Εξαγορά για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στην κατηγορία βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων

Τις προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και τον τρόπο εξαγοράς σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) για την περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο πίνακα καθορίζει εγκύκλιος που εξέδωσε η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σύμφωνα με το νόμο 3863/2010 μεταβλήθηκαν τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες ασφαλισμένες (ενώ δεν εθίγησαν τα όρια ηλικίας για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ καθώς επίσης και τα μικρότερα όρια ηλικίας για τους απασχολούμενους/ες σε οικοδομικές εργασίες κ.λπ.) που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς να μεταβάλλονται οι χρονικές προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα για τις ανωτέρω ασφαλισμένες αυξήθηκε κατά ένα έτος από 1/1/2011 το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης προκειμένου να εναρμονισθεί σταδιακά με το ισχύον για τους άνδρες ασφαλισμένους στον ΚΒΑΕ όριο ηλικίας (60ό). Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή χορηγείται πλέον σύνταξη στο όριο ηλικίας που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τουλάχιστον 4.500 ημερών ασφάλισης εκ των οποίων 3.600 στον ΚΒΑΕ υπό τον όρο οι 1.000 ημέρες εξ αυτών να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη ή πριν από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κάθε φορά ορίου ηλικίας.
Αναγνώριση βαρέων
Παράλληλα καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης περιόδου από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο πίνακα ΒΑΕ προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή τους με το καθεστώς των ΒΑΕ. Έτσι για την αναγνώριση οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α) Δεν έχουν συμπληρώσει έως 31/12/2011 στα ΒΑΕ 3.600 ημέρες ασφάλισης οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» ή 3.375 ημέρες ασφάλισης οι «νέοι ασφαλισμένοι» (σημ.: συνυπολογίζεται χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε οικοδομοτεχνικές εργασίες ή σε απασχόληση ως προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ).
β) Κατά τη χρονική περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2015 απασχολήθηκαν ή θα απασχοληθούν πραγματικά σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον νέο πίνακα ΒΑΕ ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2012.
Η αναγνώριση αφορά τη συμπλήρωση του ελάχιστου χρόνου ασφάλισης για συνταξιοδότηση με το καθεστώς του ΚΒΑΕ και όχι των ελάχιστων προϋποθέσεων χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ έως 31/12/2011 (3.600 ημέρες ασφάλισης οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» ή 3.375 ημέρες ασφάλισης οι «νέοι ασφαλισμένοι») για όσους απασχολούνται σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από τον ισχύοντα από 1/1/2012 νέο πίνακα ΒΑΕ ώστε οι εργοδότες τους να τους ασφαλίζουν και στον κλάδο βαρέων.
Εξαγορά
Η εξαγορά ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής του αντίστοιχου συνταξιοδοτικού αιτήματος και έκδοσης της απόφασης αναγνώρισης γίνεται με βάση το κατώτατο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη όπως αυτό είχε διαμορφωθεί στις 31/12/2011 (3357 ¤) και με ποσοστά 360% για τον κλάδο κύριας σύνταξης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και 2% για την επικουρική ασφάλιση (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης-ΕΤΕΑ τέως ΕΤΕΑΜ).
Δηλαδή 121 ¤ (3357 ¤ Χ 360%) για κάθε ημέρα αναγνώρισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 067 ¤ (3357¤ Χ 2%) για κάθε ημέρα αναγνώρισης στo ΕΤΕΑ.
Η εξόφληση γίνεται είτε εφάπαξ (εντός τριμήνου από την επόμενη της κοινοποίηση της απόφασης ημέρα) οπότε παρέχεται έκπτωση 15% είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων ισούται με τον αριθμό των αναγνωριζόμενων μηνών με παρακράτηση του ποσού κάθε δόσης από το ποσό της σύνταξης (το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης είναι αυτό που αντιστοιχεί σε 25 αναγνωριζόμενες ημέρες).

Πηγή: Express.gr

Μοιράσου αυτό το άρθρο