Το Επιμελητήριο Ευβοίας διοργανώνει εκπαιδευτικά προγράμματα για τις «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» (ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007)

Σε ποιους απευθύνεται

Η Εκπαίδευση αφορά το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων (απλούς χειριστές) που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων.

Εξαιρούνται από την εκπαίδευση οι α) επιχειρήσεις τροφίμων που υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη συστήματος HACCP και β) προσωπικό το οποίο διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό ή αποδεικτικό παρακολούθησης προγράμματος εκπαίδευσης ή κατάρτισης από το οποίο προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας.

Περιγραφή προγράμματος

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η ελάχιστη διάρκεια είναι 10 ώρες. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Κόστος συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 100 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο και καταβάλλεται στον Τραπεζικό Λογαριασμό του Επιμελητηρίου στην Τράπεζα Πειραιώς  (ΙΒΑΝ: GR0601721540005154040965446) ή αυτοπρόσωπος στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου στην Χαλκίδα επί της Ελ. Βενιζέλου 12 και το αποδεικτικό κατάθεσης συνυποβάλλεται με την ΑΙΤΗΣΗ Συμμετοχής στην υπηρεσία του Φορέα ή αποστέλλονται σε πρώτη φάση με μέσω e-mail στο anagnos@eviachamber.gr  (σε κάθε περίπτωση τα δικαιολογητικά αποστέλλονται πρωτότυπα).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. Φωτοτυπία Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας
  3. Έναρξή δραστηριοτήτων

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο εκπαίδευσης κ. Aνάγνο Νικόλαο στο τηλέφωνο 22210 22885 (εσωτ. 7) ή στο email anagnos@eviachamber.gr

Νομοθεσία

  • Εγκύκλιος
  • ΦΕΚ Β’ 1616/2007 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων
  • ΦΕΚ Β’ 2873/2017 (τροποποίηση) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14708/17-8-2007 (1616 Β’) απόφασης Υπουργού Ανάπτυξης «όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επίσημου Ελέγχου Τροφίμων».