Αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χορηγείται ηλεκτρονικά μόνο στην ίδια την εταιρεία μέσω του businessportal με τη χρήση των κωδικών που έχει λάβει ως υπόχρεη εγγραφής στο ΓΕΜΗ. Για τη χορήγηση του αντιγράφου Πρακτικού Γ.Σ., επιλέγετε το πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής και συμπληρώνετε τα στοιχεία του Πρακτικού του οποίου επιθυμείτε αντίγραφο (για κάθε αντίγραφο Πρακτικού θα πρέπει να καταχωρείτε ξεχωριστό αίτημα)

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αντίγραφο Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης χορηγείται κατόπιν αίτησης στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και σύμφωνα με το άρθρο 134 παρ. 2 του Ν.4548/2018 μόνο στις εξής περιπτώσεις:

α) σε μέτοχο που παραστάθηκε στην εν λόγω Γενική Συνέλευση

β) σε τρίτο που μπορεί να τεκμηριώσει έννομο συμφέρον, υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά που το αποδεικνύουν. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι μη παραστάντες στη γενική συνέλευση μέτοχοι δεδομένου ότι το ΓΕΜΗ δεν τηρεί μετοχολόγιο.

Σε περίπτωση παραλαβής από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του αιτούντος, θα πρέπει να προσκομιστεί σχετική εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής.

γ) κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

Προκειμένου να προσέλθετε στην Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να αιτηθείτε την χορήγηση αντιγράφου Πρακτικού Γ.Σ. παρακαλούμε αποστείλετε e-mail στο gemicert-ae@acci.gr, επισυνάπτοντας συμπληρωμένη την ακόλουθη αίτηση

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία