Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4919/2022, όπως ισχύει στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

1.
α.) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α΄ 104)

β.) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α΄ 91)

γ.) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

δ.) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012

ε.) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο
πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα

στ.) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α΄
205)

ζ.) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96)

η.) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012

θ.) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει
την έδρα του στην ημεδαπή

ι.) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή

ια.) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην
ημεδαπή

ιβ.) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης
εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα
τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

ιγ.) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη
χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ)

ιδ.) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν
εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ)

ιε.) κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012, ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και
σκοπό το κέρδος που: ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή ιστβ)
διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης
υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

2. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου που είναι φορέας ατομικής επιχείρησης, οι κληρονόμοι μπορούν να
επιλέξουν τη συνέχισή της με σύσταση νέου νομικού τύπου.

3.Τα υποκαταστήματα ημεδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους υπόχρεους
εγγραφής της παρ. 1 και απαλλάσσονται από τα τέλη της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 49.

4.Στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4673/2020 (Α΄ 52).

Ρητά εξαιρούνται από την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ:

α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών
επιμελητών,

β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),

γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α΄ 192) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220),

δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132).

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία