Ανακοινωση Εκλογων Για Την Ανάδειξη Των Είκοσι Ένα (21) Νέων Μελών Του Διοικητικου Συμβουλιου Του Επιμελητηριου Ευβοιας

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας, ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τον Ν.2081/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του Ν. 4484/2017 και σε συνδυασμό με το Π.Δ. 372/1992, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, οι εκλογές για την ανάδειξη των είκοσι ένα (21) νέων μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας θα διενεργηθούν ως εξής:

 • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες από 08:00 έως 13:00 στη Σκύρο, στο Δημαρχείο της Σκύρου
 • Την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 10:00 έως 17:00 στο Μαντούδι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Μαντουδίου και στην Ιστιαία στο παράρτημα του Επιμελητηρίου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 12
 • Το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 10:00 έως 17:00 στο Αλιβέρι στο παράρτημα του Επιμελητηρίου επί της οδού Ταμυναίων 27 και στην Κάρυστο στο Δημαρχείο της Καρύστου
 • Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες από 09:00 έως 19:00 στη Χαλκίδα στο κτίριο του Επιμελητηρίου, Ελ. Βενιζέλου 12

1)   Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου Ευβοίας, σύμφωνα με την 98424/14.9.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι:

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ           7 έδρες

            ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ     5 έδρες

            ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ          8 έδρες

            ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ         1 έδρα

2)   Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα μέλη εκείνα που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και 7-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως εξής (όπως ισχύει σύμφωνα με το εδ. 2 της  παρ. 2 του αρ. 58 Ν.4484/2017): α) Νομικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ μέχρι και του έτους 2016, β) Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016, το αργότερο έως και την Παρασκευή 27-10-2017  και ώρα 14:00.

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται προσωπικά με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκησή του είναι η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου  εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφοφόρου.

Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει.

Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για όλα τα άλλα αδικήματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρου 3γ του Ν.3419/2005

3)   Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ευβοίας) τα μέλη των οποίων δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και τις 30/11/2017 και ώρα: 15:00 τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αφού συμπληρώσουν τα έντυπα που η εκλογική επιτροπή θα τους αποστείλει.

Κάθε μέλος φυσικό πρόσωποέχει μία ψήφο.

Τα νομικά πρόσωπα [Ομόρρυθμες Εταιρίες, Ετερόρρυθμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Συνεταιρισμοί καθώς και τα Υποκαταστήματα] εκπροσωπούνται στις εκλογές ως ακολούθως:

 • Κάθε προσωπική εταιρία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) μέχρι δύο ψήφουςτων ομορρύθμων εταίρων της ή του ομόρρυθμού και ενός ετερόρρυθμου εταίρου, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
 • Κάθε Ε.Π.Ε.,μέχρι δύο ψήφουςτων διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.
 • Κάθε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μία ψήφοτου διαχειριστή της.
 • Κάθε Ι.ΚΕ. μέχρι δύο ψήφουςτων διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
 • Κάθε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. μία ψήφο αυτή τουδιαχειριστή της.
 • Κάθε Α.Ε.,τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά  στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
 • Κάθε υποκατάστημα,μία ψήφο του διευθυντή ή του αναπληρωτού αυτού.
 • Κάθε αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.,μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
 • Κάθε συνεταιρισμός, δύο ψήφουςτου Προέδρου και του  Γενικού Γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

4)   Η σύνταξη των προσωρινών εκλογικών καταλόγων θα γίνει μέχρι την 8/11/2017.Θα κυρωθούν από την εκλογική Επιτροπή και θα εκτεθούν επί τρεις συνεχείς ημέρες από 13 -15/11/2017 στο κτίριο του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες (7:30-15:30) αφού θα έχει δημοσιευτεί η σχετική ανακοίνωση σε μία ημερήσια εφημερίδα τρεις ημέρες πριν την έκθεσή τους. Οι ενστάσεις θα γίνουν από τις 16-20/11/2017. θα κοινοποιούνται με Δικαστικό Επιμελητή ενώ η εκδίκασή τους θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται και κυρώνονται από την Εκλογική Επιτροπή οι οριστικοί κατάλογοι.

5)   Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τον επικεφαλής του συνδυασμού το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τις εκλογές, ήτοι μέχρι και 8-11-2017 ημέρα Τετάρτη στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ευβοίας (Ελ. Βενιζέλου 12, στη Χαλκίδα) από ώρα 9.00 π.μ. και μέχρι ώρας 15.00 μ.μ. Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να είναι μέλος του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια είτε ατομικά είτε ως μέλος εταιριών και να έχει εξοφλήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις μέχρι και του έτους 2016 (όπως ισχύει σύμφωνα με το εδ. 2 της  παρ. 2 του αρ. 58 Ν.4484/2017) έως και 27-10-2017 ημέρα Παρασκευή. Τέλος η αίτηση κάθε υποψηφίου θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση για προϋποθέσεις και ασυμβίβαστα, δηλαδή ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 3γ του Ν.2081/92 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 του Ν.3419/2005 καθώς και από απόδειξη καταβολής παραβόλου 50,00 ευρώ στο Ταμείο του Επιμελητηρίου Ευβοίας. Η ανακήρυξη του προσωρινού καταλόγου υποψηφιοτήτων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει μέχρι και την 17/11/2017. Η σχετική απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του Επιμελητηρίου (Ελ. Βενιζέλου 12, Χαλκίδα ) για να ενημερωθούν οι εκλογείς.

Οι ενστάσεις στον προσωρινό κατάλογο των υποψηφίων θα γίνουν μέσα σε τρεις μέρες από την ανάρτηση από 20-22/11/2017. Η εκδίκαση των ενστάσεων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει μέσα σε δύο ημέρες μετά την λήξη υποβολής ενστάσεων στις 23/11/2017 και θα ακολουθήσει η σύνταξη του οριστικού καταλόγου υποψηφίων, ο οποίος θα αναρτηθεί στο κτίριο του Επιμελητηρίου Ευβοίας (Ελ.Βενιζέλου 12, Χαλκίδα)

Έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας, υπευθύνων δηλώσεων και δηλώσεων εξουσιοδότησης εκπροσώπων των εταιρειών χορηγούνται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ευβοίας. Επίσης είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ευβοίας http://www.eviachamber.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ Στις προθεσμίες  που είναι καταληκτικές και ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

ΑΕξόφλησης  των συνδρομών ή των τελών Γ.Ε.ΜΗ που λήγει 27-10 -2017

ΒΥποβολής εντύπων υπόδειξης εκπροσώπων για να ψηφίσουν που λήγει 30-11-2017

ΓΥποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για να εκλεγούν που λήγει 8-11-2017

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

(ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ)

20 Οκτωβρίου, 2017|Εκδηλώσεις - Ημερίδες|

Μοιράσου αυτό το άρθρο