Ειδικότερα για Ι.Κ.Ε. εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω του www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

  • Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της ΙΚΕ (τροποποιήσεις καταστατικού) από τη σύστασή της μέχρι σήμερα, την κατάστασή της (αν είναι ενεργή, έχει λυθεί ή πτωχεύσει).
  • Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης): το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τις σχετικές με τη διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.
  • Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των διαχειριστών της εταιρείας αυτή τη στιγμή. (Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ως επιλογή, επιλέγουμε το Άλλο (ελεύθερης μορφής) και το αναφέρουμε στις υποχρεωτικές οδηγίες)
  • Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών.

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία