Κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες – επαγγέλματα.

Στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, τα υπουργεία Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την κατάργηση υποχρέωσης έκδοσης πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας για 454 κατηγορίες οικονομικών τομέων και συνολικά 1.039 δραστηριότητες – επαγγέλματα.
Συγκεκριμένα, με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου οι Υπουργοί Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, Βασίλης Κικίλιας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Μητσοτάκης, μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες και επαγγέλματα απαλλάσσονται από την υποχρέωση να εκδίδουν πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας, μια διαδικασία που κόστιζε κυρίως σε χρόνο αλλά και σε χρήμα για τον επαγγελματία – επιχειρηματία. Η ΚΥΑ έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης απόφασης για την κατάργηση της υποχρέωσης έκδοσης άδειας λειτουργίας για 103 οικονομικών τομέων και συνολικά 897 δραστηριότητες – επαγγέλματα.
Πιο συγκεκριμένα, με την κοινή υπουργική απόφαση, αλλάζει η φιλοσοφία με την οποία αντιμετωπίζει το Κράτος και η Δημόσια Διοίκηση το επιχειρείν, αφού με τον επανακαθορισμό των ρυθμίσεων που αφορούν στην πυρασφάλεια, ο επαγγελματίας – επιχειρηματίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να λαμβάνει όλα τα γενικά προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας, που ορίζονται ανάλογα με την κατηγορία των δραστηριοτήτων, χωρίς να απαιτείται να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό.
Επί της ουσίας χωρίς να γίνεται καμία έκπτωση σε θέματα ασφάλειας, μειώνεται το γραφειοκρατικό βάρος για το επιχειρείν. Υπογραμμίζεται ότι ανάλογα με την κατηγορία δραστηριότητας, συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του επαγγελματία – επιχειρηματία να εγκαταστήσει μόνιμα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας. Επίσης, ισχύει η υποχρέωση για σύνταξη μελέτης (ενεργητικής) πυροπροστασίας – τεχνικής περιγραφής από αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό επιστήμονα που θα περιλαμβάνει τα μέτρα και τα μέσα πυρόσβεσης, καθώς και τη χρήση εναλλακτικής (αντί νερού) μεθόδου πυροπροστασίας.
Σημειώνεται ότι με την ΚΥΑ, απαλλάσσονται από το Πιστοποιητικό (Ενεργητικής) Πυροπροστασίας, μονάδες που εντάσσονται από άποψη κινδύνου πυρκαγιάς στην κατηγορία μικρού κινδύνου, μεταξύ των οποίων βιομηχανίες, βιοτεχνίες, επαγγελματικά εργαστήρια και πάσης φύσεως μηχανολογικές εγκαταστάσεις και αποθήκες.
Επισυνάπτεται το Παράρτημα Ι της Αριθ. Φ.15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90 /Β΄/30-1-2006) απόφασης που περιγράφει αναλυτικά τις βιομηχανικές – βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑNACERev 2/ΣΤΑΚΟΔ 08
Οι οικονομικές δραστηριότητες που εντάσσονται στηνκατηγορία Αα της ΚΥΑ Φ 15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ Β΄ 90)αντιστοιχούν σε 110 δραστηριότητες της 9ης ομάδας του Παραρτήματος του ν. 4262/2014.
Οι παραπάνω δραστηριότητες σύμφωνα με τη διεθνή Στατιστική Ταξινόμηση των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας – ΣΤΑΚΟΔ (NACE code), καταλαμβάνουν:
– 6 τομείς οικονομικών δραστηριοτήτων(πίνακας 1)
– 24 κλάδουςοικονομικών δραστηριοτήτων(πίνακας 2)
– 69ομάδες οικονομικών δραστηριοτήτων(πίνακας 3)
– 125τάξειςοικονομικών δραστηριοτήτων(πίνακας 3)
– 454κατηγορίεςοικονομικών δραστηριοτήτων(παράρτημα)
– 1.039υπο-κατηγορίες οικονομικών δραστηριοτήτων(παράρτημα)
Πίνακας 1:
Τομείς
Β – ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ
Γ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
Δ – ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ε – ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ• ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ
Ζ – ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ• ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ΙΔ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Πίνακας 2:
Κλάδοι
07 – Εξόρυξη μεταλλευμάτων
10 – Βιομηχανία τροφίμων
11 – Ποτοποιία
12 – Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 – Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
20 – Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
21 – Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
23 – Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
24 – Παραγωγή βασικών μετάλλων
25 – Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26 – Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
27 – Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
28 – Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
29 – Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
30 – Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
32 – Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
33 – Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
35 – Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
36 – Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
38 – Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων• ανάκτηση υλικών
39 – Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο• επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
82 – Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
Πίνακας 3:
Κλάδοι – Ομάδες – Τάξεις
07 – Εξόρυξη μεταλλευμάτων
07.1 – Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.10 – Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος
07.2 – Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
07.29 – Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων
10 – Βιομηχανία τροφίμων
10.1 – Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος
10.11 – Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος
10.12 – Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών
10.13 – Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών
10.2 – Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.20 – Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων
10.3 – Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.31 – Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
10.32 – Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
10.39 – Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
10.4 – Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
10.41 – Παραγωγή ελαίων και λιπών
10.5 – Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
10.51 – Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
10.6 – Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων• παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.61 – Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
10.62 – Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
10.7 – Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
10.71 – Αρτοποιία• παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
10.72 – Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων• παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής
10.73 – Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
10.8 – Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
10.81 – Παραγωγή ζάχαρης
10.82 – Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
10.83 – Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
10.84 – Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
10.86 – Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
10.89 – Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
10.9 – Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
10.91 – Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα
10.92 – Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
11 – Ποτοποιία
11.0 – Ποτοποιία
11.02 – Παραγωγή οίνου από σταφύλια
11.05 – Ζυθοποιία
11.06 – Παραγωγή βύνης
11.07 – Παραγωγή αναψυκτικών• παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών
12 – Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.0 – Παραγωγή προϊόντων καπνού
12.00 – Παραγωγή προϊόντων καπνού
13 – Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
13.9 – Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
13.92 – Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα
20 – Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
20.1 – Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές
20.13 – Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών
21 – Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.1 – Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21.10 – Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
21.2 – Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
21.20 – Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
23 – Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
23.5 – Παραγωγή τσιμέντου, ασβέστη και γύψου
23.51 – Παραγωγή τσιμέντου
23.52 – Παραγωγή ασβέστη και γύψου
24 – Παραγωγή βασικών μετάλλων
24.1 – Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.10 – Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων
24.2 – Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
24.20 – Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
24.3 – Κατασκευή άλλων προϊόντων πρωτογενούς επεξεργασίας χάλυβα
24.31 – Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
24.32 – Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
24.33 – Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
24.34 – Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
24.4 – Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
24.41 – Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων
24.42 – Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
24.43 – Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
24.44 – Παραγωγή χαλκού
24.45 – Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
24.5 – Χύτευση μετάλλων
24.51 – Χύτευση σιδήρου
24.52 – Χύτευση χάλυβα
24.53 – Χύτευση ελαφρών μετάλλων
24.54 – Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
25 – Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
25.1 – Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
25.11 – Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
25.12 – Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
25.2 – Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.21 – Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
25.29 – Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
25.3 – Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
25.30 – Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση
25.4 – Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
25.40 – Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
25.5 – Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση• κονιομεταλλουργία
25.50 – Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση• κονιομεταλλουργία
25.6 – Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων• μεταλλοτεχνία
25.61 – Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
25.62 – Μεταλλοτεχνία
25.7 – Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
25.71 – Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
25.72 – Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
25.73 – Κατασκευή εργαλείων
25.9 – Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
25.91 – Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
25.92 – Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
25.93 – Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
25.94 – Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
25.99 – Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
26 – Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
26.1 – Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών
26.12 – Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών
26.2 – Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.20 – Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
26.3 – Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
26.30 – Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
26.4 – Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
26.40 – Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
26.5 – Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης• κατασκευή ρολογιών
26.51 – Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης
26.7 – Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
26.70 – Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού
27 – Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
27.1 – Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων, ηλεκτρογεννητριών, ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος
27.11 – Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών
27.12 – Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος
27.2 – Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.20 – Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
27.3 – Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης
27.32 – Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων
27.4 – Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.40 – Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού
27.5 – Κατασκευή οικιακών συσκευών
27.51 – Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.52 – Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών
27.9 – Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
27.90 – Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού
28 – Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.
28.1 – Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης
28.11 – Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων
28.13 – Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών
28.14 – Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων
28.15 – Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης
28.2 – Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης
28.21 – Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων
28.22 – Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων
28.23 – Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)
28.25 – Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
28.29 – Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.
28.3 – Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
28.30 – Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων
28.4 – Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών
28.49 – Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών
28.9 – Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης
28.91 – Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία
28.92 – Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές
28.93 – Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού
28.94 – Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών
28.95 – Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού
28.99 – Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.
29 – Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.1 – Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
29.10 – Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
29.2 – Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα• κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.20 – Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα• κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων
29.3 – Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
29.31 – Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα
29.32 – Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
30 – Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών
30.1 – Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών
30.11 – Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών
30.12 – Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού
30.2 – Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
30.20 – Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού
30.3 – Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων
30.30 – Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων
30.9 – Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
30.91 – Κατασκευή μοτοσικλετών
30.92 – Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων
30.99 – Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.
32 – Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες
32.2 – Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.20 – Κατασκευή μουσικών οργάνων
32.5 – Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
32.50 – Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών
33 – Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.1 – Επισκευή μεταλλικών προϊόντων, μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού
33.13 – Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
33.15 – Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών
33.17 – Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών
33.2 – Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
33.20 – Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού
35 – Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού
35.1 – Παραγωγή, μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
35.11 – Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
35.3 – Παροχή ατμού και κλιματισμού
35.30 – Παροχή ατμού και κλιματισμού
36 – Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.0 – Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
36.00 – Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
38 – Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων• ανάκτηση υλικών
38.3 – Ανάκτηση υλικών
38.31 – Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών
39 – Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
39.0 – Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
39.00 – Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
45 – Χονδρικό και λιανικό εμπόριο• επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
45.2 – Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.20 – Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων
45.4 – Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
45.40 – Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους
46 – Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
46.1 – Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
46.13 – Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών
46.7 – Άλλο ειδικευμένο χονδρικό εμπόριο
46.73 – Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής
82 – Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
82.9 – Δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.
82.92 – Δραστηριότητες συσκευασίας

Μοιράσου αυτό το άρθρο