Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Προετοιμάζονται και ίσως πολύ σύντομα πιο πιθανά στις αρχές Μαρτίου θα προκηρυχθούν από τον ΕΟΜΜΕΧ τα νέα προγράμματα ενίσχυσης της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Πρόκειται για τα πλέον «δημοφιλή» προγράμματα για τους υποψήφιους νέους επιχειρηματίες καθώς το ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και της επιδότησης είναι από τα μεγαλύτερα σ’ αυτού του είδους τις ενισχύσεις.

Για τα επικείμενα προγράμματα:
• Ο ανώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για όσους δραστηριοποιηθούν στον τομέα της μεταποίησης ανέρχεται σε 400.000 ευρώ (έναντι 150.000 ευρώ που ίσχυε για τους προηγούμενους κύκλους) και στις 200.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων τομέων συμπεριλαμβανομένου και του τομέα οδικών μεταφορών (στον προηγούμενο κύκλο το ποσό του επιλέξιμου προϋπολογισμού ανερχόταν σε 100.000 ευρώ).
• Ο κατώτατος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για όλες τις δραστηριότητες καθορίζεται σε 30.000 ευρώ.
• Το ύψος της επιδότησης γενικά καθορίζεται στο 50% ωστόσο για τα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων το ποσοστό της επιδότησης φτάνει ως και το 60%.

Σημαντικότατη καινοτομία των νέων προγραμμάτων είναι το τεράστιο εύρος των δραστηριοτήτων που μπορούν να ενισχυθούν. Ειδικότερα στον οδηγό υλοποίησης του προγράμματος ο οποίος βρίσκεται υπό δημόσια διαβούλευση αναφέρονται μόνο όσες δραστηριότητες δεν υπάγονται στα προγράμματα. Υπενθυμίζουμε ότι στους προηγούμενους κύκλους η λίστα των επιλέξιμων δραστηριοτήτων περιοριζόταν σε μερικές δεκάδες κωδικούς.
Σημειώνουμε ότι με βάση τους οδηγούς υλοποίησης οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι κοινοί πλην των ορίων ηλικίας. Επίσης πρέπει να σημειώσουμε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν μικροαλλαγές έως ότου προκηρυχθούν καθώς τα προγράμματα τελούν υπό δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο οι όποιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη βασική δομή τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:
* Νέοι και νέες οι οποίοι γεννήθηκαν από το 1970 μέχρι και το 1991.
* Γυναίκες οι οποίες γεννήθηκαν από το 1954 μέχρι και το 1991.
* Όσοι είναι άνεργοι μισθωτοί ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2008 μέχρι και την προδημοσίευση του προγράμματος.

Ως έναρξη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας νοείται η ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος ατομικής επιχείρησης ή η συμμετοχή σε επιχείρηση ως εταίρος.

Επίσης:

1. Δεν θεωρείται ότι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για τις ανάγκες των προγραμμάτων οι επιτηδευματίες που δηλώνουν τα εισοδήματα τους στην κατηγορία ελεύθερα επαγγέλματα (έντυπο φορολογίας Ε3) καθώς επίσης και όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες που φορολογούνται αποκλειστικά με βάση το αντικειμενικό σύστημα.
2. Στο πρόγραμμα εντάσσεται το σύνολο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού. Εξαιρούνται επίσης -και συνεπώς είναι μη επιλέξιμες- επιχειρήσεις που αναπτύσσονται ή δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο σύμβασης franchising (δικαιόχρησης).
3. Στο πρόγραμμα εντάσσονται επιχειρήσεις με νομική μορφή που θα πρέπει να είναι ατομική επιχείρηση ή εταιρεία (Ομόρρυθμη Ετερόρρυθμη ΕΠΕ ή Ανώνυμη ή Συνεταιρισμός) η οποία θα συσταθεί μετά την ημερομηνία προδημοσίευσης του προγράμματος.
4. Απαραίτητη προϋπόθεση στα εταιρικά σχήματα είναι να μετέχουν στο κεφάλαιο και στη διαχείριση της εταιρείας μόνο νέοι-νέες και γυναίκες κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
5. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων / εταίρων.
6. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η συμμετοχή εταιρειών παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) με ποσοστό μέχρι 50% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.
7. Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα συμμετοχής σε μία (1) μόνο πρόταση ανά κύκλο του προγράμματος. Σε περίπτωση συμμετοχής σε περισσότερες από μία προτάσεις στο Πρόγραμμα οι προτάσεις που αυτό το φυσικό πρόσωπο συμμετέχει θα απορρίπτονται όλες ανεξαρτήτως της συμμετοχής άλλων προσώπων.

Όρια προϋπολογισμού και ύψος επιδότησης

Ανώτατο όριο συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της πρότασης

* Για τις επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης: 400.000 ευρώ
* Για τις επιχειρήσεις των υπόλοιπων τομέων (συμπεριλαμβανομένου και του τομέα οδικών μεταφορών): 200.000 ευρώ
* Ύψος επιδότησης: γενικά 50% για τα νησιά κάτω των 5.000 κατοίκων 60%
* Κατώτατος προϋπολογισμός: 30.000 ευρώ

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις όπου το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης είναι 60% πρέπει να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:

* Η δημόσια χρηματοδότηση δε θα ξεπερνά το ανώτατο όριο των 200.000 ευρώ όπως ορίζεται στον κανονισμό για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis aid).
* Το επιχειρηματικό σχέδιο θα υλοποιηθεί σε νησί με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων

Οι μέτοχοι πρέπει να είναι κάτοικοι του νησιού το οποίο θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμόδιας δημόσιας αρχής).
Κατά την υποβολή του επιχειρηματικού σχεδίου τυχόν υπέρβαση του παραπάνω ανώτατου ορίου του συνολικού προϋπολογισμού γίνεται δεκτή και δεν αποτελεί λόγο μη εξέτασης της πρότασης. Σε καμία περίπτωση όμως ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει το παραπάνω όριο.
Το υπόλοιπο ποσό πέραν της δημόσιας χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του έργου. Η ιδιωτική συμμετοχή δύναται να καλυφθεί και με τραπεζικό δανεισμό μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού του έργου.
Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται απευθείας στην επιχείρηση και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους εκτός από τις τράπεζες για τη χορήγηση ισόποσου βραχυπρόθεσμου δανείου που θα αντιστοιχεί σε μέρος ή στο σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης που χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος.

Χορήγηση προκαταβολής

Μετά την υπογραφή της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής του έργου στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 35% της δημόσιας χρηματοδότησης εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει ισόποση εγγυητική επιστολή η οποία εκδίδεται υπέρ του ΕΟΜΜΕΧ με διάρκεια ισχύος μέχρι την ολοκλήρωση του έργου όπως αυτή αναφέρεται στην εγκριτική απόφαση.
Η εγγυητική επιστολή προκαταβολής δύναται να απομειώνεται σταδιακά με βάση ισόποσο συμψηφισμό με πιστοποιηθείσες δαπάνες του έργου και έπειτα από αίτημα του επενδυτή στο οποίο θα καθορίζεται το ποσό το οποίο ζητεί να του καταβληθεί σε μετρητά και το ποσό τυχόν απομείωσης της εγγυητικής προκαταβολής. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στο δικαιούχο μετά τον πλήρη συμψηφισμό της με πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

1. Ποιες δραστηριότητες δεν είναι επιλέξιμες

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων ενισχύσεις χορηγούνται σε επιχειρήσεις όλων των τομέων εκτός από:
α) Τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου. (1)
β) Τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης.
γ) Τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων όπως απαριθμούνται στο παράρτημα I της συνθήκης στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις
ii) όταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς
δ) Τις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγική δραστηριότητα.
ε) Τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγομένων.
στ) Τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1407/2002.
ζ) Τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
η) Τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο Παράρτημα I της συνθήκης ΕΚ με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας
β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό προϊόν με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση
γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή έκθεση με σκοπό την πώληση την προσφορά προς πώληση την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο.

3. Εξαιρούνται ανεξάρτητα από κωδικό δραστηριότητας:

1. Επαγγέλματα που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (π.χ. συμβολαιογράφοι δικαστικοί επιμελητές κλπ.) και συνεπώς η δημιουργία επιχείρησης δεν εξαρτάται από την απόφαση και την πρωτοβουλία του ενδιαφερόμενου που θα μπορούσε να ενισχυθεί με την παροχή της επιχορήγησης.
2. Όσοι απασχοληθούν με την εκμετάλλευση επιβατικού δημόσιας χρήσης (ΤΑΧΙ) λεωφορείου ή φορτηγού δημόσιας χρήσης.
3. Όσοι δημιουργούν εποχικές επιχειρήσεις επιχειρήσεις αποκλειστικά χωματουργικών εργασιών φροντιστήρια εργαστήρια ή κέντρα ελευθέρων σπουδών καντίνες περίπτερα φαρμακεία επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο τις βραδινές ώρες (10 μ.μ. – 6 π.μ.) καθώς και επιχειρήσεις που παρέχουν ψυχαγωγικές υπηρεσίες μαζικού χαρακτήρα (νυχτερινά κέντρα διασκέδασης αναψυκτήρια κ.ά.) τυχερά ψυχαγωγικά ή ηλεκτρονικά παιχνίδια πρακτορεία ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ λαχείων και συναφή αυτών.
4. Πλανόδιες επιχειρήσεις.
5. Οι επιχειρήσεις εκείνες που έχουν σύνθετο αντικείμενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις.

Σημείωση : ενδεχομένως να υπάρξουν μικροαλλαγές έως ότου προκηρυχθούν καθώς τα προγράμματα τελούν υπό δημόσια διαβούλευση. Ωστόσο οι όποιες αλλαγές δεν θα επηρεάσουν τη βασική δομή τους.

Το Επιμελητήριο παρακολουθεί το θέμα και όταν γίνει η προκήρυξη και εκδοθεί ο οριστικός Οδηγός των προγραμμάτων θα μπορεί να δώσει λεπτομερείς πληροφορίες σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Μοιράσου αυτό το άρθρο