Το Επιμελητήριο Εύβοιας ιδρύθηκε το 1933. Ο ρόλος του ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της Πολιτείας είναι να στηρίζει τις 15.000 περίπου εγγεγραμμένες επιχειρήσεις – μέλη του, παρέχοντας τους υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, Αναβαθμίζοντας πολυμορφικά το τοπικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Σήμερα, υπό τους όρους ενός παγκόσμιου και σκληρού οικονομικού περιβάλλοντος, στο Επιμελητήριο Εύβοιας εκπροσωπούμε, υποστηρίζουμε και προασπίζουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα και δη την ευβοϊκή, δίνοντας προτεραιότητα σε δυναμικές παρεμβάσεις προς την Πολιτεία. Στην κατάθεση προτάσεων για την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα και με τον ίδιο σκοπό : Συμμετέχουμε στις Θεματικές Επιτροπές της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ) που επεξεργάζονται σημαντικά θέματα της ελληνικής οικονομίας, Επιτροπές όπως : Τουρισμού, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Φορολογικών – Τελωνειακών Θεμάτων, Παραεμπορίου – Παραοικονομίας, Τεχνικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης Τεχνικών Επαγγελμάτων, Ασφαλιστικών Θεμάτων, Πρωτογενούς Παραγωγής κλπ. Συμμετέχουμε σε συνέδρια της ΚΕΕΕ και άλλων Φορέων όπως INSULEUR, ΕΟΑΕΝ, ICC, ΕΕΔΕΓΕ, ΕΕΣΥΜ, κλπ. Συμμετέχουμε σε μεγάλο αριθμό Επιτροπών, Συμβουλίων και Ομάδων Εργασίας Περιφερειακού ή Τοπικού επιπέδου.

Παράλληλα με τις στοχευμένες πρωτοβουλίες διεκδίκησης μέτρων στήριξης του ευβοϊκού αλλά και του ελληνικού επιχειρείν, αναπτύσσουμε ένα πλάνο αναπτυξιακού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Ένα μεθοδευμένο πλάνο προσανατολισμένο να ισχυροποιήσει συνολικά την οικονομική δραστηριότητα του τόπου μας και ταυτόχρονα να ενδυναμώσει ποιοτικά όλη την ευβοϊκή επιχειρηματική αλυσίδα, ώστε – άμεσα ή έμμεσα – να επιφέρει ωφέλιμα αποτελέσματα στη λειτουργία κάθε ευβοϊκής επιχείρησης. Ταυτόχρονα – μέσα σε ένα πλαίσιο μελέτης των βέλτιστων πρακτικών από το εθνικό και το παγκόσμιο επίπεδο – ικανό να διασφαλίσει ένα υγείες περιβάλλον, το οποίο θα προάγει και θα καλλιεργεί την τοπική ευημερία. Μέσα από αυτό το πλάνο :

 •  Αναπτύσσουμε την ευβοϊκή εξωστρέφεια, στον Τομέα της Παραγωγής, του Τουρισμού, της Μεταποίησης του Εμπορίου και των Υπηρεσιών, συμμετέχοντας σε εγχώριες – διεθνείς κλαδικές εκθέσεις και σε επιχειρηματικές αποστολές, διοργανώνοντας events σε μεγάλες παγκόσμιες αγορές, υλοποιώντας δημοσιογραφικά ταξίδια εμπειρίας.
 • Συνδέουμε τον τουρισμό με την τοπική παραγωγή. Την ευβοϊκή γαστρονομία και την αγροδιατροφή με άλλους κλάδους της τοπικής οικονομίας, όπως την μεταποίηση και την εστίαση.
 • Καταρτίζουμε τα Μέλη μας με την πραγματοποίηση σεμιναρίων και ημερίδων σε θέματα όπως, οικονομικά, φορολογικά, ανάπτυξης της εξωστρέφειας, προώθησης των εξαγωγών, μάρκετινγκ – τουρισμού – αειφορίας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τεχνικών ασφαλείας, ψηφιακού μετασχηματισμού.
 • Εκπαιδεύουμε τα Μέλη μας εξειδικευμένα και καινοτόμα στο εξωτερικό, με την υλοποίηση των προγραμμάτων ERASMUS+.
 • Προχωρούμε στη συγγραφή και έκδοση εγχειριδίων και βιβλίων για την ανάδειξη και τη στήριξη της ευβοϊκής επιχειρηματικότητας.
 • Προωθούμε δράσεις ανάπτυξης επιχειρηματικών υποδομών.
 • Ενισχύουμε δράσεις υποστήριξης της επαγγελματικής εκκίνησης νέων επιχειρηματιών.
 • Συμμετέχουμε σε προγράμματα που αποσκοπούν στη συνεργασία, στη δικτύωση και στις συνέργειες των επιχειρήσεων.
 • Προωθούμε τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων.
 • Συμμετέχουμε σε προγράμματα που αποσκοπούν στη συνεργασία, στη δικτύωση και στις συνέργειες των επιχειρήσεων μελών μας καθώς επίσης και στην εισαγωγή καινοτομιών που βελτιώνουν το λειτουργικό τους πλαίσιο.
 • Εκπονούμε κλαδικές και όχι μόνο, μελέτες για την τόνωσης της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Υλοποιούμε δράσεις για την προώθηση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας καθώς και για την υιοθέτησή τους από τις ευβοϊκές επιχειρήσεις.
 • Ενισχύουμε την απασχόληση σε συνδυασμό με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, μέσω της αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού, υλοποιώντας προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Παρέχουμε δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιδοτούμενων προγραμμάτων.
 • Υλοποιούμε πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υποδομών των κτιρίων μας.
 • Αναβαθμίζουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Επιμελητηρίου, επιδιώκοντας τη μέγιστη ανταποδοτικότητα στις επιχειρήσεις-Μέλη μας, υιοθετώντας κάθε φορά νέα εργαλεία για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αξιοποίηση της τεχνολογίας καθώς και την υιοθέτηση νέων οργανωτικών δομών του Φορέα.
 • Υλοποιούμε με επιτυχία το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) που είναι το Εθνικό Μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.
 • Προβαίνουμε στη σύσταση εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μιας Στάσης. Τηρούμε το Μητρώο Εξαγωγών, το Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών κλπ.
 • Καταρτίζουμε με συνέπεια τα στελέχη της υπηρεσίας μας μέσω ενός σχεδίου ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού, με τη συνεχή εκπαίδευση αυτών, βασιζομένη στις επιμέρους ανάγκες του Φορέα και στους στρατηγικούς στόχους του.
 • Προβάλουμε σε μόνιμη έκθεση – στον ισόγειο χώρο του κτιρίου μας την ιστορία της βιομηχανίας του Νομού και την εξέλιξή της από τις απαρχές της έως την αποβιομηχάνιση. Στον ίδιο χώρο προβάλουμε στους επισκέπτες και ένα μέρος του διασωθέντος μεσαιωνικού τοίχους της παλαιάς Χαλκίδας.
 • Στηρίζουμε τα Μέλη μας σε δύσκολες στιγμές μέσω του Σωματείου Αλληλοβοήθειας Μελών Επιμελητηρίου Εύβοιας.
 • Ενισχύουμε οικονομικά αναπτυξιακές δράσεις των συνδικαλιστικών οργάνων των μελών του σε όλες τις βαθμίδες υποστηρίζοντας την ανάπτυξη του Νομού σε όλη την περιφέρεια του.

Με το βλέμμα στο αύριο έχουμε έναν ιδιαίτερο στόχο. Την επί μονίμου βάσεως σύνδεση της εκπαίδευσης με την ευβοϊκή επιχειρηματικότητα.

Με κύριους άξονες :

 • Την αναβίωση της Τεχνικής Σχολής «Δημόκριτος», μέσω της δημιουργίας ενός ερευνητικού κέντρου για την υποστήριξη της καινοτομίας σε τομείς της τοπικής οικονομίας. Ενός κέντρου δημιουργίας άριστα καταρτισμένων επιχειρηματιών και επαγγελματιών.
 • Τη διασύνδεση των πανεπιστημιακών σπουδών με την τοπική αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις μας, σε στενή συνεργασία με το Παράρτημα Ευρίπου του ΕΚΠΑ.

Με το βλέμμα στο μέλλον έχουμε ένα μεγαλεπήβολο όραμα. Το Επιμελητήριο Εύβοιας να εδραιωθεί ως ένα δυναμικό Επιμελητήριο κατά τα πρότυπα αυτών του εξωτερικού. Εξωστρεφές, καινοτόμο, ανοικτό στα μέλη του και την τοπική κοινωνία, πρωταγωνιστής στις εξελίξεις και κυρίως δίπλα στις επιχειρήσεις – Μέλη του.

Eviachamber
Κτήριο Επιμελητηρίου