ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ2024-05-23T13:23:05+03:00
Πως μπορούν να ενημερωθούν/ διορθωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας εταιρείας που εμφανίζονται στη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ;2024-05-20T14:30:28+03:00
Η διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας εταιρείας που εμφανίζονται στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ. ενημερώνονται από τον ίδιο τον υπόχρεο μέσω του businessportal.gr.  
Συγκεκριμένα, όταν ο υπόχρεος συνδεθεί με τους κωδικούς του στο businessportal, πάνω δεξιά εμφανίζονται οι εξής επιλογές:

Στοιχεία Χρήστη και Πρόσβασης

Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας

Μέσω της ανωτέρω επιλογής “Στοιχεία Επικοινωνίας Εταιρείας” ενημερώνονται τα σχετικά πεδία στη Μερίδα της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και κατ’ επέκταση στη δημοσιότητα του Γ.Ε.ΜΗ..
Διευκρινίζεται ότι η τροποποίηση αυτή αφορά τη μερίδα της επιχείρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. και όχι στα στοιχεία επικοινωνίας του λογαριασμού στο σύστημα του businessportal, τα οποία ενημερώνονται μέσω της ανωτέρω πρώτης επιλογής “Στοιχεία χρήστη και πρόσβασης”.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι από τα καταχωρημένα στη Μερίδα της εταιρείας στοιχεία επικοινωνίας, στη νέα δημοσιότητα εμφανίζονται οι εγγραφές στα πεδία “e-mail επικοινωνίας” και “σταθερό τηλέφωνο επικοινωνίας”. Η εγγραφή στο πεδίο “κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας” δεν εμφανίζεται στη δημοσιότητα.
Πως γίνεται η επιστροφή τελών ΓΕΜΗ;2024-05-20T14:29:49+03:00

Σε περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε αίτημα επιστροφής χρημάτων μετά από λανθασμένη πληρωμή ή σε περίπτωση που αίτησή σας στο businessportal έχει κλείσει ανεπιτυχώς με επιστροφή χρημάτων, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το http://gemipaymentreturn.uhc.gr/

Σε περίπτωση που συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε πρόβλημα που σχετίζεται με τέλη ΓΕΜΗ (όπως πληρωμές που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από το σύστημα, πληρωμές που απορρίπτονται από την τράπεζα, διπλές πληρωμές κ.α.), μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ (email: gemi@uhc.gr , τηλ: 210 3392440)

Πώς λαμβάνω Πιστοποιητικά και Αντίγραφα/Αποσπάσματα πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα των υπόχρεων;2024-05-20T14:29:15+03:00

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν. 4919/2022, οι αιτήσεις για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, γίνονται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και στην κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία ΓΕΜΗ, ενώ και η έκδοση και χορήγηση αυτών γίνεται επίσης αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν τα αιτήματα για χορήγηση αντιγράφου πρακτικού Γενικής Συνέλευσης Α.Ε., τα οποία υποβάλλονται με έντυπη αίτηση (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά δείτε στις Συχνές Ερωτήσεις για τη Λήψη Πιστοποιητικών- Αντιγράφων ΑΕ)

Η κατάθεση ηλεκτρονικής αίτησης για λήψη πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο γίνεται από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο στον ιστότοπο www.businessportal.gr. Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να εγγραφεί στο “businessportal.gr” ως φυσικό πρόσωπο και κατόπιν να αιτηθεί την έκδοση πιστοποιητικού για ΑΕ.

Για την χορήγηση των πιστοποιητικών και των αντιγράφων από το ΓΕΜΗ έχει θεσπιστεί ανταποδοτικό τέλος, το οποίο πρέπει να καταβληθεί κατά την κατάθεση της αίτησης με τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής, οι οποίοι είναι με κάρτα ή με μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό.

Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού και Αντιγράφων από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά/ Αντίγραφα, εκτός από το “Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας”, το κόστος έκδοσης του οποίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Η πλειοψηφία των Πιστοποιητικών/ Αντιγράφων εκδίδεται εντός 2 ημερών, εκτός των Πιστοποιητικών που το σύστημα αναφέρει ότι είναι “άμεσα διαθέσιμα”, οπότε και εκδίδονται αυτόματα.

Τα Πιστοποιητικά ΑΕ με σύσταση προ ΓΕΜΗ, για τα οποία θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία από την αρμόδια Περιφέρεια, οπότε ο χρόνος έκδοσης ποικίλει ανάλογα με το πότε θα απαντήσει η αρμόδια Περιφέρεια και μπορεί να ανέλθει στις 10 ημέρες.

Σημειώνουμε ότι οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ δεν δύνανται μέχρι στιγμής να χορηγήσουν Πιστοποιητικό Καλής Λειτουργίας (Good Standing), το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 111 του Ν. 4635/2019, καθώς εκκρεμεί η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης και η ενεργοποίηση της έκδοσης του ανωτέρω νέου Πιστοποιητικού. Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε το “Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών”, το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση (“status”) της επιχείρησης.

Το Γ.Ε.ΜΗ. δεν έχει υποχρέωση χορήγησης αντιγράφων για πράξεις και στοιχεία από τον φάκελο του υπόχρεου τα οποία έχουν υποβληθεί σε έγχαρτη μορφή πριν από την 31η.12.2006.

Πως λαμβάνω κωδικούς πρόσβασης στο ΓΕΜΗ, προκειμένου να υποβάλλω ηλεκτρονικά αιτήσεις καταχώρισης μεταβολών και λήψης πιστοποιητικών και αντιγράφων;2024-05-20T14:28:25+03:00

Η εγγραφή στο portal στο ΓΕΜΗ προκειμένου οι υπόχρεοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις καταχώρισης μεταβολών και να λαμβάνουν οι ίδιοι αλλά και οποιοσδήποτε τρίτος πιστοποιητικά και αντίγραφα, γίνεται μέσω του https://services.businessportal.gr/ επιλέγοντας “ΕΓΓΡΑΦΗ”.

Η εγγραφή “υπόχρεου” γίνεται με την επιλογή “Είμαι επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. – Εγγραφή με διασταύρωση ΑΦΜ μέσω ΓΓΠΣ”, όπου γίνεται αυθεντικοποίηση κάθε «υπόχρεης» επιχείρησης, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxis αυτής.

Αν στην πορεία κάποιος υπόχρεος ξεχάσει ή θέλει να αλλάξει τους κωδικούς του επιλέγει την «Διαδικασία Αρχικοποίησης Στοιχείων Πρόσβασης για Υπόχρεους στο businessportal.gr», για την οποία μπορείτε να βρείτε πληροφορίες εδώ.

Η εγγραφή «τρίτου» προσώπου το οποίο επιθυμεί να λάβει πιστοποιητικά ή αντίγραφα για κάποια «υπόχρεη» εταιρεία, γίνεται με την επιλογή «Δεν είμαι επιχείρηση υπόχρεη Γ.Ε.ΜΗ. – Απευθείας εγγραφή στο σύστημα», όπου συμπληρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία καθώς και τους κωδικούς εισόδου που επιθυμεί και αφού λάβει αμέσως ένα email με το link ενεργοποίησης, ενεργοποιεί τον κωδικό του και στη συνέχεια αιτείται το πιστοποιητικό ή το αντίγραφο που επιθυμεί.

Ποια είναι τα ανταποδοτικά τέλη ΓΕΜΗ;2024-05-20T14:27:37+03:00

Μετά την έκδοση του Ν.4919/22, τα τέλη ΓΕΜΗ ορίζονται στο άρθρο 49 του Νόμου. Ωστόσο μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 57 παρ.16 του Νόμου, η οποία και θα καθορίσει εκ νέου το ύψος, τηδιαδικασία, τον τρόπο, τον χρόνο και τους όρους είσπραξης των τελών ΓΕΜΗ, συνεχίζουν να ισχύουν τα κάτωθι:

Τα ανταποδοτικά τέλη ΓΕΜΗ όπως ορίζονται στο άρθρο 113 παρ.1 εδάφ. α,β,γ,δ. του Ν. 4635/2019 και στην ΥΑ 79752/2014 (ΦΕΚ 3623 Β΄/31.12.2014) είναι τα εξής:

α. Τα Ανταποδοτικά τέλη τήρησης μερίδας καταβάλλονται από τους ήδη εγγεγραμμένους υπόχρεους εντός
του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και ανά νομική μορφή έχουν ως εξής:

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΕΤΗΣΙΟ ΤΕΛΟΣ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣΜΕΡΙΔΑΣ (σε ευρώ)
Ανώνυμες Εταιρείες 320
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιρειών 300
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Οικονομικού Σκοπού 300
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) 300
Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία 300
Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 150
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 100
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης 100
Προσωπικές Εταιρείες (ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 80
Υποκαταστήματα Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (ομορρύθμων και ετερορρύθμων) 80
Ατομικές επιχειρήσεις 30
Υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων της
περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005
20
Αστικές Εταιρείες άρθρου 784 του ΑΚ 100
Κοινοπραξίες 100

β. Ανταποδοτικά τέλη καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. για οποιαδήποτε καταχώριση του υπόχρεου στο ΓΕΜΗ, καθώς και για τη δέσμευση επωνυμιών και διακριτικών τίτλων στο «Ειδικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων Υπό Έγκριση». Το τέλος καταχώρισης είναι ενιαίο για όλους τους υπόχρεους και όλες τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ και ανέρχεται σε 10 ευρώ/ ανά καταχώριση.

γ. Ανταποδοτικά τέλη για λήψη πιστοποιητικών και αντιγράφων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 111 του Ν.4635/2019, τα οποία καταβάλλονται από τον αιτούντα το πιστοποιητικό/ αντίγραφο. Το κόστος έκδοσης Πιστοποιητικού και Αντιγράφων από το ΓΕΜΗ ανέρχεται στα 5 ευρώ για όλα τα διαθέσιμα ηλεκτρονικά Πιστοποιητικά/ Αντίγραφα, εκτός από το “Αμιγές Πιστοποιητικό Ιστορικότητας”, το κόστος έκδοσης του οποίου ανέρχεται στα 10 ευρώ.

Εξαιρείται η λήψη αντιγράφου Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, το οποίο δεν χορηγείται ηλεκτρονικά, για το οποίο το κόστος ανέρχεται στα 3 ευρώ + 0,50 ευρώ σελίδα και η πληρωμή γίνεται στα Ταμεία του ΕΒΕΑ κατά τη λήψη του Αντιγράφου.

Ποιοι είναι οι υπόχρεοι εγγραφής στο ΓΕΜΗ;2024-05-20T14:15:46+03:00

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4919/2022, όπως ισχύει στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται υποχρεωτικά:

1.
α.) Η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) του ν. 4548/2018 (Α΄ 104)

β.) η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) του ν. 3190/1955 (Α΄ 91)

γ.) η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) του ν. 4072/2012 (Α΄ 86)

δ.) η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία του ν. 4072/2012

ε.) ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α΄ 196), στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο
πιστωτικός, ο οικοδομικός συνεταιρισμός και η ενεργειακή κοινότητα

στ.) η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.ΕΠ.) και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων του ν. 4430/2016 (Α΄
205)

ζ.) ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96)

η.) η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό του άρθρου 784 ΑΚ και του άρθρου 270 του ν. 4072/2012

θ.) ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2137/1985/ΕΟΚ (L 199, διορθωτικό L 247) που έχει
την έδρα του στην ημεδαπή

ι.) η Ευρωπαϊκή Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 2157/2001 (L 294) που έχει την έδρα της στην ημεδαπή

ια.) η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία του Κανονισμού (ΕΚ) 1435/2003 (L 207), που έχει την έδρα της στην
ημεδαπή

ιβ.) τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες με τη μορφή της ανώνυμης
εταιρείας, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας που έχουν την έδρα
τους σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

ιγ.) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη
χώρα και έχουν νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιρειών που αναφέρεται στην περ. ιβ)

ιδ.) τα υποκαταστήματα ή τα πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή
νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν
εμπίπτουν στις περ. ιβ) και ιγ)

ιε.) κοινοπραξία του άρθρου 293 του ν. 4072/2012, ιστ) οι ατομικές επιχειρήσεις με εγκατάσταση στην ημεδαπή και
σκοπό το κέρδος που: ιστα) διενεργούν εμπορικές πράξεις στο όνομά τους, κατά σύνηθες επάγγελμα, ή ιστβ)
διαθέτουν αγαθά ή υπηρεσίες ή διαμεσολαβούν στη διάθεση αυτών με επιχειρηματικό κίνδυνο, μέσω οργανωμένης
υποδομής ή μέσω εκμετάλλευσης της εργασίας τρίτων προσώπων.

2. Σε περίπτωση θανάτου του φυσικού προσώπου που είναι φορέας ατομικής επιχείρησης, οι κληρονόμοι μπορούν να
επιλέξουν τη συνέχισή της με σύσταση νέου νομικού τύπου.

3.Τα υποκαταστήματα ημεδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων εγγράφονται ηλεκτρονικά στο Γ.Ε.ΜΗ. από τους υπόχρεους
εγγραφής της παρ. 1 και απαλλάσσονται από τα τέλη της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 49.

4.Στο Γ.Ε.ΜΗ. μπορούν να εγγράφονται προαιρετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί του ν. 4673/2020 (Α΄ 52).

Ρητά εξαιρούνται από την εγγραφή τους στο ΓΕΜΗ:

α) οι αστικές εταιρείες για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών
επιμελητών,

β) τα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών ή επιχειρήσεων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, σύμφωνα με το
άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και τον α.ν. 378/1968 (Α΄ 82),

γ) η Ναυτική Εταιρεία που συστήνεται κατά τον ν. 959/1979 (Α΄ 192) και η Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)
που συστήνεται κατά τον ν. 3182/2003 (Α΄ 220),

δ) τα γραφεία αλλοδαπών εταιρειών που εγκαθίστανται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132).

Τι είναι το ΓΕΜΗ και από τι απαρτίζεται;2024-05-20T14:13:21+03:00

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (εφεξής Γ.Ε.ΜΗ.) καθιερώθηκε με τον Ν.3419/2005 και άρχισε να λειτουργεί το 2011 μετά την τροποποίησή του με τον Ν.3853/2010, ανταποκρινόμενο στο πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ενημερωμένου και ενιαίου μητρώου του συνόλου των επιχειρήσεων στον ελλαδικό χώρο.

Ο Ιδρυτικός Νόμος του ΓΕΜΗ (Ν.3419/2005) αντικαταστάθηκε με τον Ν. 4635/2019 Μέρος ΙΣΤ και εν συνεχεία από τον ισχύοντα πλέον σήμερα Ν.4919/2022, σύμφωνα με τον οποίο:

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το εθνικό μητρώο εμπορικής δημοσιότητας, στο οποίο πραγματοποιείται η δημοσιότητα πράξεων, στοιχείων ή δηλώσεων των υπόχρεων προσώπων.

Το πληροφοριακό σύστημα Γ.Ε.ΜΗ. απαρτίζεται από το Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και τον φάκελο, τα οποία τηρούνται ηλεκτρονικά ως μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων και σε υποδομές τεχνολογίας και επικοινωνίας (άρθρο 21 του νόμου). Ειδικότερα:

α) Στο Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων καταχωρίζονται οι επωνυμίες και οι διακριτικοί τίτλοι των υπόχρεων,

β) στον φάκελο, ο οποίος τηρείται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, καταχωρίζονται όλες οι πράξεις και τα στοιχεία της εταιρείας που υπόκεινται σε εμπορική δημοσιότητα, καθώς και τα δικαιολογητικά και τα νομιμοποιητικά έγγραφα που τα συνοδεύουν.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΓΕΜΗ, τη λειτουργία του, το θεσμικό πλαίσιο που το διέπει και όλες τις σχετικές εγκυκλίους, ανακοινώσεις και υπουργικές αποφάσεις παρέχονται στην ιστότοπο του ΓΕΜΗ www.businessportal.gr

Go to Top