Ενοικτό το πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» που προκηρύχτηκε πρόσφατα από το υπουργείο Ανάπτυξης.
Τo πρόγραμμα εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κυρίως μικρών και μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων ως βασική επιλογή για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με το συνολικό ποσό των 30.000.000 ευρώ (Δημόσια Δαπάνη).
Το ποσό αυτό κατανέμεται σε 18.000.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σε 9.000.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από υφιστάμενες μεσαίες επιχειρήσεις και σε 3.000.000 ευρώ για επιχειρηματικά σχέδια μεμονωμένα ή συνεργασίας που υποβάλλονται από μεγάλες επιχειρήσεις υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του οδηγού του προγράμματος.
Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλουν μια πρόταση είτε μεμονωμένα είτε ως συμμέτοχος/εταίρος σε ομαδικό σχήμα:
Α) Νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της μεταποίησης των κατασκευών και των υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους μέχρι και την 01-08-2012.
Β) Νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στον τομέα του εμπορίου και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους μέχρι και την 01-08-2012.
Γ) Νέες και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο σε επιλέξιμους ΚΑΔ στους τομείς της μεταποίησης των κατασκευών και των υπηρεσιών και έχουν ιδρυθεί και αρχίσει την επιλέξιμη δραστηριότητά τους μέχρι και την 01-08-2012 καθώς και:
Δ) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) νέων ή/και υφιστάμενων πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες πληρούν τις συνθήκες επιλεξιμότητας της περίπτωσης (Α) ανωτέρω και υποβάλλουν προς αξιολόγηση και ένταξη εκτός από διακριτό επενδυτικό σχέδιο και σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος.
Το σύμφωνο συνεργασίας (εάν οι ενδιαφερόμενοι επιλέξουν τη δυνατότητα αυτή) δεν αποτελεί το αντικείμενο του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε εταιρεία συμμετέχει με το διακριτό δικό της επενδυτικό σχέδιο.
Το σύμφωνο συνεργασίας αποτελεί πλαίσιο κοινών ενεργειών (που αντιστοιχούν σε διακριτές ανά εταιρεία δαπάνες) με βάση τη συμφωνία μεταξύ των μελών που το απαρτίζουν για την π.χ. μείωση του κόστους για την επίτευξη οικονομιών κλίμακας για την αποτελεσματικότερη προβολή και προώθηση προϊόντων κ.ο.κ.
Το σύνολο των προϋποθέσεων για τις περιπτώσεις συνεργασιών παρατίθενται αναλυτικά στον οδηγό του προγράμματος.
Επενδυτικά έργα
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται έργα προϋπολογισμού – ύψους επένδυσης ως ακολούθως:
* από 20.000 έως 200.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που δεν εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62 63 και 70 – 70.22 73 – 73.11.11 74 – 74.10.1 74.10.2 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).
* από 20.000 έως 100.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62 63 και 70 – 70.22 73 – 73.11.11 74 – 74.10.1 74.10.2 91 (ΚΑΔ – NACE 2008).
Σημειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και από τη σύναψη ή μη συνεργασιών/συνεργειών. Κατ’ ανώτατο μπορεί να ανέλθει στο 55% του επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από τις 30 Ιουλίου 2013.
Οι δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα αφορούν σε μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό ειδικές εγκαταστάσεις ενέργειες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων – υπηρεσιών και συσκευασίας – ετικέτας – ενέργειες ποιότητας – πιστοποίησης διαχειριστικών συστημάτων ενέργειες προβολής και επικοινωνίας σε αγορές – στόχους ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις) λοιπές ενέργειες – δαπάνες (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις).
Ηλεκτρονική υποβολή
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται αυστηρά σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 10-10-2013 ώρα 14:00 διά μέσου του δικτυακού τόπου www.ependyseis.gr. Οι προτάσεις που δεν έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν θα αξιολογούνται ενώ κατά την παραλαβή των φακέλων των προτάσεων θα ελέγχεται η τήρηση της υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής.
Οι προτάσεις (φάκελοι υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο) το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.
Ο φυσικός φάκελος υποβάλλεται στο σημείο το οποίο ο επενδυτής δηλώνει στην ηλεκτρονική του υποβολή.
Φορείς διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος).

ΠΗΓΗ:ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ30/08/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο