• Το κόστος σύστασης εταιρείας μέσω e-ΥΜΣ είναι μειωμένο κατά 70% του κόστους σύστασης μέσω ΥΜΣ.

Η πλατφόρμα διαθέτει εφαρμογή υπολογισμού κόστους πριν την έναρξη της σύστασης.

  • Το κόστος σύστασης στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου ή σε Πιστοποιημένο ως ΥΜΣ Συμβολαιογράφο ανέρχεται στο ποσό των 70€, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4441/2016 περί Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης και αναλύεται ως εξής:

Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης της περ. α της παρ. 4 περιλαμβάνει:

  • Το ύψος του ορίζεται στο ποσό των εξήντα (60)ευρώ για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Αν οι ιδρυτές είναι πλέον των δέκα (10), το ύψος του Γραμματίου Κόστους Σύστασης εταιρείας προσαυξάνεται κατά τρία (3) ευρώ για κάθε επιπλέον ιδρυτή.
  • Το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ. της περ. Β΄ της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο ορίζεται στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και το οποίο καταβάλλεται από τον αιτούντα για κάθε καταχώριση (αρχική ή μεταβολής) στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία