Απαγορεύονται οι πλειστηριασμοί κάτω των 200000€υρώ.

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργ. Παντελής στην υπ αριθμόν 1/2010 γνωμοδότησή του αναφέρει ότι μέχρι 30 Ιουνίου 2010 δεν μπορούν να γίνουν πλειστηριασμοί για απαιτήσεις των τραπεζών κάτω των 200.000 ευρώ.

Ο εισαγγελικός λειτουργός κατ’ αρχάς αναφέρει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 5 της από 16.9.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως αυτή κυρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 3814/2010 αναστέλλονται έως και την 30ή Ιουνίου 2010 οι πλειστηριασμοί οι οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 200.000 ευρώ από πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες παροχής πιστώσεων καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτήσεων αυτών».

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση «η διάταξη αυτή είναι σαφής μη επιδεχόμενη παρερμηνείες οι οποίες αφ’ ενός μεν την καταστρατηγούν και αφ’ ετέρου υπερακοντίζουν το σκοπό της που είναι η προστασία ενόψει της οικονομικής κρίσης των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσχέρειες για την εξόφληση των χρεών τους και των δανειοληπτών που δεν δύνανται να αντιμετωπίσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις».

Κατόπιν αυτών ο Γ. Παντελής αναφέρει ότι «κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα (σ.σ. έως 30 Ιουνίου 2010) δεν μπορεί να επισπευσθεί πλειστηριασμός για απαίτηση μικρότερη των 200.000 ευρώ από τράπεζες ή εταιρείες παροχής πιστώσεων ανεξαρτήτως του αν η συνολική τους απαίτηση υπερβαίνει το ποσό αυτό».

Μοιράσου αυτό το άρθρο