Αποδεκτές είναι οι παρακάτω άδειες όπως προβλέπονται από τον νόμο ν. 4251/2014:

Άδειες διαμονής μακράς διάρκειας

 • Επί μακρόν διαμένων (κατηγορία Ζ.1, άρθρο 90 του ως άνω νόμου).
 • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς (κατηγορία Ζ.2, άρθρο 108 του ως άνω νόμου).
 • Άδεια διαμονής δεκαετούς διάρκειας (κατηγορία Ζ.3, άρθρο 138, παρ. 1 του ως άνω νόμου).
 • Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας.

Δελτίο Διαμονής

 • Σύζυγος Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2.1, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).
 • Κατιόντες Έλληνα πολίτη (κατηγορία ΣΤ.2, άρθρο 82 του ως άνω νόμου).
 • Μέλη οικογένειας ανήλικου ημεδαπού (κατηγορία ΣΤ.2.4, άρθρο 87 του ως άνω νόμου).

Δελτίο Μόνιμης Διαμονής (κατηγορία ΣΤ.2.5 άρθρο 83 του ως άνω νόμου).

Μέλη οικογένειας

 • Σύζυγος ομογενούς (κατηγορία ΣΤ.2.6 άρθρου 81 του ως άνω νόμου).

Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα

 • Άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα η οποία ήταν σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου και ανανεώθηκε νομίμως βάσει της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 138 αυτού.

 Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα

 • Επενδυτές (κατηγορία Α.3.1, άρθρο 16, περ. Α1 του ως άνω νόμου)
 • Στρατηγικοί Επενδυτές (κατηγορία Α.3.3, άρθρο 16, περ. Β1 του ως άνω νόμου)

 Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και άλλους λόγους

 • Άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους (άρθρο 19 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας
 • Άδεια διαμονής (άρθρο 138, παρ. 16 του ως άνω νόμου) στην οποία ρητά αναγράφεται η δυνατότητα άσκησης ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί, αλλά εκκρεμεί σχετική αίτηση, σημειώνεται το είδος της άδειας για την οποία έχει γίνει αίτηση.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία