Ηλεκτρονικά οι καταγγελίες στο ΣΕΠΕ για την “Μαύρη” Εργασία

Ηλεκτρονικά οι καταγγελίες στο ΣΕΠΕ για την “μαύρη” εργασία

 

Κωδικό πρόσβασης στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) υποχρεούνται να αποκτήσουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016 όλοι οι εργοδότες.

Οι ηλεκτρονικές πύλες των νέων υπηρεσιών του ΣΕΠΕ θα έπρεπε να ανοίξουν με τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης του υπουργείου Εργασίας σε ΦΕΚ, καθώς ήδη άρχισε να «τρέχει» η ημερομηνία εγγραφής σε αυτές, προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονικό κωδικό πρόσβασης όλοι οι εργοδότες.

Όμως, η ιστοσελίδα www.sepenet.gr εμφανίζεται “υπό κατασκευή”. Εφόσον ανοίξει, θα μπορούν να γίνονται επώνυμα ή και ανώνυμα καταγγελίες με στόχο τον καλύτερο έλεγχο της αγοράς εργασίας και τον περιορισμό του φαινομένου της ανασφάλιστης απασχόλησης, βάσει και της μνημονιακής δέσμευσης. Βάσει της υπουργικής απόφασης, μια σειρά από βασικές λειτουργίες του Σώματος, θα μπορούν να πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά, ανάμεσά τους και οι καταγγελίες, επώνυμες ή ανώνυμες, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, όπως επίσης και οι αντίστοιχες επιβολές προστίμων προς τους εργοδότες – παραβάτες.

Ειδικά οι περιπτώσεις καταγγελιών για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας μπορούν να υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ με κάθε πρόσφορο μέσο (κατάθεση εγγράφου, αποστολή φαξ, τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική αποστολή). Για τη διασύνδεση των εργοδοτών με το νεοσύστατο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΣΕΠΕ, δίνεται περιθώριο έως τις 30 Σεπτεμβρίου για να αποκτήσουν κωδικό πρόσβασης στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sepenet.gr. Οι εργοδότες εγγράφονται στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ ως νέοι χρήστες δηλώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία ταυτοποίησης μεταξύ των οποίων και ο ΑΦΜ. Στη συνέχεια ταυτοποιούνται από το σύστημα και αποκτούν τον προσωπικό τους λογαριασμό στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ, στον οποίο υποχρεώνονται να δηλώνουν τα στοιχεία ηλεκτρονικής επικοινωνίας και τις τυχόν μεταβολές αυτών.

Οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν τα εξής στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ:

⁃Αίτηση για άδεια εργασίας κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας.
⁃Αίτηση για βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού.
⁃Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων.
⁃Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς.
⁃Αίτηση για διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας.
⁃Αναγγελία εργατικού ατυχήματος.
⁃Αναγγελία ασθενειών των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.
⁃Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
⁃Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα.
⁃Γνωστοποίηση σπουδαίου λόγου απόλυσης σε περίπτωση απόλυσης εγκύου,.
⁃Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.
⁃Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε πλοία.
⁃Γνωστοποίηση ανάθεσης καθηκόντων γιατρού εργασίας.
⁃Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.
⁃Γνωστοποίηση παύσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας σε πλοία (εργασίες συντήρησης / ναυπήγησης).
⁃Εκ των προτέρων γνωστοποίηση εκτέλεσης τεχνικών έργων.
⁃Γνωστοποίηση έναρξης εργασιών με αμίαντο.
⁃Γραπτές εξηγήσεις στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται.
⁃Τυχόν πρόσθετα στοιχεία που ζητούνται από τους επιθεωρητές εργασίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.
⁃Διοικητικές προσφυγές (αίτηση θεραπείας, ιεραρχική προσφυγή) κατά πράξεων επιβολής διοικητικών κυρώσεων.
⁃Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής πράξης επιβολής προστίμου και παραίτησης από την άσκηση προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων.
⁃Διπλότυπο είσπραξης προστίμου από την αρμόδια ΔΟΥ (δεν καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης του πρωτότυπου διπλότυπου είσπραξης στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ για όσο διάστημα εξακολουθεί η έκδοση διπλοτύπων είσπραξης από τις ΔΟΥ).
⁃Δήλωση συμμόρφωσης για μείωση 80% επί του προστίμου.

Τυπικά, από την ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ (10 Αυγούστου 2016) και μετά, η υπουργική απόφασηδίνει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με το ΟΠΣ-ΣΕΠΕ και σε εργαζόμενους, οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και λοιπών τρίτων που το επιθυμούν.

Πρακτικά, οι εγγραφές θα γίνουν εφόσον η ιστοσελίδα γίνει διαθέσιμη.

Οι εργαζόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ:

⁃Αίτηση για βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων.
⁃Αίτηση για θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.
⁃Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς.
⁃Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
⁃Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα.
⁃Αίτηση για εξέταση καταγγελιών.

Οι οργανώσεις εργοδοτών ή εργαζομένων μπορούν να υποβάλλουν τα εξής στο ΟΠΣ – ΣΕΠΕ:

⁃Αίτηση για διενέργεια συμφιλιωτικής διαδικασίας.
⁃Αίτηση για διενέργεια εργατικής διαφοράς.
⁃Αίτηση για παροχή πληροφοριών σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.
⁃Αίτηση για πρόσβαση σε έγγραφα.
⁃Αίτηση για εξέταση καταγγελιών.

Ειδικά τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, τονίζεται στην υπουργική απόφαση ότι πρέπει, για τους εργαζόμενους που απασχολούν, να υποβάλλουν στο σύστημα ΟΠΣ – ΣΕΠΕ και καταστάσεις συμβάσεων εργασίας που καταρτίστηκαν με τη μεσολάβησή τους.

Αντίστοιχα μέσω του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ χορηγούνται στους εγγεγραμμένους χρήστες τα εξής κυρίως:

– Άδεια για εργασία κατά την Κυριακή και ημέρα αργίας.
– Βεβαίωση αριθμού απασχολούμενου προσωπικού.
– Βεβαίωση ειδικότητας οδηγού βυτιοφόρου μεταφοράς υγρών καυσίμων.
– Θεώρηση πιστοποιητικού προϋπηρεσίας εργαζόμενου στις προβλεπόμενες περιπτώσεις.
– Πρόσκληση για διενέργεια εργατικής διαφοράς / συμφιλιωτικής διαδικασίας.
– Απαντήσεις σε ερωτήματα / αιτήσεις.

Τα παραπάνω έγγραφα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στους χρήστες με ανάρτηση στον προσωπικό τους λογαριασμό και παράλληλη αποστολή ειδοποίησης στο προσωπικό τους ταχυδρομείο.

Για την καλύτερη λειτουργία του ΟΠΣ – ΣΕΠΕ, το υπουργείο Εργασίας συγκροτεί ομάδα κεντρικής διαχείρισης που αποτελείται από εννέα μέλη. Επίσης συγκροτεί και άλλη επιχειρησιακή ομάδα υποστήριξης (helpdesk).

Μοιράσου αυτό το άρθρο