Γνωστοποίηση δημοσίευσης απόφασης για τον ορισμό Σημείων Εισόδου της χώρας σε Εφαρμογή του άρθρου 11 της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 της Επιτροπής

Σας γνωρίζουμε τη δημοσίευση της υπ’ αριθ. 6098/68703/14-6-2016 (Β΄2403/4-8-2016) (ΑΔΑ 64ΕΠ4653ΠΓ-ΡΤΨ) Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση του Παραρτήματος Χ. του άρθρου 26 του Π.δ. 365/2002 (Α΄307), όπως ισχύει, για την εφαρμογή της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 της Επιτροπής (ΕΕ L 125, 13-5-2016, σ. 16)» Για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/715 της Επιτροπής «για τον καθορισμό μέτρων σχετικά με ορισμένους καρπούς καταγωγής ορισμένων τρίτων χωρών με σκοπό την αποτροπή της εισαγωγής και της εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa στην Ένωση» καθορίζονται τα Σημεία Εισόδου της χώρας για την εισαγωγή καρπών εσπεριδοειδών Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και των υβριδίων τους, εκτός των καρπών των ειδών Citrus aurantium L. και Citrus latifolia Tanaka, καταγωγής Βραζιλίας.

Μοιράσου αυτό το άρθρο