1) Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μιας στάσης (e-ΥΜΣ)

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) (όπως ενσωματώθηκε στο Νόμο 4919/2022 άρθρα 7 έως 14) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (με την χρήση πρότυπου καταστατικού ή πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο e -ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

  • «Άρθρο 51 Διαδικασία σύστασης, Ν. 4712/2020. Η σύσταση της ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) του άρθρου 8 του ν. 4441/2016 (Α ́ 227) είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού του άρθρου 9 είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο του άρθρου 9α του ίδιου νόμου, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος. (Όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν. 4919/2022)
  • H σύσταση γίνεται από τον ενδιαφερόμενο μέσω της εφαρμογής: https://eyms.businessportal.gr/auth
  • Δεν κατατίθεται φυσικός  φάκελος στην Υ.ΓΕ.Μ.Η .

2) Μέσω συμβολαιογράφου, ο οποίος έχει πιστοποιηθεί ως ΥΜΣ

Δεν απαιτείται η χρήση του πρότυπου Καταστατικού, η σύσταση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8 παρ,.δ του Ν. 4919/2022.

  • Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ως ΥΜΣ συμβολαιογράφο.
  • Λίστα με πιστοποιημένους ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφους υπάρχει διαθέσιμη στο παρακάτω link: http://www.businessportal.gr/Page/display_page/43
  • Αν βάσει ειδικής νομοθεσίας απαιτείται το καταστατικό να λάβει συμβολαιογραφικό τύπο π.χ στην περίπτωση εισφοράς ακινήτου, τότε η σύσταση μπορεί να γίνει μόνο μέσω Πιστοποιημένου Συμβολαιογράφου.

«Άρθρο 51 Διαδικασία σύστασης, Ν. 4712/2020 2. α. Στο άρθρο 2 του ν. 4441/2016 (Α ́ 227) τροποποιείται η υποπερ. αα) της περ. α) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής: αβ) Ως «Υπηρεσία Μίας Στάσης» για τη σύσταση εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιρειών, καθώς και των προσωπικών και των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών για τη σύσταση των οποίων όταν συντάσσονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης.» (όπως αντικαταστάθηκε από τα  άρθρα 3 & 8 του Ν.49019/2022).  

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία