Δεύτερη ευκαιρία μείωσης των ασφαλιστκών εισφορών

Δεύτερη ευκαιρία για μείωση των ασφαλιστικών εισφορών μέσω της κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ
Με νεώτερη Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι σε περίπτωση απώλειας για οποιονδήποτε λόγο του δικαιώματος κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία ο ασφαλισμένος δικαιούται να επανέλθει με νεώτερη αίτησή του για μία και μόνο ακόμη φορά.
Ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που κατετάγησαν σε κατώτερη κατηγορία από 13/6/2012 (ημερομηνία δημοσίευσης προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης) και μέχρι τη δημοσίευση της νέας απώλεσαν το δικαίωμα για οποιονδήποτε λόγο δύνανται να επανέλθουν για μία και μόνο φορά.
Και στις δύο περιπτώσεις το δικαίωμα κατάταξης στην επιλεγείσα κατηγορία και η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών αρχίζουν από το επόμενο της αίτησης ακέραιο δίμηνο εφόσον ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με τη διάταξη και την προηγούμενη Υπουργική Απόφαση.
Σε διευκρινιστική εγκύκλιο του ΟΑΕΕ (αριθμ. 23 με ημερομηνία 10-5-2013) δίνονται οδηγίες για την υπαγωγή στη ρύθμιση. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
Ασφαλισμένοι που δεν έχουν ασκήσει το δικαίωμα δικαιούνται να το ασκήσουν δύο φορές. Για την άσκηση του δικαιώματος για πρώτη φορά ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις αρ. 42/2012 και 10/2013 εγκυκλίους.
Για ασφαλισμένους που έχουν ασκήσει το δικαίωμα από 13-6-2012 και το έχουν απολέσει δικαιούνται να το ασκήσουν άλλη μία φορά. Για την άσκησή του υποβάλλεται νέα αίτηση. Το δικαίωμα ενεργοποιείται από το επόμενο της αιτήσεως ακέραιο δίμηνο. Η νέα αίτηση δεν αποτελεί συνέχεια ή ενεργοποίηση της πρώτης αλλά εξετάζεται ως νέα αίτηση.
Ως ασφαλιστική κατηγορία για την ενεργοποίηση του δικαιώματος λογίζεται αυτή που έχει διαμορφωθεί κατά τη νέα αίτηση.
Οι εισφορές του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την απώλεια του δικαιώματος (πρώτη φορά) έως την ενεργοποίησή του για δεύτερη φορά καταβάλλονται στην κατηγορία που διαμορφώθηκε μετά την απώλεια.
Λοιποί όροι και προϋποθέσεις που έχουν οριστεί με τις αρ. 42/2012 και 10/2013 εγκύκλιες οδηγίες ισχύουν.
Εκπρόθεσμη καταβολή (έστω και κατά μία ημέρα) ή έκπτωση από δικαίωμα ρύθμισης εισφορών συνεπάγεται την απώλεια του δικαιώματος το οποίο δεν μπορεί να ασκηθεί για τρίτη φορά. Με την εγκύκλιο (αριθμ. 23) επισημαίνεται ότι για τους ασφαλισμένους που ασκούν το δικαίωμα για πρώτη ή δεύτερη φορά θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση της εμπρόθεσμης καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων.
Αιτήσεις για άσκηση του δικαιώματος για δεύτερη φορά που έχουν υποβληθεί πριν την ημερομηνία δημοσίευσης της νέας Υπουργικής Απόφασης (2/5/2013) θα ικανοποιηθούν από το επόμενο ακέραιο δίμηνο της ημερομηνίας δημοσίευσης της απόφασης (4ο δίμηνο).
Τέλος δεν προβλέπεται ενεργοποίηση του δικαιώματος σε κανένα στάδιο λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.
Ως εκ τούτου αιτήματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν για ενεργοποίηση δικαιώματος λόγω εκπρόθεσμης καταβολής θα απαντώνται σύμφωνα με τα ισχύοντα από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες.

ΠΗΓΗ:Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ14/05/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο