Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίειας 2007-2013″Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια” .

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια στον τομέα της Αλιείας. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 60% σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων φορέων αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Ελ. Βενιζέλου 12 – 34 100 Χαλκίδα
Τηλ: 2221086452, 2221022885, 2221023510 – Fax: 2221080918
E-mail: epimevia@hol.gr , info@eviachamber.gr , www.eviachamber.gr

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίειας 2007-2013″Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια”

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα “Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια” στον τομέα της Αλιείας. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως 60% σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων, φορέων αυτοδιοίκησης και εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων.

Σκοπός
Βασικοί στόχοι του προγράμματος Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια είναι:

 • Η διαφοροποίηση προς νέα είδη και παραγωγή ειδών με καλές προοπτικές εμπορίας.
 • Η εφαρμογή μεθόδων υδατοκαλλιέργειας οι οποίες μειώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις ή βελτιώνουν τις ωφέλειες στο περιβάλλον σε σύγκριση με τις συνήθεις πρακτικές στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.
 • Η στήριξη παραδοσιακών δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες είναι σημαντικές για τη διατήρηση και την ανάπτυξη τόσο του οικονομικού και κοινωνικού ιστού όσο και του περιβάλλοντος.
 • H κατασκευή, επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού
 • Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η υγιεινή, η διασφάλιση της υγείας των ανθρώπων ή των ζώων και της ποιότητας των προϊόντων, η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και η ενίσχυση των θετικών επιπτώσεων σε αυτό
 • Επιλέξιμες δραστηριότητες για το Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια αποτελούν:

Δράση 1

 • Η ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη.
 • Η αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων στην ίδια έκταση. Η αύξηση της παραγωγής θα προέρχεται αφενός, από τη δημιουργία νέων μονάδων παραγωγής & αφετέρου από την αύξηση της δυναμικότητας μέσω της ολοκλήρωσης της απόδοσης υφιστάμενων μονάδων

Δράση 2

 • Η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέα έκταση.
 • Η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων σε νέες εγκαταστάσεις στην ίδια έκταση.
 • Ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων υδατοκαλλιέργειας ιδίως με την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας και εξοπλισμών, την αναπροσαρμογή των διαχειριστικών μεθόδων και πρωτοκόλλων παραγωγής, την αναβάθμιση της εταιρικής οργάνωσης με ανασχεδιασμό της οργανωτικής και διοικητικής τους δομής με στόχο.
 • Η μετεγκατάσταση των υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης με πλωτές εγκαταστάσεις σε νέες θέσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η βελτίωση των όρων παραγωγής, η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και να αποφευχθούν ενδεχόμενες συγκρούσεις με άλλες παρακείμενες δραστηριότητες.
 • Ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων δομών των ιχθυοτροφικών εκμεταλλεύσεων εσωτερικών υδάτων (λιμνοθάλασσες), όπου χρησιμοποιούνται παραδοσιακοί μέθοδοι υδατοκαλλιέργειας.
 • Η στήριξη για την αγορά εξοπλισμού για την προστασία των εγκαταστάσεων υδατοκαλλιέργειας από αγρίους θηρευτές.
 • Η στήριξη της απευθείας πώλησης στις μονάδες υδατοκαλλιέργειας όταν η δραστηριότητα αυτή αποτελεί τμήμα της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.
 • Η χρησιμοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας.
 • Η χρησιμοποίηση σύγχρονων μεθόδων και εξοπλισμών για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων που συμβάλλουν στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της παραγωγής και των περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 • Η εγκατάσταση συστήματος διασφάλισης ποιότητας, ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, κοινωνικής μέριμνας κλπ (ISO, HACCP, EMAS, OHSAS, VSR, κλπ).

Δράση 3

 • Η ίδρυση νέων σταθμών παραγωγής γόνου ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη.
 • Ο εκσυγχρονισμός με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.
 • Η επέκταση υφιστάμενων σταθμών σε νέα έκταση με ή χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
 • Η επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενων σταθμών στην ίδια έκταση.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων στο Μέτρο 2.1: Υδατοκαλλιέργεια, αποτελούν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με νομική μορφή της ατομικής επιχειρήσης και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ, Α.Ε. κλπ) που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας, στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας.

Εξαιρέσεις

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν:

 • Aνέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει στην κυριότητα του φορέα επένδυσης, εκτός αν αυτό έχει εκχωρηθεί από δημόσιο φορέα ή έχει μισθωθεί για τουλάχιστον 10 έτη

Ποσοστό επιχορήγησης

Το μέγιστο ποσοστό επιχορήγησης για κάθε επιχείρηση καθορίζεται από:

 • Την κατηγοριοποίηση των δυνητικών δικαιούχων σύμφωνα με το μέγεθός τους.
 • Την περιοχή του τόπου υλοποίησης της επένδυσης.

Ειδικότερα, παρέχεται:

 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 40% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 60% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα απομακρυσμένα νησιά του Αιγαίου.
 • Ποσοστό επιχορήγησης έως 20% για τις μεγάλες επιχειρήσεις στις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου.

* Ιδιωτική Συμμετοχή δύναται να αποτελείται από την Ίδια Συμμετοχή ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ίδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 5% του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Προθεσμίες υποβολής

Αιτήσεις υποβάλλονται από 5 Μαρτίου 2012 έως 31 Ιουλίου 2012.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Αλιείας στα τηλ.2131501150 και στην ιστοσελίδα www.alieia.gr

Μοιράσου αυτό το άρθρο