Σε περίπτωση που αλλοδαπό νομικό πρόσωπο είναι εταίρος σε μία υπό σύσταση ΙΚΕ, το ΑΦΜ του αλλοδαπού νομικού προσώπου εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ ή από τον Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο. Συνεπώς όταν εταίρος της υπό σύστασης ΙΚΕ είναι Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο χωρίς ελληνικό ΑΦΜ, η σύσταση της εταιρείας γίνεται στην e-ΥΜΣ αφού προηγηθεί η έκδοση του ΑΦΜ ή στον Πιστοποιημένο Συμβολαιογράφο.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία