Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) καθιερώθηκε με τον Ν.3419/2005 και άρχισε να λειτουργεί το 2011 μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3853/2010, ανταποκρινόμενο στο πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ενημερωμένου και ενιαίου μητρώου του συνόλου των επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο.

Ο Ιδρυτικός Νόμος του ΓΕΜΗ (Ν.3419/2005) αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4635/2019 Μέρος ΙΣΤ και εν συνεχεία από τον ισχύοντα πλέον σήμερα Ν.4919/2022, σύμφωνα με τον οποίο:

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και τον φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ως μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων και σε υποδομές τεχνολογίας και επικοινωνίας (άρθρο 21 του νόμου). Ειδικότερα:

α) Στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων καταχωρίζονται οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των υπόχρεων,

β) στον φάκελο, ο οποίος τηρείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται όλες οι πράξεις και τα στοιχεία της εταιρείας που υπόκεινται σε εμπορική δημοσιότητα, καθώς και τα δικαιολογητικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τα συνοδεύουν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΓΕΜΗ, τη λειτουργία του, το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και όλες τις σχετικές εγκυκλίους, ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις παρέχονται στην ιστότοπο του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr

Ρωτήστε μας!

Κατηγορία