«Απελευθερώνεται» σχεδόν το σύνολο των «κλειστών» επαγγελμάτων και υπηρεσιών.

ΠΛΗΘΟΣ υπηρεσιών και επαγγελμάτων «απελευθερώνει» το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή. Προβλέπει την κατάργηση επιβαρύνσεων και το άνοιγμα των επαγγελμάτων του εκτελωνιστή του ορκωτού εκτιμητή του λογιστή φοροτεχνικού του φροντιστή και καθηγητή ξένων γλωσσών του ενεργειακού επιθεωρητή του μεταφορέα καυσίμων του φορτοεκφορτωτή του δικηγόρου κ.ά.

Ειδικότερα σύμφωνα με το νομοσχέδιο:

– Για τη σύνταξη εγγράφου ενώπιον συμβολαιογράφου είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου μόνο εφόσον οι συμβάσεις έχουν συνολικό αντικείμενο αξίας μεγαλύτερο των 80.000 ευρώ. Από 1.1.2014 η παράσταση δικηγόρου θα είναι προαιρετική για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.

– Ορκωτός εκτιμητής μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει την ιθαγένεια ή την έδρα του αντίστοιχα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

– Για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού και τη χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητας υποβάλλεται στην Κεντρική Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (ΟΕΕ) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης στην αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος. Η δε επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα.

– Η άδεια διδασκαλίας σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών και η άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας αντικαθίστανται πλέον με αναγγελία έναρξης ασκήσεως του επαγγέλματος και συνοδεύονται από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας.

– Η αμοιβή για τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού καθορίζεται πλέον ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

– Οι υφιστάμενες άδειες περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ και δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται ενώ από την 1η Ιανουαρίου του 2014 οι δικαιούχοι τους θα υπόκεινται σε υποχρέωση καταβολής τέλους για τον κοινόχρηστο χώρο που καταλαμβάνει η κατασκευή του περιπτέρου. Οι θέσεις των περιπτέρων θα καθορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ενώ μόνο το 30% αυτών θα παραχωρούνται σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και πολύτεκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των λοιπών θέσεων των περιπτέρων θα γίνεται με δημοπρασία ενώ ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης των θέσεων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 10 έτη. Θα απαγορεύεται η αναμίσθωση η υπεκμίσθωση και η εν γένει περαιτέρω παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης σε τρίτους. Δηλαδή θα σταματήσει μια πρακτική δεκαετιών που επέτρεπε την υπενοικίαση περιπτέρων σε τρίτους.

– Επιτρέπεται στα τουριστικά γραφεία και στα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και σε εταιρίες και συνεταιρισμούς επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων η ολική εκμίσθωση με οδηγό μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 12 ωρών.

– Στους οδοντοτεχνίτες η βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου θα χορηγείται πλέον όχι μόνον σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή με την προϋπόθεση να ορίζεται επιστημονικά υπεύθυνος ο κάτοχος βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη.

– Στους φυσικοθεραπευτές η βεβαίωση λειτουργίας εργαστηρίου φυσικοθεραπείας θα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα και σε εταιρίες με οποιαδήποτε νομική μορφή από την οικεία περιφέρεια.

– Το επάγγελμα του ξεναγού ασκείται πλέον ελεύθερα μετά την πάροδο 10 ημερών από την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους στο υπουργείο Τουρισμού αίτησης για αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος ξεναγού συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

– Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα πώλησης και διακίνησης εφημερίδων περιοδικών και εν γένει εντύπων. Μπορούν να πωλούνται χωρίς περιορισμούς από κάθε εγκατάσταση υπαίθρια ή στεγασμένη.

– Γραφεία ευρέσεως εργασίας επιτρέπεται να ασκούν τη δραστηριότητα της συμβουλευτικής και του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Πηγή: Εξπρές

Μοιράσου αυτό το άρθρο