16η SIAL China στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο στην Σανγκάη απο 6 εως 8 Μαϊου 2015

Για να δείτε την Πρόσκληση Συμμετοχής κάντε κλικ εδώ.

Για να δείτε την Αίτηση Συμμετοχής κάντε κλίκ εδώ.

 

Κανονισμός Συμμετοχής

Α. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Η συμμετοχή μιας επιχείρησης στη διεθνή έκθεση SIAL CHINA 2015 γίνεται μετά από Αίτησή της, η οποία υποβάλλεται εντός των προβλεπομένων χρονικών ορίων, όπως αυτά αποτυπώνονται στην
πρόσκληση συμμετοχής της GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting. Η συμμετοχή εξασφαλίζεται μόνο κατόπιν έγγραφης επιβεβαίωσης της Εταιρείας και υπό τον όρο ολοσχερούς καταβολής της
προκαθορισμένης προκαταβολής που αναφέρεται στη πρόσκληση συμμετοχής εντός της οριζόμενης προθεσμίας.

Την ευθύνη για την ακρίβεια, την πιστότητα και την ορθότητα των στοιχείων που αναφέρονται στην Αίτηση συμμετοχής καθώς και σε κάθε άλλο σχετικό έγγραφο, φέρει η επιχείρηση που συμπληρώνει την αίτηση.

Το κόστος συμμετοχής ορίζεται από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting και καταβάλλεται από την επιχείρηση – Εκθέτη σε τρεις (3) δόσεις ήτοι:

α) Προκαταβολή 40% του συνολικού ποσού συμμετοχής συν το registration fee με την αποστολή της αίτησης συμμετοχής
β) Δεύτερη καταβολή 30% του συνολικού ποσού συμμετοχής μέχρι τις 31/3/2015
γ) Η εξόφληση του υπολοίπου 30% του ποσού συμμετοχής μέχρι τις 20/4/2015 και μετά την οριστικοποίηση των τμ που τελικώς θα διατεθούν στον εκθέτη. Ο ΦΠΑ θα καταβληθεί με την τιμολόγηση η οποία θα γίνει με το πέρας της έκθεσης.

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Άρθρο 4 Ο Εκθέτης υποχρεούται να ακολουθήσει πιστά τους όρους συμμετοχής όπως αυτοί προβλέπονται από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting και τον Διοργανωτή της Διεθνούς
Έκθεσης, τόσο στη φάση της οργάνωσης, όσο και κατά τη διεξαγωγή της. Με την υποβολή της αίτησης συμμετοχής και τον παρόντα κανονισμό να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, ο Εκθέτης δηλώνει ρητά ότι
αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.

Γ. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΚΘΕΤΗ

Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού τουεκθέτη :

α) Όταν δεν καταβάλλει το σύνολο της προβλεπόμενης προκαταβολής εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας
β) Όταν, μολονότι έχει καταβάλει την προκαταβολή, δεν έχει εξοφλήσει εμπρόθεσμα το συνολικό κόστος
συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιστρέφεται στον Εκθέτη η προκαταβολή.

γ) Εφόσον ο εκθέτης δεν τηρεί πιστά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του παρόντος.

Στην περίπτωση αυτή η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα, και η Επιχείρηση – Εκθέτης συναινεί στο εξής για την παρακράτηση του συνόλου του ήδη καταβληθέντος ποσού, για κάλυψη των δαπανών στις οποίες έχει ήδη υποβληθεί για λογαριασμό της.

Δ. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting
Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής της στην έκθεση εν γένει, εφόσον, είτε συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι κατά την ελεύθερη κρίση
της, είτε σε ειδικές περιπτώσεις. Στην περίπτωση αυτή, η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ενημερώσει έγκαιρα τους Εκθέτες, επιστρέφοντάς τους το συνολικό
ποσό που ήδη έχουν καταβάλει, ο δε Εκθέτης αναγνωρίζει στο εξής ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση ή αξίωση από την GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting.

Ε. ΑΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΘΕΤΗ
Ο Εκθέτης διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής του μόνο κατόπιν υποβολής στην Εταιρεία εγγράφου αιτήματος εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταβολής της προκαταβολής, σύμφωνα με το άρθρο 3α , τότε και δύναται να διεκδικήσει την επιστροφή της καταβληθείσας προκαταβολής. Σε διαφορετική περίπτωση, η εκπρόθεσμη ακύρωση της συμμετοχής με αίτημα επιστροφής της καταβληθείσας προκαταβολής, ισοδυναμεί με παραίτηση από το δικαίωμα επιστροφής της
προκαταβολής, ο δε Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει στην GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting τις δαπάνες, τις οποίες η Εταιρεία έχει ήδη αναλάβει ή καλείται να καλύψει για λογαριασμό του
Εκθέτη (με βάση τον κανονισμό της Έκθεσης όπως π.χ. ενοίκιο stand, καταχώριση στον επίσημο κατάλογο της Έκθεσης, κ.λπ.).

Αν η εκπρόθεσμη κατά τα ανωτέρω ακύρωση της συμμετοχής Εκθέτη γίνει αφότου έχει ανατεθεί η κατασκευή του περιπτέρου, η προβολή της συμμετοχής ή και άλλες ενέργειες που αφορούν στην συμμετοχή
του Εκθέτη, ο Εκθέτης υποχρεούται να καταβάλει και την αντίστοιχη δαπάνη της Εταιρείας επί των προαναφερόμενων ενεργειών.

ΣΤ. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ
Η GREAT – Trade Exhibitions & Exports – Consulting προθεσμίας, δεν αναλαμβάνει το κόστος της μεταφοράς των εκθεμάτων για την έκθεση και ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη έγκαιρη παράδοση των εκθεμάτων στα περίπτερα των εκθετών.

Ζ. ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Με την υπογραφή της αίτησης συμμετοχής ο εκθέτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τον παρόντα
Κανονισμό, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Μοιράσου αυτό το άρθρο