Καταργούνται οι περιορισμοί για εκμετάλλευση περιπτέρων και πώληση καπνικών προϊόντων.

Η πλήρης απελευθέρωση της πώλησης καπνικών προϊόντων καθώς και το άνοιγμα του επαγγέλματος του περιπτερά προβλέπεται με την υπ’ αριθ. Φ. 900/13/158602 Σ.797/5-9-2012 απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας κατ’ εφαρμογή του Ν.3919/2011: Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

Για την εκμετάλλευση κυλικει?ων καταργούνται:

-Η ύπαρξη συγκεκριμένων προσώπων που δικαιου?νται να εκμεταλλευ?ονται κυλικει?α καθω?ς και ο αποκλεισμο?ς της α?σκησης υπο? ορισμε?νη εταιρικη? μορφή.

– Η απαγο?ρευση για ε?να προ?σωπο της δημιουργι?ας περισσο?τερων εγκαταστα?σεων η? επαγγελματικη?ς δραστηριοποι?ησης σε περισσο?τερες εγκαταστα?σεις καθω?ς και η απαγο?ρευση της α?σκησης επαγγε?λματος η? η απαγο?ρευση της α?σκηση?ς του υπο? ορισμε?νη εταιρικη? μορφη?.

Για την πώληση καπνοβιομηχανικών προϊόντων καταργούνται:

-Η απαγο?ρευση χορη?γησης α?δειας σε νομικα? προ?σωπα ημεδαπα? και αλλοδαπα?. Επιπλε?ον αι?ρεται η προσωρινο?τητα των αδειω?ν σε ικανου?ς προς εργασι?α ιδιω?τες.

-Η υ?παρξη περιορισμε?νου αριθμου? προσω?πων που δικαιου?νται να ασκη?σουν το επα?γγελμα καθω?ς και ο αποκλεισμο?ς της α?σκησης υπο? ορισμε?νη εταιρικη? μορφη? επιτρεπο?μενης μο?νον της ατομικη?ς α?σκησης αυτου?.

-Η απαι?τηση προηγου?μενης διοικητικη?ς α?δειας σε κατοικημε?νες περιοχε?ς και το επα?γγελμα ασκει?ται ελευ?θερα μετα? πα?ροδο τριμη?νου απο? την αναγγελι?α ε?ναρξης ασκη?σεω?ς του.

-Η απαγο?ρευση δια?θεσης ει?δους αγαθω?ν απο? ορισμε?νη κατηγορι?α επαγγελματικω?ν εγκαταστα?σεων.

-Ο περιορισμο?ς στον αριθμο? των αδειω?ν με βα?ση πληθυσμιακα? κριτη?ρια.

-Ο περιορισμο?ς που αφορα? στην εξα?ρτηση της χορη?γησης προσωρινω?ν συμπληρωματικω?ν αδειω?ν σε το?πους παραθερισμου? κατα? τους θερινου?ς μη?νες απο? την εκτι?μηση της Διοι?κησης. Στο ι?διο πλαι?σιο καταργει?ται και ο περιορισμο?ς που προβλε?πει ο?τι ο συνολικο?ς αριθμο?ς των αδειω?ν αυτω?ν καθορι?ζεται αναλογικα? με τον αριθμο? των κατοι?κων στους το?πους παραθερισμου?.

-Ο περιορισμο?ς που προβλε?πει ο?τι απαιτει?ται η ε?κδοση χορη?γησης προηγου?μενης διοικητικη?ς α?δειας για την πω?ληση καπνοβιομηχανικω?ν προι?ο?ντων σε μη κατοικημε?νες περιοχε?ς καθω?ς και ο περιορισμο?ς της παραπα?νω πω?λησης σε μη κατοικημε?νες περιοχε?ς και σε συγκεκριμε?νες εγκαταστα?σεις.

-Ο περιορισμο?ς που προβλε?πει ο?τι σε πο?λεις με πληθυσμο? α?νω των 100.000 κατοι?κων η χορη?γηση συμπληρωματικω?ν αδειω?ν εξαρτα?ται απο? την εκτι?μηση της Διοι?κησης ως προς την υ?παρξη της ανα?γκης εξυπηρε?τησης του κοινου? καθω?ς και υπολογισμο?ς των αδειω?ν αυτω?ν με βα?ση τον αριθμο? των κατοι?κων.

Για την εκμετα?λλευση περιπτε?ρωνκαταργούνται:

-Ο περιορισμο?ς στον αριθμο? των αδειω?ν εκμετα?λλευσης περιπτε?ρων με βα?ση πληθυσμιακα? κριτη?ρια.

-Η υ?παρξη περιορισμε?νου αριθμου? προσω?πων που δικαιου?νται να εκμεταλλευ?ονται τα περι?πτερα.

-Ο περιορισμο?ς της μο?νιμης κατοικι?ας των δικαιου?χων α?δειας για την εκμετα?λλευση περιπτε?ρων.

-Ο περιορισμο?ς της εκμι?σθωσης μο?νο απο? φυσικα? προ?σωπα και μο?νο μιας α?δειας κι επιτρε?πεται πλε?ον σε φυσικα? και νομικα? προ?σωπα ημεδαπα? και αλλοδαπα?.

-Ο περιορισμο?ς της μο?νιμης κατοικι?ας του ενδιαφερομε?νου προς εκμετα?λλευση περιπτε?ρου.

Μοιράσου αυτό το άρθρο