Οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ χορηγούν αντίγραφα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στον ηλεκτρονικό φάκελο της  ΙΚΕ στο ΓΕΜΗ κατόπιν κατάθεσης ηλεκτρονικής αίτησης των ενδιαφερομένων στον ιστότοπο www.businessportal.gr. Ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση επικυρωμένου αντιγράφου. Τα περισσότερα έγγραφα που είναι δημοσιευμένα στον ηλεκτρονικό φάκελο της  ΙΚΕ της εταιρείας στο ΓΕΜΗ, είναι απευθείας διαθέσιμα για λήψη αντιγράφου στην εφαρμογή του businessportal.gr.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία