Ειδικότερα για Ε.Π.Ε  εκδίδονται ηλεκτρονικά με ψηφιακή υπογραφή μέσω του www.businessportal.gr. τα εξής πιστοποιητικά:

Γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών): περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της Ε.Π.Ε (τροποποιήσεις καταστατικού) από τη σύστασή της (ακόμη και προ ΓΕΜΗ) μέχρι σήμερα, την κατάστασή της (αν είναι ενεργή, έχει λυθεί ή πτωχεύσει).Περιλαμβάνει Πιστοποιητικό Μεταβολών από το ΓΕΜΗ, καθώς και αντίγραφο του Πιστοποιητικού Μεταβολών του Πρωτοδικείου , για εταιρείες που έχουν συσταθεί προ ΓΕΜΗ.

Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας: περιλαμβάνει όλες τις μεταβολές της Ε.Π.Ε(τροποποιήσεις καταστατικού) που είχαν καταχωρηθεί στο Πρωτοδικείο  προ της εγγραφής της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρο1 παρ. δ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ1-4946/2014(ΦΕΚ Β. 2919-30/10/2014). Χορηγείται αντίγραφο από τη Μερίδα της Εταιρείας του Πιστοποιητικού Μεταβολών του Πρωτοδικείου, όπου ήταν καταχωρημένη η εταιρεία.

Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης): το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης: το πιστοποιητικό αυτό παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή.

Πιστοποιητικό ελεύθερης μορφής: βεβαιώνει στοιχεία καταχωρημένα στο ΓΕΜΗ, όπως τα έχει εξειδικεύσει ο ενδιαφερόμενος στην αίτησή του και τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω επιλογές πιστοποιητικών (π.χ. εγγραφής στο ΓΕΜΗ, μέλη, εταιρικό κεφάλαιο, Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας)

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία