Απλούστευση της διαδικασίας απονομής σύνταξης από τον Ο.Α.Ε.Ε.

<<Για την απλούστευση της διαδικασίας απονομής σύνταξης από τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (O.A.E.E.) τα ακόλουθα:

Α) Κατάργηση δικαιολογητικών
Καταργείται για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού το πιστοποιητικό του Ελληνικού Προξενείου στο οποίο αναφέρεται η διεύθυνση και η ημερομηνία εγκατάστασης ως μόνιμου κατοίκου του αιτούντος στην περίπτωση συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης σε χώρες της ΕΕ ή διμερών συμβάσεων με άλλες χώρες.

Β) Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση
1. Εντάσσονται στην υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση τα παρακάτω πιστοποιητικά ήτοι:
α. Η δικαστική απόφαση κήρυξης σε κατάσταση πτώχευσης
β. Η επί εκδοθείσας δικαστικής απόφασης βεβαίωση κατόπιν αιτήσεως του εμπόρου
του Γραμματέα του οικείου Πρωτοδικείου από την οποία να προκύπτει η σχετική
ημερομηνία πτώχευσης
γ. Πιστοποιητικό σπουδών τέκνων

2. Η υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση των ανωτέρω πιστοποιητικών διενεργείται με έγγραφο της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης αρχής το οποίο πληροί το διοικητικό τύπο του παραρτήματος που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

3. Η διαδικασία της αυτεπάγγελτης αναζήτησης των παραπάνω δικαιολογητικών έχει ως εξής:
α) Προσδιορίζεται από την αιτούσα υπηρεσία με σαφήνεια ότι η έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών απαιτείται για την χορήγηση σύνταξης.
β) Παρέχονται από την υπηρεσία που αναζητά τα πιστοποιητικά επαρκή ταυτοποιητικά στοιχεία των προσώπων για τα οποία ζητούνται.
γ) Εντός 24ώρου από την υποβολή αίτησης πολίτη προς υπηρεσία για διεκπεραίωση υπόθεσής του η υπηρεσία αποστέλλει σχετικό σημείωμα (έγγραφο) για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση των συγκεκριμένων πιστοποιητικών στην αρμόδια για την έκδοσή του υπηρεσία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο στοιχείο 2 της παρούσας απόφασης. Στο σημείωμα αυτό εκτός των άλλων στοιχείων πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υπαλλήλου που αναζητά το πιστοποιητικό καθώς και η διαδικασία για την οποία είναι απαιτούμενο δικαιολογητικό. Η αποστολή του σημειώματος γίνεται με χρήση τηλεομοιοτυπίας (FAX) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e?mail) εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή. Αν υπάρχουν περισσότερα του ενός αιτήματα για την έκδοση πιστοποιητικού μπορούν να ομαδοποιηθούν στο ίδιο σημείωμα.
δ) Εντός 48 ωρών η αρμόδια υπηρεσία αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (εφόσον το τελευταίο συνοδεύεται με ψηφιακή υπογραφή) τα πιστοποιητικά τα οποία έχουν ζητηθεί με το σημείωμα όπως αυτό ορίζεται παραπάνω ( περ. γ) στην υπηρεσία που τα αναζητά.
Η αποστολή πιστοποιητικού ταχυδρομικά γίνεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απαιτείται η υποβολή του σε πρωτότυπο.
ε) Το πιστοποιητικό το οποίο αποστέλλεται στην Υπηρεσία που το αναζήτησε με τηλεομοιοτυπία επικυρώνεται από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3230/2004. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με ειδική διάταξη απαιτείται το πρωτότυπο προωθείται η όλη διαδικασία για την έκδοση της
τελικής διοικητικής πράξης με βάση το αντίγραφο το οποίο αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω (περ.δ) μέχρι τη λήψη του πρωτοτύπου οπότε και εκδίδεται η τελική διοικητική πράξη.

Γ) Υπεύθυνες Δηλώσεις
Ενσωματώνονται εφεξής στο έντυπο της αίτησης και δεν υποβάλλονται σε ξεχωριστό έντυπο οι υπεύθυνες δηλώσεις με της οποίες ο αιτών δηλώνει:

1. Αν ο/η σύζυγος εργάζεται ή είναι συνταξιούχος ή έχει εισόδημα
2. Τα προστατευόμενα τέκνα ότι δεν εργάζονται είναι άγαμα και δεν συνταξιοδοτούνται εξ ιδίου δικαιώματος Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (O.A.E.E) οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπα των αιτήσεων που υποβάλλονται από της πολίτες για την απονομή σύνταξης καθώς και όλα τα σχετικά ενημερωτικά ή πληροφοριακά έντυπά της σύμφωνα με της διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.>>

16 Νοεμβρίου, 2008|Εκδηλώσεις - Ημερίδες|

Μοιράσου αυτό το άρθρο