Αναγνώριση αυτασφάλισης για λήψη σύνταξης απολυμένων 55-64 ετών.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ αξιοποίησης του χρόνου αυτασφάλισης των απολυμένων 55 έως 64 ετών και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος δίνει εγκύκλιος του ΙΚΑ. Ειδικότερα σε περίπτωση που στο χρονικό διάστημα από 15/7/2010 έως και 31/12/2012 λάβει χώρα καταγγελία σύμβασης εργαζομένου ηλικίας 55 έως 64 ετών εφόσον αυτός παραμένει άνεργος έχει το δικαίωμα αυτασφάλισης το οποίο ασκείται εντός διμήνου από την καταγγελία συμβάσεως. Ο εργοδότης που τους απέλυσε έχει την υποχρέωση να συμμετέχει στο κόστος της αυτασφάλισης με ποσοστό:

α) 50% προκειμένου για ασφαλισμένους ηλικίας 55 έως 60 ετών και για χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος και

β) 80% προκειμένου για ασφαλισμένους 60 έως 64 ετών και για χρονικό διάστημα ομοίως μέχρι τη συμπλήρωση τόσο του ορίου ηλικίας όσο και των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος.

Με το με αρ. πρωτ. Φ.11221/31441/2058/27.06.2012 έγγραφο της γενικής γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων διευκρινίζεται ότι από τη γραμματική διατύπωση των εν λόγω διατάξεων αλλά και με βάση το σκοπό της θέσπισής τους προκύπτει ότι στο πεδίο εφαρμογής τους μπορούν να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αυτής της κατηγορίας είτε πρόκειται να θεμελιώσουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης είτε πρόκειται να θεμελιώσουν δικαίωμα μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος.

Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω ο χρόνος αυτασφάλισης των απολυμένων 55 έως 64 ετών βάσει των διατάξεων του άρθ. 66 του ν. 3996/2011 μπορεί να αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση δικαιώματος τόσο σε πλήρη όσο και σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος στην περίπτωση δε της μειωμένης και για τη συμπλήρωση των ειδικών προϋποθέσεων.

Ανεξάρτητα αν πρόκειται για ομαδικές ή μεμονωμένες απολύσεις δικαιούχοι είναι όσοι:

α) Έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης ή δεκαπέντε έτη ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης με τελευταίο ασφαλιστικό φορέα το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.

β) Έχουν συμπληρώσει ημερολογιακά κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης το 55ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν υπερβεί το 64ο έτος της ηλικίας κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία.

γ) Παραμένουν άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

δ) Υποβάλλουν σχετική αίτηση στο οικείο υποκατάστημα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εντός 60 ημερών από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

ε) Ο αριθμός των απολυομένων ηλικίας 55-64 ετών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού απολυομένων. Τυχόν πλάσμα στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο ακέραιο.

Εξαιρούνται:

• Οι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα όλων των φορέων ασφάλισης και του Δημοσίου καθώς και όσοι κατά το χρόνο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας έχουν συμπληρώσει αθροιστικά τόσο το όριο ηλικίας όσο και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος εξ ιδίου δικαιώματος.

• Οι απολυόμενοι από επιχειρήσεις που διέπονται όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους από τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α).

• Οι κατ’Α οίκον εργαζόμενοι.

• Οι απολυόμενοι των οποίων η σύμβαση καταγγέλθηκε από υπαιτιότητά τους.

• Οι απολυόμενοι των οποίων ο εργοδότης είναι σύζυγος ή συγγενής α΄ βαθμού.

Πηγή Εξπρές

Μοιράσου αυτό το άρθρο