Επενδυτικός Νόμος

O Επενδυτικός Νόμος 3908/11, όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 4072/12, 4146/13 και 4242/14 , αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ίδρυση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιδοτηθούν σύμφωνα με τα ποσοστά που καθορίζονται από τον εκάστοτε Εγκεκριμένο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

 

Τον επόμενο μήνα προβλέπεται η κατάθεση του νέου Επενδυτικού Νόμου. Έως το τέλος του έτους προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ψήφισης του νέου θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργείου, το θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης πρόκειται να τροποποιηθεί σημαντικά τόσο ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ελέγχου, όσο και ως προς τα βασικά σημεία καθορισμού επιλέξιμων επιχειρήσεων, δαπανών και μορφής ενίσχυσης.

 

Περιληπτικά ο Επενδυτικός Νόμος:

· Καλύπτει υπό προϋποθέσεις τους περισσότερους τομείς της οικονομίας, όπως Τουρισμό, Μεταποίηση, Logistics, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,Παραγωγή και Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων,Παροχή Υπηρεσιών και λοιπές δραστηριότητες (εκτός των προβλεπόμενων εξαιρέσεων)

· Παρέχει κίνητρα με φοροαπαλλαγές, επιδοτήσεις, leasing ή μείγμα αυτών κατ’ επιλογή του Επενδυτή.

· Χωρίζεται σε δυο Κατηγορίες Επενδυτικών Σχεδίων τα Γενικά Επενδυτικά Σχέδια και τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια.

· Δεν απαιτεί την κατάθεση ειδικών αδειοδοτήσεων κατά την υποβολή του φακέλου.

· Δεν απαιτεί την κατάθεση επιστολής έγκρισης δανείου κατά την υποβολή του φακέλου.

· Προβλέπει προκαταβολή έως το 100% της επιδότησης

 

Περίοδος Υποβολών:

· Για τις ενισχύσεις Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων και Μεγάλων Επενδυτικών Σχεδίων οι υποβολές προτάσεων του Α’ Κύκλου ολοκληρώθηκαν στις 5/3/2014

· Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων υπαγωγής για τον Β΄ Κύκλο του 2014 θα καθοριστούν με Υπουργική Απόφαση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες www.ependyseis.gr

 

Γενικά και Ειδικά Καθεστώτα Επενδύσεων

Ο νέος νόμος προβλέπει 3 γενικά και 4 ειδικά Καθεστώτα Επενδύσεων:

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά κάθε επιχειρηματία και προβλέπει το κίνητρο της φοροαπαλλαγής επί των προ-φόρων κερδών έως και 10 έτη. Υπολογίζεται ως ποσοστό επί του 100% των ενισχυόμενων δαπανών.

β. Τεχνολογική Ανάπτυξη

Αφορά επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την εφαρμογή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

Προβλέπει όλες τις δέσμες κινήτρων:

Επιχορήγηση/Leasing 80% των ορίων Πίνακα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Επιχορήγηση/Leasing 90% των ορίων Πίνακα σε νέες επιχειρήσεις.
Το υπόλοιπο ποσοστό, 20% και 10% αντίστοιχα, συμπληρώνεται με κίνητρο φοροαπαλλαγής.

γ. Περιφερειακή Συνοχή

Αφορά επενδύσεις που καλύπτουν τοπικές ανάγκες ή αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Προβλέπει όλες τις δέσμες κινήτρων:

Επιχορήγηση/Leasing 70% των ορίων Πίνακα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.
Επιχορήγηση/Leasing 80% των ορίων Πίνακα σε νέες επιχειρήσεις.
Το υπόλοιπο ποσοστό, 30% και 20% αντίστοιχα, συμπληρώνεται με κίνητρο φοροαπαλλαγής.

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

α. Επιχειρηματικότητα Νέων

Αφορά νέους επιχειρηματίες έως 40 ετών οι οποίοι είναι αποκλειστικοί διαχειριστές Μικρών και Πολύ Μικρών επιχειρήσεων. Καλύπτει και λειτουργικές δαπάνες για τα 5 πρώτα έτη.

Προβλέπει κίνητρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής:

Leasing έως €1 εκ.
Λοιπά κίνητρα έως €500 χιλ.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια

Αφορά επενδύσεις άνω των €50 εκ. και κατατίθενται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Προβλέπει όλες τις δέσμες κινήτρων:

Επιχορήγηση/Leasing 60% της συνολικής ενίσχυσης.
Το υπόλοιπο 40% συμπληρώνεται φοροαπαλλαγή.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια

Αφορά 2-5ετή business plans ελάχιστου ύψους €2 εκ. επιχειρήσεων με τουλάχιστον 5ετή παρουσία.

Προβλέπει κίνητρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters)

Αφορά Κοινοπραξίες επιχειρήσεων (10 σε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και 5 στην Επικράτεια) με δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων κρατών-μελών της ΕΕ. Προβλέπει κίνητρα βάσει του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής.

Υπαγόμενα Επενδυτικά Σχέδια
Ο νόμος 3908/2011 απευθύνεται σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε ένα εύρος κλάδων και τομέων της αγοράς εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

Εξαιρούνται οι κλάδοι που παρουσιάζονται στον πίνακα Μη Επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008).

Ως επιλέξιμες δραστηριότητες επενδύσεων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

Πρωτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργειες
 • Γεωργία
 • Κτηνοτροφία

Δευτερογενής Τομέας:

 • Μεταποίηση, εκτός των μη επιλέξιμων ΚΑΔ 2008
 • Παραγωγή Ενέργειας, εκτός φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Αφαλάτωση θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού

Τριτογενής Τομέας (πλην εξαιρέσεων της ΕΕ):

 • Ξενοδοχεία 3* και άνω, εκτός εξαιρουμένων περιοχών από ΚΥΑ
 • Μονάδες τουρισμού υγείας
 • Τηλεπικοινωνίες (Ευρυζωνικές Υποδομές και Υπηρεσίες)
 • Μεταφορές
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας.

Ενισχυόμενες Δαπάνες

Τα επενδυτικά σχέδια σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής ενισχύονται για τις ακόλουθες δαπάνες:

α. Για υλικά περιουσιακά στοιχεία:

αα. Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτιριακών καθώς και οι άρρηκτα συνδεδεμένες με αυτές ειδικές και βοηθητικές εγκαταστάσεις, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου. Όταν το οικόπεδο δεν ανήκει στην κυριότητα του φορέα της επένδυσης τότε πρέπει να:- Έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο ή από φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.- Έχει μισθωθεί για τον σκοπό της επένδυσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Υπαγωγής.

Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνουν το 40% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

αβ. Η αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της,
Το πάγιο αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή,
Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς,
Αφαιρούνται ενισχύσεις που έχουν ήδη χορηγηθεί πριν την αγορά.

αγ. Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

αδ. Τα μισθώματα του leasing καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού που αποκτώνται, εφόσον το leasing περιλαμβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της μίσθωσης.

 

β. Για άυλα περιουσιακά στοιχεία:

Συστημάτων διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις,
Προμήθεια και εγκατάστασης λογισµικού και συστήματος οργάνωσης,
Μεταφορά τεχνολογίας μέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων κ.ά.
Οι δαπάνες αυτές δεν µπορεί να υπερβαίνoυν το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

 

γ. Για έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας:

Πρέπει να σχετίζονται με τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και να εκτελούνται από την επιχείρηση, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία με ερευνητικά ιδρύματα και φορείς και με Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και της Ε.Ε.

δ. Για Μελέτες και Αμοιβές Συμβούλων:

Εγκρίνονται για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων μέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των €50 χιλ. (όταν αφορούν την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου).

Είδη Ενισχύσεων

α. Φορολογική Απαλλαγή:

Συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ-φόρων κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με leasing και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεματικό.

Η επιχείρηση έχει το δικαίωμα έναρξης της ωφέλειας του κινήτρου από τη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία δημοσιεύεται η απόφαση ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Για νέες επιχειρήσεις η φορολογική απαλλαγή μπορεί να καλύπτει έως 10 έτη, ενώ για υφιστάμενες έως 8 έτη (διαχειριστικές περιόδους).

Το ποσό της ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εμφανίζεται ως αφορολόγητο αποθεµατικό, σε ειδικό λογαριασμό στα βιβλία της επιχείρησης και σχηματίζεται από το φόρο εισοδήματος επί των καθαρών προ-φόρων κερδών που δηλώνονται με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ο οποίος δεν καταβάλλεται λόγω της παρεχόμενης φορολογικής απαλλαγής. Τα ποσά επιχορήγησης και επιδότησης leasing δεν αφαιρούνται από την αξία των επενδυτικών δαπανών και δαπανών leasing αντίστοιχα, προκειμένου να γίνει προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών.

β. Επιχορήγηση:

Συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

Ο τρόπος καταβολής του ποσού της επιχορήγησης, η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και εκχώρησης της επιχορήγησης, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

γ. Επιδότηση leasing έως 7 έτη:

Συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων της σύμβασης leasing που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Η επιδότηση leasing προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης των παγίων που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις.

δ. Ευνοϊκά δάνεια μέσω του ΕΤΕΑΝ:

Συνίσταται στη χρηματοδότηση του ποσού που προβλέπεται να καλυφθεί με τραπεζικό δανεισμό με δάνεια χαμηλού κόστους, από τις τράπεζες που συνεργάζονται με το ΕΤΕΑΝ.

Η συμμετοχή των τραπεζών είναι διπλάσια από εκείνη του ΕΤΕΑΝ ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής 1-προς-2. Το τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία θα κυμαίνεται γύρω στο 4% και η διάρκεια των δανείων 10ετής με περίοδο χάριτος έως 2 έτη, με σκοπό την υποβοήθηση του επιχειρηματία κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

 

Κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων που ΔΕΝ υπάγονται στις διατάξεις του ν.3908/2011

α. Σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Απαλλαγής κατά Κατηγορία (General Block Exemption EU Regulation) συγκεκριμένοι κλάδοι Οικονομικής δραστηριότητας εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του ν.3908/2011:

(Βάσει της «Εθνικής Ονοµατολογίας Οικονοµικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθµοί Δραστηριότητας ΚΑΔ-2008»)

35.11.10.09 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φ/Β συστήματα

41 Κατασκευές Κτιρίων

42 Έργα Πολιτικού Μηχανικού (Εξαιρούνται η κατασκευή παράκτιων και λιµενικών έργων και οι κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιµενικές κατασκευές)

43 Εξειδικευμένες Κατασκευαστικές Δραστηριότητες

45 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο – Επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

46 Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

47 Λιανικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών

56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

64 Δραστηριότητες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με εξαίρεση τις ασφαλιστικές δραστηριότητες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία

65 Ασφαλιστικά, αντασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία, εκτός από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

66 Δραστηριότητες συναφείς προς τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και τις ασφαλιστικές δραστηριότητες

68 Διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες

70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων – Δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης

71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών – Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς

75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77 Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης

78 Δραστηριότητες απασχόλησης

79 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80 Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας

81 Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους

84 Δημόσια διοίκηση και άμυνα – Υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση

85 Εκπαίδευση

86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

92 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

94 Δραστηριότητες οργανώσεων

96 Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών

97 Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού

98 Δραστηριότητες ιδιωτικών νοικοκυριών, που αφορούν την παραγωγή μη διακριτών αγαθών -και υπηρεσιών- για ίδια χρήση

99 Δραστηριότητες εξωχώριων οργανισμών και φορέων

β. Δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:

 • Επενδυτικά σχέδια στους τομείς του χάλυβα, των συνθετικών ινών, του άνθρακα και της ναυπηγίας.
 • Επενδυτικά σχέδια δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους όταν οι παραπάνω δημόσιοι φορείς συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιό τους με ποσοστό μεγαλύτερο του 49%.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών στις οποίες συμμετέχει το Δηµόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού µε ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου, ή λαµβάνουν επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς (τακτική ή έκτακτη) που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
 • Επενδυτικά σχέδια εταιρειών που λειτουργούν µε τη νομική μορφή της κοινωνίας της εταιρίας αστικού δικαίου ή της κοινοπραξίας, µε την εξαίρεση των σχημάτων Συνέργειας και Δικτύωσης (Clusters).

γ. Ειδικότερα για τον τομέα του Τουρισμού, δεν υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων του ν.3908/2011:

 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ίδρυση, την επέκταση ή τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3*, εκτός από τις επενδύσεις Τουρισμού Υγείας.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν μετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές µονάδες κατηγορίας μικρότερης των 3*, καθώς και οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια και ανήκουν ή αναβαθµίζονται σε κατηγορία μικρότερη των 3*.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον εκσυγχρονισµό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων πριν παρέλθει 6ετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης επένδυσης εκσυγχρονισµού της μονάδας.
 • Επενδυτικά σχέδια που αφορούν την ανέγερση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισµό αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, ανεξαρτήτου κατηγορίας.

Διαδικασία Υποβολής και Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων

α) Υποβολή

 • Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω της ιστοσελίδας http://www.ependyseis.gr/mis και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
 • Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Εκτυπώνει την αίτηση.
 • Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών (ώρες λειτουργίας: 09.00-15.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες).
 • Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά.

β) Προέλεγχος

 • Οι υπάλληλοι του Γραφείου Εξυπηρέτησης Επενδυτών ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες, οπότε και παίρνουν απόδειξη.

γ) Αξιολόγηση

 • Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του απότυχαία επιλεγμένους αξιολογητές του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.
 • Πρέπει η βαθμολογία του επενδυτικού σχεδίου να υπερβεί το ελάχιστο όριο.
 • Η βαθμολογία συγκρίνεται με τα υπόλοιπα επενδυτικά σχέδια και υπάγονται τα επενδυτικά σχέδια, μέχρι να καλυφθεί ο προϋπολογισμός του κάθε 6μήνου. Εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια.

δ) Αποτελέσματα

Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.

Επεξηγηματικός πίνακας για την αρμόδια υπηρεσία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων (κατηγορία – ύψος των σχεδίων)

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων και τα ποσοστά ενισχύσεων
Σε κάθε περίπτωση η Δημόσια Χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

Στα επενδυτικά σχέδια του τομέα Μεταφορών και σε εκείνα που υπερβαίνουν τα 20 εκ Ευρώ δεν παρέχεται η προσαύξηση των Μικρών και Μεσαίων.

· Στις επενδύσεις σε ΒΕΠΕ και Ζώνες Καινοτομίας παρέχεται επιπλέον 5% των ποσοστών του Πίνακα μέχρι το ανώτατο όριο του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

· Στα επενδυτικά σχέδια νησιών και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες Ηπειρωτικής Ελλάδας παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

Βασικά Χαρακτηριστικά ν.3908/2011

Στο καθεστώς της ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ο ελάχιστος προϋπολογισμός έργου είναι το ήμισυ των παραπάνω ποσών.

Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών
(Ώρες λειτουργίας: 09:00-15:00, τις εργάσιμες ημέρες)

Μοιράσου αυτό το άρθρο