Όταν κατά τη σύσταση Ε.Π.Ε πραγματοποιείται εισφορά σε είδος, για την οποία απαιτείται βάσει Νόμου η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (π.χ. εισφορά/μεταβίβαση ακινήτου), τότε η σύσταση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μόνο μέσω Συμβολαιογράφου- ΥΜΣ.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις σύστασης Ε.Π.Ε. με εισφορά σε είδος πχ. με εισφορά λοιπών πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή ατομικής επιχείρησης, η σύσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου ή μέσω της e- ΥΜΣ με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού, το οποίο στο άρθρο περί κεφαλαίου περιλαμβάνει σχετική πρόβλεψη “Το ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε ………………… ευρώ (00.00 €) μετρητά, τα οποία είναι ολοσχερώς καταβεβλημένα και/ή σε …………………. ευρώ (00.00 €) εισφορές σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.”

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση εισφοράς σε είδος πρέπει να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 17 του Ν.4548/2018 αποτίμηση αυτής. Η σχετική έκθεση αποτίμησης πρέπει να καταχωρηθεί και δημοσιευτεί στο ΓΕΜΗ από τον υπόχρεο με τη χρήση της σχετικής αυτοματοποιημένης αίτησης, αμέσως μόλις η εταιρεία συσταθεί και αποκτήσει μερίδα στο ΓΕΜΗ.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία