Ιστοσελίδα Agora του υπουργείου εξωτερικών

Ιστοσελίδα AGORA

Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών δημιούργησε τη διαδικτυακή πύλη «AGORA» επιδιώκοντας την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Η έναρξη λειτουργίας της το 2007, οριοθετεί ένα ικανό χρονικό εύρος αποτίμησης της προσφοράς της. Η άντληση στοιχείων από το AGORAδιευρύνει το ζωτικό πεδίο επικοινωνίας και όσμωσης μεταξύ του δικτύου των Γραφείων Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) και των ελληνικών επιχειρήσεων, διανοίγει νέους ορίζοντες στην επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνει αντανακλαστικά και συνεργεί στον εκσυγχρονισμό και στην έκθεσή της στο διεθνή ανταγωνισμό.

Η Β1 Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπ. Εξωτερικών, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση, την εποπτεία και το συντονισμό των Γραφείων ΟΕΥ, είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης AGORA.

Η Ηλεκτρονική Πύλη τροφοδοτείται καθημερινά με πληροφορίες από 55 Γραφεία ΟΕΥ, βοηθώντας στην εμβάθυνση της ενημέρωσης, επικοινωνίας και παροχής δικτυακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, φορείς και όσους επιθυμούν να λάβουν μια πιο εξειδικευμένη ενημέρωση (έρευνα επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αναζητήσεις προϊόντων, επιλογή εκθεσιακών συμμετοχών). Επιπλέον για τους εγγεγραμμένους αποδέκτες του Ενημερωτικού Δελτίου (Newsletter) παρέχεται η δυνατότητα καθημερινής πληροφόρησης για εκδηλώσεις επιχειρηματικού ενδιαφέροντος και ροή ειδήσεων για τις αγορές στις οποίες είναι διαπιστευμένα τα Γραφεία ΟΕΥ.

Το AGORAέχει εδραιωθεί στη συνείδηση των εξωστρεφών επιχειρήσεών μας ως φερέγγυα «τράπεζα γνώσης-δράσης» και ως ένας βασικός μοχλός συνδρομής του ΥΠΕΞ στην υλοποίηση των στόχων τους, καθώς και ως ενεργός συντελεστής προώθησης της Οικονομικής Διπλωματίας.

Η διαδικτυακή πύλη Agoraδημιουργήθηκε το 2006 και αναβαθμίστηκε το 2016.

Η αναβαθμισμένη διαδικτυακή πύλη AGORA(http://agora.mfa.gr/) προσφέρει στην ελληνική επιχειρηματική κοινότητα:

· γενικές πληροφορίες για την οικονομία της χώρας διαπίστευσης του Γρ. ΟΕΥ,

· προσφορές ή ζητήσεις επιχειρηματικής συνεργασίας, ανάλογα με το προϊόν ή την υπηρεσία ή και τη χώρα ενδιαφέροντός καθώς και εύχρηστη μηχανή αναζήτησης,

· στοιχεία διμερών οικονομικών σχέσεων,

· θεσμικό και επενδυτικό πλαίσιο,

· δημόσιους διαγωνισμούς, προμήθειες, προκηρύξεις τεχνικών έργων,

· επιχειρηματικές αποστολές και εκθέσεις,

· έρευνες αγοράς και κλαδικές μελέτες,

· τρέχουσες οικονομικές και εμπορικές εξελίξεις,

· τους φορείς και τις υπηρεσίες των ξένων χωρών.

· Ετήσιες εκθέσεις, ενημερωτικά δελτία (newsletter), Οδηγοί Επιχειρείν,

· Στατιστικά στοιχεία,

· Ημέρες πληροφόρησης επιχειρηματιών,

· Εύχρηστη αναζήτηση εκδηλώσεων εξωστρέφειας (Διεθνείς Εκθέσεις, Επιχειρηματικές Αποστολές και Εκδηλώσεις Προώθησης Προϊόντων/ Υπηρεσιών κ.α.).

· Αναρτήσεις και ειδήσεις για την ελληνική οικονομία και το εξαγωγικό εμπόριο.

 

 

 

Η περαιτέρω αναβάθμιση της πύλης “Αgora” θα περιλαμβάνει τη λειτουργία μιας σύγχρονης Διαδικτυακής Πύλης (OneStopShop). Ειδικότερα, αναμένεται να αξιοποιήσει πλήρως τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως :

– GIS συστήματα με δυνατότητα εκτέλεσης δυναμικών και στατικών ερωτημάτων και αναφορών.

– Εξειδικευμένα εργαλεία επιχειρηματικής συνεργασίας, εργαλεία BI και MIS για τη επεξεργασία δεδομένων, την παραγωγή αναφορών (reports) και την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.

– Ψηφιοποίηση της διαδικασίας επεξεργασίας αιτημάτων μέσω λειτουργιών ενός σύγχρονου document management system, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ταχύτερη και άμεση εξυπηρέτηση εμπλεκομένων και τη βελτίωση της ποιότητας τόσο των back-end όσο και των front-end λειτουργιών.

– Ειδικότερα, το αναβαθμισμένο Σύστημα θα αποσκοπεί μεταξύ άλλων να:

– Παρέχει πληροφορίες επί του συνόλου των θεμάτων που αφορούν την εξωστρέφεια, ανά χώρα, θέμα, εκδηλώσεις, προσφορά-ζήτηση επιχειρηματικής συνεργασίας κ.α., μειώνοντας τον χρόνο ανάκτησης πληροφοριών, μέσα από την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών.

– Ενσωματώνει όλα τα δεδομένα από τη τρέχουσα Διαδικτυακή Πύλη Agora με δυνατότητα γεωγραφικής απεικόνισης, αλλά και δεδομένα συναφή προς τις δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων/ φορέων παγκοσμίως και την ανάπτυξη μηχανισμών εύκολης επικαιροποίηση τους.

– Μειώνει το χρόνο εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων σε υπηρεσίες σχετικές με γεωγραφικά δεδομένα.

– Αντικαθιστά μεγάλο αριθμό χειρόγραφων διαδικασιών με ηλεκτρονικές.

– Συμβάλει στην επικοινωνία και εμπλοκή Υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης με όλο το φάσμα των εμπλεκομένων υπηρεσιών εξωστρέφειας.

– Αναπτύσει και να παρέχει προσωποποιημένες, διαδραστικές και άλλες ενημερωτικές υπηρεσίες, (Video on Demand), διεξαγωγής διαδικτυακών σεμιναρίων, ηλεκτρονικής διαχείρισης στοιχείων, επεξεργασίας ηλεκτρονικών ερευνών αγοράς κ.α.

Στο πλαίσιο της διαδικτυακής Πύλης “Agora” αναμένεται και η αναβάθμιση της λειτουργίας του «Συνηγόρου της Αγοράς» που έχει ως στόχο την υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσω παροχής συμβουλών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης σε ξένες αγορές, απάντησης σε εξατομικευμένα ερωτήματα και παροχής επιχειρηματικής καθοδήγησης.

Μοιράσου αυτό το άρθρο