Λειτουργικές προδιαγραφές πλατφόρμας προστασίας πρώτης κατοικίας και υπουργική απόφαση

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Στην Υπουργική Απόφαση 47158/2019, που σας αποστέλλουμε συνημμένα αποσαφηνίζονται οι όροι, βάσει των οποίων θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στην προστασία της πρώτης κατοικίας.

Στην απόφαση δεν αναφέρεται πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα αλλά μόνο τα λειτουργικά βήματά της, τα οποία, σε γενικές γραμμές, έχουν ως εξής:

 • Η αίτηση θα υποβάλλεται από τον αιτούντα ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, στο link με τον τίτλο «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προστασίας Κύριας Κατοικίας».
 • Μετά την υποβολή της αίτησης, το Σύστημα ανακτά από την ΑΑΔΕ τα στοιχεία για τα εισοδήματα του αιτούντα, του συζύγου, των εξαρτώμενων μελών, τα στοιχεία της κύριας κατοικίας και των άλλων ακινήτων, καθώς και όλες τις αλλαγές στο Ε9. Επίσης, αντλεί τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, τυχόν σκάφη κλπ.) του αιτούντα και του συζύγου, που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του προηγούμενου έτους.
 • Ακολούθως, το Σύστημα ανακτά από τον Τειρεσία πρώτον τα κινητά περιουσιακά στοιχεία αιτούντα, συζύγου και εξαρτώμενων μελών που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών (καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα) και δεύτερον τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του αιτούντα που βρίσκονται στη διάθεση των τραπεζών.
 • Εφόσον η αίτηση δεν είναι πρωτοείσακτη, το σύστημα ελέγχει:
 • Εάν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης.
 • Εάν υπάρχει για τον ΑΦΜ του αιτούντα αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής.

Όταν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση προσωρινής αποθήκευσης, το Σύστημα επιτρέπει την εισαγωγή ή την επεξεργασία στοιχείων και δικαιολογητικών. Όταν υπάρχει αίτηση σε κατάσταση οριστικής υποβολής το Σύστημα ενημερώνει τον αιτούντα ότι δεν μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση.

 

 • Όσα στοιχεία δεν μπορούν να αντληθούν αυτόματα από την ΑΑΔΕ και τον Τειρεσία θα καταχωρούνται στο Σύστημα από τον ίδιο τον αιτούντα.
 • Με δική του πρωτοβουλία, ο αιτών θα πρέπει να δηλώνει τυχόν ακίνητα, μεταφορικά μέσα, καταθέσεις στο εξωτερικό, πολύτιμα μέταλλα (νομίσματα ή ράβδους) και εξαγοράσιμα ασφαλιστήρια ζωής στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
 • Μαζί με τα παραπάνω, ο αιτών δηλώνει ή επιβεβαιώνει στο Σύστημα την κύρια κατοικία του, προκειμένου αφενός να υπολογιστεί η αξία αυτής και των λοιπών ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του.
  Το Σύστημα υπολογίζει την συνολική αξία της κινητής και ακίνητης περιουσίας του αιτούντα, του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση, η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του αιτούντα και των τυχόν συνυπογραφόντων συζύγου και εξαρτώμενων μελών για την ακρίβεια και την πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης, καθώς και των υποβληθέντων εγγράφων που οι ίδιοι, εννοείται, έχουν υποβάλλει.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι, με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία παρέχεται άδεια στους συμμετέχοντες πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση από αυτούς των δεδομένων του αιτούντα, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους σκοπούς της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.

Μετά την θέση των προδιαγραφών της αίτησης, απομένει βεβαίως να ανοίξει και το Σύστημα για την υποβολή αιτήσεων, το οποίο ακόμη δεν λειτουργεί. Γνώμη μας είναι ότι η πλατφόρμα δεν πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία πριν συμφωνήσει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp), ότι η επιδότηση των δανειακών δόσεων δεν αποτελεί έμμεση κρατική ενίσχυση προς τις Τράπεζες.

Ωστόσο, καλό είναι μέχρι τότε να μελετήσουν οι ενδιαφερόμενοι τις λειτουργικές προδιαγραφές ώστε να υπάρχει άμεση ετοιμότητα για την υποβολή της αίτησης.

Για να δείτε την Υπουργική Απόφαση κάντε κλίκ εδώ:

Μοιράσου αυτό το άρθρο