Στις περιπτώσεις σύστασης Ο.Ε. – Ε.Ε. με εισφορά σε είδος π.χ. εισφορά λοιπών πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή ατομικής επιχείρησης, στο άρθρο περί κεφαλαίου πρέπει να περιλαμβάνεται σχετική πρόβλεψη: “Το ανωτέρω εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας αντιστοιχεί σε ………………… ευρώ (00.00 €) μετρητά, και/ή σε …………………. ευρώ (00.00 €) εισφορές σε είδος, η συνολική αξία των οποίων αποτιμήθηκε. Έκθεση εκτίμησης για τις προσωπικές εταιρείες δεν απαιτείται.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία