Άξονες του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Με στόχο την άρση στρεβλώσεων του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και κατ’ επέκταση την εξυγίανση και τον εξορθολογισμό του πλαισίου προώθησής τους ούτως ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του συστήματος και να διαμορφωθεί τελικά ένα υγιές επενδυτικό κλίμα προς όφελος του τελικού καταναλωτή η κυβέρνηση κατέθεσε χθες στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και άλλες διατάξεις» λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά σχόλια που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο των δυο δημόσιων διαβουλεύσεων.
Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται θέματα του υπουργείου Περιβάλλοντος με στόχο την απλοποίηση αποσαφήνιση και κυρίως την επιτάχυνση διαδικασιών στους διάφορους τομείς της Ενέργειας και του Ορυκτού Πλούτου.
Το πιο σημαντικό όμως όπως τόνισε και ο υφυπουργός ΠΕΚΑ Μάκης Παπαγεωργίου είναι πως στο συγκεκριμένο σ/ν εισάγονται δυο σημαντικές καινοτομίες για την ελληνική Οικονομία η δυνατότητα της διακοψιμότητας για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανίας και ο τρόπος είσπραξης εσόδων για το Δημόσιο και τις τοπικές κοινωνίες από τις μεταλλευτικές δραστηριότητες.
Οι αδειοδοτήσεις
Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου με τις διατάξεις του κεφαλαίου Α’ που αφορά τα ζητήματα ΑΠΕ αποτελεί το επόμενο βήμα μετά τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες με τους νόμους 4093/2012 και 4152/2013 για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του μηχανισμού στήριξης των ΑΠΕ στην κατεύθυνση της αναμόρφωσης του πλαισίου προώθησης των ΑΠΕ στη χώρα.
Οι ρυθμίσεις στοχεύουν κατά το ΥΠΕΚΑ στην αποσαφήνιση της χορήγησης παράτασης αδειών εγκατάστασης στην αποσαφήνιση ζητημάτων για την αδειοδότηση μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών στην απόδοση στους δικαιούχους (οικιακούς καταναλωτές) των ποσών που αντιστοιχούν στην εισφορά 1% στη δημιουργία του πλαισίου για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών και στη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη μεταφορά θέσης εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ.
Ταυτόχρονα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β’ ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανάμεσα στα οποία εισάγονται δυο σημαντικές καινοτομίες στην ελληνική νομοθεσία.
Θεσπίζεται για πρώτη φορά η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διακοψιμότητας μεταξύ του Διαχειριστή του Συστήματος ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και των ενεργοβόρων βιομηχανιών υψηλής τάσης (χαλυβουργίες τσιμεντοβιομηχανίες υαλουργίες κ.ά.).
Η διακοψιμότητα
Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών της ελληνικής κυβέρνησης για τη στήριξη της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας και ευρύτερα του παραγωγικού τομέα. Με τη διακοψιμότητα ο διαχειριστής του συστήματος θα έχει τη δυνατότητα να ζητά από τις ενεργοβόρες βιομηχανίες -με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης- όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επάρκεια και ασφάλεια του συστήματος (για παράδειγμα όταν η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είναι μεγάλη) να περιορίσουν την κατανάλωσή τους ή ακόμη και να τη διακόψουν σταθεροποιώντας το σύστημα με την απόσυρση φορτίων ηλεκτρικού ρεύματος.
Γι’ αυτή τη δυνατότητα και την ευχέρεια του διαχειριστή οι βιομηχανίες που θα συμφωνήσουν και θα υπογράψουν τις συγκεκριμένες συμβάσεις θα αποζημιώνονται εξασφαλίζοντας μια μείωση στο ενεργειακό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος που θα κυμαίνεται μέχρι περίπου 18%.
Και επειδή εγείρονται ερωτήματα ως προς το κόστος όπως έγινε αρμοδίως γνωστό οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ποσοστά επιμερισμού της χρηματοδότησης της διακοψιμότητας θα εξειδικευθούν μετά την ψήφιση του νόμου με σχετική υπουργική απόφαση.
Υποστηρίζεται πως η συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας και δημιουργώντας νέες προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο. Περαιτέρω η αναδιάρθρωση του ρυθμιστικού πλαισίου ο εξορθολογισμός της εγχώριας αγοράς ενέργειας σε συνδυασμό και με τις νέες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν στην ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού και στην ανακούφιση των τελικών καταναλωτών από το ενεργειακό κόστος.
Τα βασικά σημεία
Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
* Ορίζονται συγκεκριμένα κριτήρια για τη χορήγηση παράτασης αδειών εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ αντιμετωπίζοντας κενά και δυσχέρειες εφαρμογής παλαιότερων διατάξεων που αφορούσαν το ζήτημα αυτό.
* Αποσαφηνίζονται ζητήματα σχετικά με την αδειοδότηση των μεγάλων Υδροηλεκτρικών Σταθμών και τη δυνατότητα εγκατάστασής τους σε δασικές εκτάσεις. Ορίζεται υπό προϋποθέσεις η δυνατότητα μεταφοράς της θέσης εγκατάστασης σταθμών ΑΠΕ.
* Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και ορίζονται οι βασικές παράμετροι για την ορθολογική ανάπτυξη μικρών ανεμογεννητριών στο πλαίσιο κατάρτισης Ειδικού Προγράμματος.
* Αποσαφηνίζονται ζητήματα που σχετίζονται με την απόδοση στους δικαιούχους (οικιακούς καταναλωτές) των ποσών που αντιστοιχούν στην εισφορά 1% από την προ ΦΠΑ τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ.
* Εισάγεται ρύθμιση που ρυθμίζει τη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα καθώς και ρύθμιση με την οποία παρέχεται δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς και δίνεται η δυνατότητα υπό προϋποθέσεις να εξαιρούνται από την αναστολή.
* Περιορίζεται η ετήσια αναπροσαρμογή των τιμών της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ εκτός από φωτοβολταϊκά σε ποσοστό 25% του δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους και τροποποιείται η σχετική εξουσιοδοτική διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009 ώστε να προσδιορίζονται επακριβώς τα κριτήρια βάσει των οποίων θα καθορίζονται οι τιμές για νεοεισερχόμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς.
* Εισάγεται νέα ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα κατασκευής έργων σύνδεσης σε γαίες υψηλής παραγωγικότητας.
* Απλοποιούνται οι διαδικασίες εγκατάστασης ανεμογεννητριών σε εκτός σχεδίου περιοχές.
Φωτοβολταϊκοί σταθμοί από αυτοπαραγωγούς
Με τις νέες ρυθμίσεις παρέχεται δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς και λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή υπεραποζημιώσεων στην παραγόμενη από ΑΠΕ ενέργεια και συνεπώς την αποφυγή αναίτιας επιβάρυνσης του καταναλωτή.
Τέλη ιδιωτικών μεταλλείων υπέρ του Δημοσίου
Περαιτέρω ενίσχυση ως προς τα ανταποδοτικά οφέλη υπέρ του ελληνικού Δημοσίου και ιδίως των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται μεταλλευτικές δραστηριότητες προβλέπεται εκτός των άλλων στο ν/σ για τις ΑΠΕ.
Ειδικότερα όσον αφορά την καθιέρωση τελών από ιδιωτικά μεταλλεία είναι η πρώτη φορά που συνδέεται άμεσα η επιτυχής εξόρυξη μεταλλευμάτων με την είσπραξη προκαθορισμένων και συγκεκριμένων ποσών υπέρ του Δημοσίου επιπλέον των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εσόδων.
Ορίζεται σαφώς στο σχέδιο νόμου ότι τόσο η απόδοση ποσοστού στους οικείους δήμους από τα εισπραττόμενα μισθώματα δημόσιων μεταλλείων όσο και τα τέλη υπέρ του Δημοσίου από τα ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν από 1/1/2013 και η είσπραξή τους θα γίνει αναδρομικά και απολογιστικά αφού αφορούν δραστηριότητες που έγιναν κατά το προηγούμενο κάθε φορά έτος.
Η απόδοση του ποσοστού σε οικείους δήμους από μισθώματα δημόσιων μεταλλείων και η είσπραξη τελών υπέρ του Δημοσίου από ιδιωτικά μεταλλεία ισχύουν για πρώτη φορά στην ελληνική νομοθεσία καθώς δεν προβλέπονταν στο Μεταλλευτικό Κώδικα που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και 40 χρόνια.
Ακόμη με τη συγκεκριμένη διάταξη διευκρινίζεται ο τρόπος επιμερισμού του ποσοστού 20% που δικαιούνται οι οικείοι δήμοι από τα μισθώματα των δημόσιων μεταλλείων ενώ αντίστοιχο ποσοστό 20% θα διατίθεται στους οικείους δήμους και από τα τέλη των ιδιωτικών μεταλλείων.
Με την ψήφιση του νόμου θα υπογραφεί άμεσα και η ΚΥΑ που προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τελών για τα ιδιωτικά μεταλλεία όπως έχει καθοριστεί από το πόρισμα της αρμόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Μάκη Παπαγεωργίου Δ8/Δ/Φ1/οικ.3601/ 595/25.2.2013.

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ20/09/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο