ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014/924/ΕΕ

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2014/924/ΕΕ

Το Επιμελητήριο Εύβοιας ενημερώνει τα μέλη του για την Εκτελεστική Απόφαση της Επιτροπής 2014/924/ΕΕ της 16ης Δεκέμβριοι 2014 ΄΄ για παρέκκλιση από ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά την ξυλεία και τον φλοιό φράξου καταγωγής Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ΄΄.