικαιολογητικού περιλαμβάνεται στο «έντυπο υποβολής πρότασης» του δυνητικού δικαιούχου.
  • Οι δαπάνες που αφορούν κτιριακές εργασίες είναι επιλέξιμες μόνο όταν αφορούν ακίνητα αμιγώς επαγγελματικής χρήσης.
  • Η επιλεξιμότητα των δαπανών της επενδυτικής πρότασης ξεκινά από την ημερομηνία προδημοσίευσης της εν λόγω προκήρυξης στο site www.espa.gr.

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την υπηρεσία του Επιμελητηρίου.

Για να δείτε όλη την Προδημοσίευση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τις επιλέξιμες Δαπάνες πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους Επιλέξιμους Κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών πατήστε εδώ.

Για να δείτε τους Επιλέξιμους Κλάδους Μεταποίησης και Τουρισμού πατήστε εδώ.