Η Αργία της Πρωτομαγιάς.

Παρότι στο Β.Δ. 748/66 η 1η Μαΐου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68 που εξακολουθεί να ισχύει κάθε χρόνο η εορτή αυτή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία και επομένως έχουν εφαρμογή κατ’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές μέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β. Δ/τος.

Έτσι και εφέτος που η 1η Μαΐου συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών για όλες τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις και εργασίες της Χώρας με εξαίρεση βέβαια αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές σύμφωνα με το παραπάνω Β. Δ/γμα όπως είναι οι εργασίες υγείας τουρισμού συγκοινωνίας εργοστασίων συνεχούς λειτουργίας κλπ.

 

Παρότι στο Β.Δ. 748/66 η 1η Μαΐου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68 που εξακολουθεί να ισχύει κάθε χρόνο η εορτή αυτή με απόφαση του Υπουργού Εργασίας χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία και επομένως έχουν εφαρμογή κατ’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές μέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β. Δ/τος.


Έτσι και εφέτος που η 1η Μαΐου συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Παρασκευή) απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών για όλες τις επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεις και εργασίες της Χώρας με εξαίρεση βέβαια αυτές που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές σύμφωνα με το παραπάνω Β. Δ/γμα όπως είναι οι εργασίες υγείας τουρισμού συγκοινωνίας εργοστασίων συνεχούς λειτουργίας κλπ.


Συνέπεια των παραπάνω και για εφέτος κατά την 1η  Μαΐου θα ισχύσουν τα εξής:
1.
 Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.
2. Όσοι εργαζόμενοι εργασθούν κατ’ αυτήν νόμιμα ή παράνομα είτε αμείβονται με ημερομίσθιο είτε με μηνιαίο μισθό δικαιούνται οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους προσαύξηση 75% του ενός εικοστού πέμπτου (1/25ο) του μηνιαίου τους μισθού.


Εάν στους μισθωτούς γενικά καταβάλλονται ημερομίσθιο ή μηνιαίος μισθός ανώτερος του νομίμου (αυτού δηλαδή που προκύπτει από την ΣΣΕ στην οποία υπάγονται) ο εργοδότης δικαιούται να υπολογίσει την προσαύξηση του 75% μόνο επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25ου του συνολικού μισθού τους και όχι επί του καταβαλλομένου μεγαλύτερου ποσού.


Συναφές με το θέμα της αμοιβής των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή είναι και το θέμα των ημερών ασφάλισής τους.Έτσι οι μεν ημερομίσθιοι είτε εργασθούν κατά την ημέρα αυτή και λάβουν το ημερομίσθιό τους και την προσαύξηση του 75% είτε δεν εργασθούν και λάβουν απλό συνήθως το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους θα ασφαλιστούν στο Ταμείο που υπάγονται και για την ημέρα αυτή. Οι με μηνιαίο μισθό όμως αμειβόμενοι είτε εργασθούν είτε όχι κατά την ημέρα αυτή θα ασφαλισθούν για 25 ημερομίσθια όπως συνήθως συμβαίνει κάθε άλλο μήνα.

1. Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.
2. Όσοι εργαζόμενοι εργασθούν κατ’ αυτήν νόμιμα ή παράνομα είτε αμείβονται με ημερομίσθιο είτε με μηνιαίο μισθό δικαιούνται οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75% οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους προσαύξηση 75% του ενός εικοστού πέμπτου (1/25ο) του μηνιαίου τους μισθού.

Εάν στους μισθωτούς γενικά καταβάλλονται ημερομίσθιο ή μηνιαίος μισθός ανώτερος του νομίμου (αυτού δηλαδή που προκύπτει από την ΣΣΕ στην οποία υπάγονται) ο εργοδότης δικαιούται να υπολογίσει την προσαύξηση του 75% μόνο επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25ου του συνολικού μισθού τους και όχι επί του καταβαλλομένου μεγαλύτερου ποσού.

Συναφές με το θέμα της αμοιβής των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή είναι και το θέμα των ημερών ασφάλισής τους.Έτσι οι μεν ημερομίσθιοι είτε εργασθούν κατά την ημέρα αυτή και λάβουν το ημερομίσθιό τους και την προσαύξηση του 75% είτε δεν εργασθούν και λάβουν απλό συνήθως το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους θα ασφαλιστούν στο Ταμείο που υπάγονται και για την ημέρα αυτή. Οι με μηνιαίο μισθό όμως αμειβόμενοι είτε εργασθούν είτε όχι κατά την ημέρα αυτή θα ασφαλισθούν για 25 ημερομίσθια όπως συνήθως συμβαίνει κάθε άλλο μήνα.

24 Απριλίου, 2009|Παρεμβάσεις|

Μοιράσου αυτό το άρθρο