Ενημέρωση για το κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 Του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομέν

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – GDPR).
Ο κανονισμός 2016/679 (Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – General Data Protection Regulation, GDPR) πραγματεύεται την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ελεύθερης κυκλοφορίας τους. Ο κανονισμός εκδόθηκε στις 27/4/2016 και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις των κρατών μελών στις 25/5/2018. Ο κανονισμός αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές που με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πολιτών της ΕΕ ή νομίμως κατοικούντων στην ΕΕ. Ισχύει δε αυτόματα και δεν απαιτείται ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο. Οι φορείς και οι επιχειρήσεις για την εν λόγω υποχρέωση τους θα πρέπει να ενημερωθούν σε πολύ σύντομο χρόνο. O νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, φέρνει από την 25/5/2018, μια σειρά αλλαγών, που στόχο έχουν να επιτύχουν την ελεύθερη και προστατευμένη ροή των προσωπικών δεδομένων, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τη δημιουργία κουλτούρας για τα προσωπικά δεδομένα, την οργάνωση και τυποποίηση των διαδικασιών και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων. Ειδικότερα, ο με αριθμ. 679/2016 Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ψηφίστηκε το 2016. Ημερομηνία άμεσης και καθολικής εφαρμογής του για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ορίστηκε η 25/05/2018, με στόχο, τη διασφάλιση ενός συνεκτικού επιπέδου προστασίας των φυσικών προσώπων, σε ολόκληρη την Ένωση και προς αποφυγή αποκλίσεων, που εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα , στην εσωτερική αγορά, κατοχυρώνοντας έτσι, την ασφάλεια δικαίου και τη διαφάνεια για τους οικονομικούς παράγοντες. Η εφαρμογή του Κανονισμού από τον Μάιο του 2018, σε ένα ιδιαίτερα διευρυμένο πλαίσιο, όπως αυτό καθορίζεται από τον Κανονισμό, και με υποχρεωτικό χαρακτήρα, ιδίως για τους φορείς του Δημοσίου, επιβάλλει να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες ενέργειες, προς επίτευξη της κανονιστικής συμμόρφωσης, της βελτίωσης και καλύτερης απόδοσης των διαδικασιών, αλλά και της προστασίας, από αστικές και διοικητικές κυρώσεις. Πληροφορίες στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr , ηλεκτρονική ιστοσελίδα www.dpa.gr

Μόνο ηλεκτρονικά η αναγγελία τεχνικών ασφάλειας

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 2/4/2018 η πρώτη φάση της ενεργοποίησης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας « Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας».

Μέχρι τις 31/5/2018 ίσχυε μεταβατική περίοδος με τη δυνατότητα αναγγελίας του τεχνικού ασφαλείας, τόσο ηλεκτρονικά, όσο και με την χειρόγραφη διαδικασία.

Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ- ΣΕΠΕ απαιτείται η απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα, καθώς και η δημιουργία προσωπικού

«λογαριασμού» σε αυτό.

Για την υποβολή της αρχικής αίτησης εγγραφής, η είσοδος του χρήστη ως Τεχνικός Ασφάλειας θα γίνει με χρήση των προσωπικών του κωδίκων πρόσβασης στο TAXIS.

Μετά από έλεγχο στοιχειών ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου το ΟΠΣ – ΣΕΠΕ αποδίδει νέους κωδικούς πρόσβασης για την περαιτέρω είσοδο στο σύστημα.

Η διαδικασία εγγραφής στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ δεν ακολουθείται από τους εργοδότες που αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας στην επιχείρησή τους.

Για την εγγραφή στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρησης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οι οποίες δρομολογούνται αυτόματα από το σύστημα προς την αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. με συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, που παρέχεται μέσω του συστήματος ΟΠΣ – ΣΕΠΕ ( www.sepenet.gr) και το οποίο αναφέρει όλα τα στοιχειά της παραγράφου 1α, 1β του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

Ειδικότερα, τα στοιχειά ταυτοποίησης του Τεχνικού Ασφάλειας επικαιροποιούνται με τα στοιχεία φυσικών προσώπων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, ενώ τα στοιχεία εκπαίδευσης και ειδικότητας του Τεχνικού Ασφαλείας επικαιροποιούνται, όπου είναι δυνατόν, με στοιχεία των πληροφοριακών Συστημάτων των επαγγελματικών φορέων, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι.

Στο παρακάτω link περιγράφεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής

αναγγελίας:

https://www.sepenet.gr/liferayportal/documents/20181/38488/ANAGGELIA+TA.pdf

Μοιράσου αυτό το άρθρο