Εώς τις 19 ιουλίου οι οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ

Εως τις 19 Ιουλίου παρατείνεται η προθεσμία που λήγει αύριο για την υποβολή των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ ώστε να διατεθεί στους υπόχρεους ο απαιτούμενος χρόνος προκειμένου να προβούν σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές των σχετικών προγραμμάτων τους εν όψει της νέας γραμμογράφησης των υποβαλλόμενων αρχείων λόγω υποβολής τους μέσω Διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ.
Αυτό επισημαίνεται με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1144/19.6.2013 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη με την οποία καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ – Εντυπο Ε7-Φ-01.015) καθώς και υποχρέωση υποβολής της και απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης ΦΜΥ οικονομικού έτους 2013 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση υποβάλλονται και ο τυχόν φόρος αποδίδεται αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου στη ΓΓΠΣ ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα).
Με τη δήλωση αυτή υποχρεωτικά υποβάλλεται και το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.
Επισημαίνεται ότι οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης ΦΜΥ για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ του ιδίου οικονομικού έτους υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες ΔΟΥ σε δύο αντίτυπα συνοδευόμενα υποχρεωτικά με μαγνητικό μέσο το οποίο περιέχει το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων καθώς και το σύνολο των λοιπών στοιχείων του Εντύπου Ε7. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται άμεσα από τη ΔΟΥ στο σύστημα TAXIS.
Διαδικασία υποβολής με την ηλεκτρονική μέθοδο
α) Η υποβολή των οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου μέσω Διαδικτύου (Internet).
β) Στις περιπτώσεις χειρόγραφης τήρησης μισθοδοσίας οι υπόχρεοι μπορούν για τη δημιουργία του κατάλληλου αρχείου να χρησιμοποιούν την ειδική εφαρμογή που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και η οποία διατίθεται δωρεάν στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr.
Η ανωτέρω εφαρμογή δύναται να χρησιμοποιείται και από υπόχρεους με μηχανογραφική τήρηση μισθοδοσίας.
γ) Οι οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ μπορούν να υποβάλλονται και μέσω των ΚΕΠ προσκομιζόμενες σε αυτά σε χειρόγραφη – έντυπη ή μαγνητική μορφή (δισκέτα) ή οπτική μορφή (CD ή DVD). Στην περίπτωση της χειρόγραφης – έντυπης μορφής ο συνολικός αριθμός εγγραφών (δικαιούχων μισθωτών) δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις πέντε καταχωρήσεις. Μετά την πληκτρολόγησή τους δημιουργείται αρχείο το οποίο υποβάλλεται μέσω Διαδικτύου (Internet) και το οποίο αμέσως μετά την επιτυχή αποστολή του διαγράφεται.
Ο ανωτέρω περιορισμός των εγγραφών δεν αφορά στις δηλώσεις που υποβάλλονται προσκομιζόμενες σε μαγνητική ή οπτική μορφή (δισκέτα ή CD ή DVD).
Πεδίο εφαρμογής και προϋποθέσεις αποδοχής
Οι υποβαλλόμενες οριστικές δηλώσεις ΦΜΥ γίνονται αποδεκτές εφόσον πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. α) Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου ή
β) Υποβάλλονται με μαγνητικό μέσο στη ΔΟΥ κατά περίπτωση
γ) Οι δικαιούχοι μισθωτοί καταχωρούνται υποχρεωτικά με το σωστό ΑΦΜ τους και προαιρετικά για το οικονομικό έτος 2013 με τον ΑΜΚΑ τους.
Η προθεσμία υποβολής των εν λόγω δηλώσεων είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του Ν. 2238/1994 δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.
Ως ημερομηνία υποβολής κατά την ηλεκτρονική υποβολή για τις δηλώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτών στο σύστημα υποβολής οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ του δικτυακού τόπου της ΓΓΠΣ με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα – υπόχρεο μοναδικού αριθμού καταχώρησης και για δηλώσεις για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία πληρωμής του φόρου στην τράπεζα.
Οδηγίες για τις βεβαιώσεις αποδοχών
Με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ. 1145/19.6.2013 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων που πρέπει να «συνοδεύουν» τις δηλώσεις ΦΜΥ στην οποία αναφέρεται επίσης ότι η προθεσμία υποβολής των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνονται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων παρατείνεται έως και τις 19 Ιουλίου.
Ειδικότερα με την υποβολή των αρχικών οριστικών εμπρόθεσμων δηλώσεων απόδοσης ΦΜΥ οικονομικού έτους 2013 και ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση οικονομικού έτους 2013 αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ ανεξάρτητα αν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή όχι και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ που τηρούνται και από τον τρόπο ενημέρωσής τους υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε επί αυτών και το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011(Α΄152) που παρακρατήθηκε.
Με την υποβολή των αρχικών οριστικών εκπρόθεσμων δηλώσεων για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και των τροποποιητικών οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ του ιδίου οικονομικού έτους αποκλειστικά στις αρμόδιες ΔΟΥ υποβάλλεται ενιαία και υποχρεωτικά το σύνολο των στοιχείων που προβλέπεται να περιλαμβάνεται στις εκδιδόμενες βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και λοιπών παροχών που καταβλήθηκαν καθώς και ο φόρος που παρακρατήθηκε.

ΠΗΓΗ:Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ27/06/2013

Μοιράσου αυτό το άρθρο